ПРОБЛЕМИ РАДЯНСЬКОЇ МОНУМЕНТАЛЬНОЇ ПРОПАГАНДИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1944 – 1953 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290335

Ключові слова:

політика пам’яті, монументальне будівництво, пропаганда, сталінізм, західноукраїнські землі, Українська РСР

Анотація

У статті схарактеризовано проблеми радянської монументальної пропаганди на західноукраїнських землях у повоєнні роки, пов’язані зі спорудженням пам’ятників республіканського значення. На основі аналізу архівних документів автор простежив особливості законодавчого регулювання та фінансування будівництва пам’ятників, які вплинули на затримку або невиконання урядових постанов щодо спорудження монументів. Проблеми фінансування та вади радянської бюрократичної системи висвітлено на прикладі будівництва пам’ятників Леніну у Львові, Дрогобичі й Чернівцях, О. Дундичу в Рівному, «Пагорбу Слави» у Львові та військового кладовища в Станіславі. Причинами, що впливали на невиконання завдань монументальної пропаганди, були обмеження фінансування спорудження пам’ятників як центральними, так і республіканськими органами влади, брак коштів у місцевих бюджетах, затримка подання або затвердження проєктної чи фінансової документації. Крім того, виокремлено ідеологічний чинник як головну причину відтермінування будівництва пам’ятників І. Франку й Т. Шевченку у Львові. Автор дійшов висновку, що радянський режим у повоєнні роки не мав достатніх ресурсів для створення ключових символічних місць з метою ефективного поширення офіційних наративів на західноукраїнських землях. Затримка в будівництві нових пам’ятників республіканського значення викликала незадоволення в партійного керівництва, що вимагало негайного розв’язання цих проблем. Це, зі свого боку, призводило до здешевлення виробництва пам’ятників, які відрізнялися від своїх початкових проєктів. Окрему увагу в статті приділено проблемі якості спорудження типових пам’ятників вождям держави та полеглим воїнам радянської армії.

Біографія автора

Віктор Дроздов

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та методики її навчання, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Ізмаїл

Посилання

Список використаних джерел

Amar, T. C., 2015. The Paradox of Ukrainian Lviv: A Borderland City between Stalinists, Nazis, and Nationalists, Ithaca and London: Cornell University Press, 356 p.

Frunchak, S., 2010. Commemorating the Future in Post-War Chernivtsi, East European Politics and Societies, Vol. 24, № 3, pp. 435–463. DOI: https://doi.org/10.1177/0888325410364673.

Бадяк, В., 2014. Пам’яткоохоронна історія Львова, Львів: ЛНАМ, 160 с.

Гайдай, О., 2018. Кам’яний гість. Ленін у Центральній Україні, Київ: К.І.С., 280 с.

Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО), ф. Р-11, оп. 2, спр. 7, на 487 арк.

Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф. Р-1340, оп. 1, спр. 17, на 124 арк.

Денисенко, Г., 2018. Культурна спадщина у формуванні історичної пам’яті, Київ: Інститут історії України НАН України, 319 с.

Єкельчик, С., 2008. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. Пер. з англ. М. Климчука, Х. Чушак, Київ: Критика, 303 с.

Зубченко, О., 2023. Образ міста в окупації, Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право, № 1(57), с. 24–34. DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280779.

Іванець, А., 2018. До питання про використання Росією монументальної пропаганди як елементу окупаційної політики на тимчасово окупованій території Криму у 2014 – 2018 роках, Українознавство, № 4. с. 64–79. DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(69).2018.153581.

Коряга, П., 2022. Особливості ідеологічного ознакування міського простору Львова в радянський період, Вісник Львівського університету. Серія філософські науки, № 29, с. 74–81. DOI: https://doi.org/10.30970/PHS.2022.29.8.

Килимник, О. (ред.), 1961. Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і радянського уряду. 1917 – 1960 рр. Збірник документів в двох томах. Т. 2. (червень 1941 – 1960 рр.), Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 665 с.

Леньо, П., 2020. «Ленініана» на Закарпатті: дослідження радянської монументальної пропаганди (1944 – 1991 рр.), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, № 1(42), c. 397–412. DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(42).2020.203264.

Леньо, П., 2021. Меморіалізація «визволителів» у період превентивної радянізації Закарпаття (1944 – 1946 рр.), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, № 2(45), с. 142–150. DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(45).2021.247558.

Литвин, М., 2019. Західноукраїнський вересень 1939 р.: маркери політики пам’яті, Український історичний журнал, № 5, с. 25–35.

Палійчук, У., 2014. Монументальна пропаганда як засіб утвердження радянської парадигми історії (на прикладі Прикарпаття), Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки, № 7, с. 95–100.

