ВІДГОМІН «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ» 1968 РОКУ НА ЗАКАРПАТТІ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290396

Ключові слова:

Чехословаччина, «Празька весна», 1968 рік, Радянський Союз, Державний архів Закарпатської області, Закарпаття, комуністична партія

Анотація

У статті висвітлено питання реагування партійного та радянського керівництва, а також населення Закарпатської області на події в Чехословаччині у 1968 р. Дослідження ґрунтується на матеріалах Державного архіву Закарпатської області, які раніше не публікувалися. Відзначаємо, що до архіву не потрапили основні документи – матеріали ІІІ-го пленуму обкому компартії України, на якому розглядалось питання про події в Чехословаччині. Це сталося ще на рівні комплектування фонду у жовтні 1990 р. Загалом з опису 6 фонду П-1 вилучено 25 справ. Окремі матеріали збереглись у «радянському» фонді Р-195. Мова йде про довідки та інформації, які партійне і радянське керівництво надсилало до республіканського центру, а також листи голови обласного виконавчого комітету Закарпатської обласної ради В. Русина та начальника управління культури Закарпатського обласного виконавчого комітету В. Керечанина першому секретарю Закарпатського обкому КП України Ю. Ільницькому. Радянське керівництво бачило у подіях у Чехословаччині пряму загрозу для соціалістичної системи. Тому на пропагандистів покладалися завдання «правильно» донести політику партії для членів КПРС, а також широких прошарків населення. Для цього в області Української РСР надсилалися спеціальні інформаційні листи. Дослідники виділяють принаймні дві пропагандистські кампанії з трактування «Празької весни»: перша (літо 1968 р.) – спрямована на підтримку офіційної позиції СРСР щодо подій в Чехословаччині; друга – у серпні 1968 р. – з «всенародного» обговорення повідомлення ТАРС про «братерську допомогу» – введення військ Організації Варшавського Договору до Чехословаччини. Під особливим наглядом перебувала Закарпатська область – територія, яка в 1920-1930 рр. була складовою частиною Чехословаччини. Тут органи державної безпеки особливо пильно стежили за реакцією населення на події в ЧССР. Із зафіксованих 1182 випадків критичних висловлювань та оцінок ситуації з «антирадянських позицій» значна кількість припадала на Закарпаття. На керівництво області покладалось ряд завдань: через обмін делегацій по лінії партійних, радянських, комсомольських, профспілкових органів, громадських організацій, культурних і спортивних товариств, журналістів комунікувати з керівництвом Східнословацького краю, отримувати від них потрібну інформацію стосовно розвитку подій в ЧССР; інформувати про це вище республіканське керівництво; обмежувати доступ інформації, яка надходила з Чехословаччини через радіо, телебачення, пресу; пропагандистська обробка рядових членів КПРС і населення Закарпатської області.

Біографія автора

Василь Міщанин

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри модерної історії України та зарубіжних країн, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Бажан, О., 2008. Суспільні настрої в Україні у ході чехословацької кризи 1968 року за донесеннями радянських спецслужб, З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, Київ, № 1/2 (30/31), с. 37–53.

Бажан, О., 2020. Петро Шелест і чехословацька криза 1968 року, Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика, Київ, випуск 25, с. 98–118.

Вовканич, І., Шніцер, І., 2021. Реакція України та Румунії на події «Празької весни» 1968 року, Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність, Satu Mare – București, с. 167–178.

Гвать, І., 2010. «Празька весна » 1968 року і реакція в суспільстві Української РСР. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/2137063.html (візит 03.11.2023).

Державний архів Закарпатської області. (ДАЗО), ф. П-1, опис 6 фонду, на 102 арк.

ДАЗО, ф. П-1, оп. 6, спр. 55, на 140 арк.

ДАЗО, ф. Р-195, оп. 13, спр. 252, на 44 арк.

Десятничук, І., 2007. «Празька весна» 1968 р.: становлення громадянського суспільства: автореф. дис. … канд. іст. наук, Київ, 20 c.

Дмитрук, В., 2002. Реакція українського суспільства на події1968 р. в Чехословаччині: громадська думка, форми протесту, позиція владних структур: автореф. дис. ... канд. іст. наук, Харків, 20 c.

Дмитрук, В., 2008. «Празька весна» і Україна. З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ, Київ, № 1/2 (30/31), с. 7–37.

Дмитрук, В., 2011. «Празька весна» 1968. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Prazka_vesna. (візит 03.11.2023).

Закарпатська правда.

Зінько, Ю., Калитко, С., Кравчук, О., Поп, І., 2017. Нариси історії Чехії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, Вінниця: ТОВ«Нілан-ЛТД», 464 с.

Король, І., 2010. «Празька весна» 1968 року і реакція світової громадськості, Ужгород: Ліра, 183 с.

Кріль, М., 2006. Історія Словаччини: навч. Посібник, Львів: Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 263 с.

Міщанин, В., 2012. Втрачені документи Державного архіву Закарпатської області з питання радянізації Закарпаття 1946 – 1950 рр., Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Історія. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», вип. 29, с. 182–187.

Постоловський Р., Слесаренко А., 2018. «Празька весна» 1968 року в Чехословаччині в українській історіографії, Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць, вип. 27. с. 106–119.

Постоловський, Р., 2016. «Празька весна» 1968 р. у Чехословаччині в англомовній західній історіографії, Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць, Рівне, вип. 27, с. 273–275.

Постоловський, Р., 2017. «Празька весна» 1968 р. у новітній чеській історіографії, Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць, Рівне, вип. 29, с. 257–261.

«Празька весна»у документах Галузевого державного архіву Служби безпеки України (Упорядник О. Бажан). 2008, З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ, Київ, № 1/2 (30/31), с. 54–137.

Філіпчук, І., 2015. Формування ідей «Празької весни» (1956 – 1968 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук, Київ, 19 c.

Шурхало, Д., 2019. Вторжение в Чехословакию и Украина. КГБ УССР насчитал 1182 антисоветских случаев. URL: https://argumentua.com/stati/vtorzhenie-v-chekhoslovakiyu-i-ukraina-kgb-ussr-naschital-1182-antisovetskikh-sluchaev. (візит 03.11.2023).

Benčik, A., Navratil, J., 1990. Vojaci a «Pražske jaro» 1968, Praha: Sdruženi Vojenska obroda, 54 s.

Benčik, A., Domaňsky, J., 1990. 21. srpen 1968, Praha: Tvorba, 156 s.

Břeňová, V., Rohlíková, S., 2013. Pražské jaro ’68: bibliografie, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2013. 347 s.

Michalek, S., 2008. Rok 1968 a Československo: postoj USA, Zapadu a OSN, Bratislava: Prodama, 290 s.

Novák, M., 2021. Pražské jaro 1968. Přerušená revoluce? [Prague Spring 1968. Interrupted Revolution?], Praha: Academia, 279 s.

Šnicer, I., 2012. Reakcia ukrajinskej verejnosti na udalosti Pražskej Jari 1968. Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe, Bratislava: Ústav pamäti národa, s. 367–379.

References

Bazhan, O., 2008. Suspilʹni nastroyi v Ukrayini u khodi chekhoslovatsʹkoyi kryzy 1968 roku za donesennyamy radyansʹkykh spetssluzhb [Public sentiment in Ukraine during the Czechoslovak crisis of 1968 according to the reports of the Soviet special services], Z arkhiviv VUCHK-HPU-NKVD-K·HB, Kyiv, № 1/2 (30/31), s. 37–53. (in Ukrainian).

Bazhan, O., 2020. Petro Shelest i chekhoslovatsʹka kryza 1968 roku [Petro Shelest and the Czechoslovak Crisis of 1968], Ukrayina ХХ st.: kulʹtura, ideolohiya, polityka, Kyiv, vypusk 25, s. 98–118. (in Ukrainian).

Vovkanych, I., Shnitser, I., 2021. Reaktsiya Ukrayiny ta Rumuniyi na podiyi «Prazʹkoyi vesny» 1968 roku [Reaction of Ukraine and Romania to the events of the «Prague Spring» of 1968], Rumunsʹko-ukrayinsʹki vidnosyny. Istoriya ta suchasnistʹ, Satu Mare – București, s. 167–178. (in Ukrainian).