Платмір, Я., Хоменко, Д., 2021. Монументальна пропаганда як засіб гібридної війни (на прикладі тимчасово окупованих територій ОРДЛО), Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, № 2, с. 89–97. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5908-2021-2-89-97.

Середа, В., 2008. Місто як lieu de memoire: спільна чи поділена пам’ять? Приклад Львова, Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, № 2, с. 73–99.

Тронько, П. (гл. ред.), 1987. Памятники истории и культуры Украинской ССР. Каталог-справочник, Киев: Наукова думка, 735 с.

Тронько, П., Войналович, В., 1992. Увічнена історія України, Київ: Наукова думка, 275 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВУ), ф. 2, оп. 7, спр. 2105, на 162 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 2, оп. 7, спр. 3349, на 219 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 2, оп. 7, спр. 3939, на 232 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 2, оп. 7, спр. 5565, на 105 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 2, оп. 7, спр. 7239, на 157 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 2, оп. 7, спр. 9520, на 249 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 2, оп. 8, спр. 2041, на 186 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 2, оп. 8, спр. 4509, на 313 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 2, оп. 8, спр. 9494, на 345 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки (далі – ЦДАГОУ), ф. 1, оп. 23, спр. 2828, на 185 арк.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 30, спр. 1990, на 250 арк.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 30, спр. 2757, на 10 арк.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 30, спр. 3250, на 175 арк.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 70, спр. 1941, на 52 арк.

Шаповал, Ю. (ред.), 2013. Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід, Київ: ІПІЕНД, 600 с.

Якубова, Л., 2022. Онтологія рашизму: Україна як alter ego Росії, Український історичний журнал, № 4, с. 78–92. DOI: https://doi.org/10.15407/uhj2022.04.078.

References

Amar, T. C., 2015. The Paradox of Ukrainian Lviv: A Borderland City between Stalinists, Nazis, and Nationalists, Ithaca and London: Cornell University Press, 356 p. (in English).

Frunchak, S., 2010. Commemorating the Future in Post-War Chernivtsi, East European Politics and Societies, Vol. 24, № 3, pp. 435–463. DOI: https://doi.org/10.1177/0888325410364673. (in English).

Badiak, V., 2014. Pam’iatkookhoronna istoriia Lvova [The history of Lviv’s preservation of monuments], Lviv: LNAM, 160 s. (in Ukrainian).

Haidai, O., 2018. Kam’ianyi hist. Lenin u Tsentralnii Ukraini [Stone guest. Lenin in Central Ukraine], Kyiv: K.I.S, 280 s. (in Ukrainian).

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti (DAIFO), f. R-11, op. 2, spr. 7, na 487 ark. (in Ukrainian).

Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti (DALO), f. R-1340, op. 1, spr. 17, na 124 ark. (in Ukrainian).

Denysenko, H., 2018. Kulturna spadshchyna u formuvanni istorychnoi pam’iati [Cultural heritage in the formation of historical memory], Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 319 s. (in Ukrainian).

Yekelchyk, S., 2008. Imperiia pam’iati. Rosiisko-ukrainski stosunky v radianskii istorychnii uiavi [Empire of memory. Russian-Ukrainian relations in the Soviet historical imagination]. Per. z anhl. M. Klymchuka, Kh. Chushak, Kyiv: Krytyka, 303 s. (in Ukrainian).

Zubchenko, O., 2023. Obraz mista v okupatsii [The image of the city under occupation], Visnyk NTUU «KPI» Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo, № 1(57), s. 24–34. DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280779. (in Ukrainian).

Ivanets, A., 2018. Do pytannia pro vykorystannia Rosiieiu monumentalnoi propahandy yak elementu okupatsiinoi polityky na tymchasovo okupovanii terytorii Krymu u 2014–2018 rokakh [On the Russia’s using of monumental propaganda as an element of occupation policy in the temporarily occupied territory of Crimea in 2014-2018], Ukrainoznavstvo, № 4. s. 64–79. DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(69).2018.153581. (in Ukrainian).

Koriaha, P., 2022. Osoblyvosti ideolohichnoho oznakuvannia miskoho prostoru Lvova v radianskyi period [The specifics of ideological symbols in the urban spaces of Lviv in the Soviet period], Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filosofski nauky, № 29, s. 74–81. DOI: https://doi.org/10.30970/PHS.2022.29.8. (in Ukrainian).

Kylymnyk, O. (red.), 1961. Kulturne budivnytstvo v Ukrainskii RSR. Naivazhlyvishi rishennia Komunistychnoi partii i radianskoho uriadu. 1917–1960 rr. Zbirnyk dokumentiv v dvokh tomakh. T. 2. (cherven 1941 – 1960 rr.) [Cultural development in the Ukrainian SSR. The most important decisions of the Communist Party and the Soviet government. 1917–1960. Collection of documents in two volumes. Vol. 2. (June 1941 – 1960)], Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo politychnoi literatury URSR, 665 s. (in Ukrainian).

Leno, P., 2020. «Leniniana» na Zakarpatti: doslidzhennia radianskoi monumentalnoi propahandy (1944–1991 rr.) [«Leniniana» in Transcarpathia: the study of Soviet monumental propaganda (1944 – 1991)], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia, № 1(42), s. 397–412. DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(42).2020.203264. (in Ukrainian).

Leno, P., 2021. Memorializatsiia «vyzvolyteliv» u period preventyvnoi radianizatsii Zakarpattia (1944 – 1946 rr.) [Memorialization of the "liberators" in Transcarpathia during the period of preventive Sovietization (1944 – 1946)], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia, № 2(45), s. 142–150. DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(45).2021.247558. (in Ukrainian).

Lytvyn, M., 2019. Zakhidnoukrainskyi veresen 1939 r.: markery polityky pam’iati [West-Ukrainian September 1939: markers of memory policy], Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, № 5, s. 25–35. (in Ukrainian).

Paliichuk, U., 2014. Monumentalna propahanda yak zasib utverdzhennia radianskoi paradyhmy istorii (na prykladi Prykarpattia) [The Monumental Propaganda as a Means of Asserting the Soviet Historical Paradigm (in the Example of Carpathian Region)], Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Istorychni nauky, № 7, s. 95–100. (in Ukrainian).

Platmir, Ya., Khomenko, D., 2021. Monumentalna propahanda yak zasib hibrydnoi viiny (na prykladi tymchasovo okupovanykh terytorii ORDLO) [The monumental propaganda as a means of hybrid war (on the example of the temporarily occupied territories of ORDLO)], Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Istorychni nauky, № 2, s. 89–97. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5908-2021-2-89-97. (in Ukrainian).

Sereda, V., 2008. Misto yak lieu de memoire: spilna chy podilena pam’iat? Pryklad Lvova [City as lieu de mémoirе: common or segregated memory? Case of Lviv], Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia sotsiolohichna, № 2, s. 73–99. (in Ukrainian).

Tronko, P. (gl. red.), 1987. Pamiatniki istorii i kultury Ukrainskoi SSR. Katalog-spravochnik [Historical and cultural monuments of the Ukrainian SSR. Catalog-directory], Kiev: Naukova dumka, 735 s. (in Russian).

Tronko, P., Voinalovych, V., 1992. Uvichnena istoriia Ukrainy [Commemorated history of Ukraine], Kyiv: Naukova dumka, 275 s. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVOVU), f. 2, op. 7, spr. 2105, na 162 ark. (in Ukrainian).

TsDAVOVU, f. 2, op. 7, spr. 3349, na 219 ark. (in Ukrainian).

TsDAVOVU, f. 2, op. 7, spr. 3939, na 232 ark. (in Ukrainian).

TsDAVOVU, f. 2, op. 7, spr. 5565, na 105 ark. (in Ukrainian).

TsDAVOVU, f. 2, op. 7, spr. 7239, na 157 ark. (in Ukrainian).

TsDAVOVU, f. 2, op. 7, spr. 9520, na 249 ark. (in Ukrainian).

TsDAVOVU, f. 2, op. 8, spr. 2041, na 186 ark. (in Ukrainian).

TsDAVOVU, f. 2, op. 8, spr. 4509, na 313 ark. (in Ukrainian).

TsDAVOVU, f. 2, op. 8, spr. 9494, na 345 ark. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan ta ukrainiky (TsDAHOU), f. 1, op. 23, spr. 2828, na 185 ark. (in Ukrainian).

TsDAHOU, f. 1, op. 30, spr. 1990, na 250 ark. (in Ukrainian).

TsDAHOU, f. 1, op. 30, spr. 2757, na 10 ark. (in Ukrainian).

TsDAHOU, f. 1, op. 30, spr. 3250, na 175 ark. (in Ukrainian).

TsDAHOU, f. 1, op. 70, spr. 1941, na 52 ark. (in Ukrainian).

Shapoval, Yu. (red.), 2013. Kultura istorychnoi pam’iati: yevropeiskyi ta ukrainskyi dosvid [Culture of historical memory: European and Ukrainian experience], Kyiv: IPIEND, 600 s. (in Ukrainian).

Yakubova, L., 2022. Ontolohiia rashyzmu: Ukraina yak alter ego Rosii [Ontology of Rashism: Ukraine as an Alter Ego of Russia], Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, № 4, s. 78–92. DOI: https://doi.org/10.15407/uhj2022.04.078. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Дроздов, В. . (2023). ПРОБЛЕМИ РАДЯНСЬКОЇ МОНУМЕНТАЛЬНОЇ ПРОПАГАНДИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1944 – 1953 РР. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (49), 39–48. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290335

Номер

Розділ

Історія України