Hvatʹ, I., 2010. «Prazʹka vesna » 1968 roku i reaktsiya v suspilʹstvi Ukrayinsʹkoyi RSR ["Prague Spring" of 1968 and the reaction in the society of the Ukrainian SSR]. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/2137063.html. (03.11.2023). (in Ukrainian).

Derzhavnyy arkhiv Zakarpat·sʹkoyi oblasti (DAZO), f.P-1, opis 6 fondy, na 102 ark. (in Ukrainian).

DAZO, f.P-1, op. 6, spr. 55, na 140 ark. (in Russian, in Ukrainian).

DAZO, f. R-195, оp. 13, ark. 252, na 44 ark. (in Russian, in Ukrainian).

Desyatnychuk, I., 2007. «Prazʹka vesna» 1968 r.: stanovlennya hromadyansʹkoho suspilʹstva [«Prague Spring» of 1968: the formation of civil society]: avtoref. dys. … kand. ist. Nauk, Kyiv, 20 c. (in Ukrainian).

Dmytruk, V., 2002. Reaktsiya ukrayinsʹkoho suspilʹstva na podiyi1968 r. v Chekhoslovachchyni: hromadsʹka dumka, formy protestu, pozytsiya vladnykh struktur [Reaction of Ukrainian society to the events of 1968 in Czechoslovakia: public opinion, forms of protest, position of power structures]: avtoref. dys. ... kand. ist. nauk, Kharkiv, 20 c. (in Ukrainian).

Dmytruk, V., 2008. «Prazʹka vesna» i Ukrayina [«Prague Spring» and Ukraine.]. Z arkhiviv VUCHK–HPU–NKVD–K·HB, Kyiv, № 1/2 (30/31), s. 7–37. (in Ukrainian).

Dmytruk, V., 2011. «Prazʹka vesna» 1968 [«Prague Spring» 1968]. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Prazka_vesna. (03.11.2023). (in Ukrainian).

Zakarpat·sʹka Pravda.

Zinʹko, Yu., Kalytko, S., Kravchuk, O., Pop, I., 2017. Narysy istoriyi Chekhiyi [Essays on the history of the Czech Republic] Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv, Vinnytsya: TOV«Nilan-LTD», 464 s. (in Ukrainian).

Korolʹ, I., 2010. «Prazʹka vesna» 1968 roku i reaktsiya svitovoyi hromadsʹkosti [«Prague Spring» of 1968 and the reaction of the world public], Uzhhorod: Lira, 183 s. (in Ukrainian).

Krilʹ, M., 2006. Istoriya Slovachchyny [History of Slovakia]: navch. Posibnyk, Lʹviv: Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoho universytetu im. I. Franka, 263 s. (in Ukrainian).

Mishchanyn, V., 2012. Vtracheni dokumenty Derzhavnoho arkhivu Zakarpat·sʹkoyi oblasti z pytannya radyanizatsiyi Zakarpattya 1946 – 1950 rr. [Lost documents of the State Archive of the Transcarpathian region on the Sovietization of Transcarpathia 1946 – 1950]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu : Seriya: Istoriya, Uzhhorod: Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla», Vyp. 29, s. 182–187. (in Ukrainian).

Postolovsʹkyy, R., Slesarenko, A., 2018. «Prazʹka vesna» 1968 roku v Chekhoslovachchyni v ukrayinsʹkiy istoriohrafiyi [«Prague Spring» of 1968 in Czechoslovakia in Ukrainian historiography], Mizhnarodni zvʺyazky Ukrayiny: naukovi poshuky i znakhidky: mizhvidomchyy zbirnyk naukovykh pratsʹ, vyp. 27, s. 106–119. (in Ukrainian).

Postolovsʹkyy, R., 2016. «Prazʹka vesna» 1968 r. u Chekhoslovachchyni v anhlomovniy zakhidniy istoriohrafiyi [«Prague Spring» of 1968 in Czechoslovakia in English-Language Western Historiography], Aktualʹni problemy vitchyznyanoyi ta vsesvitnʹoyi istoriyi: Naukovi zapysky Rivnensʹkoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu: Zbirnyk naukovykh pratsʹ, Rivne, vyp. 27, s. 273–275. (in Ukrainian).

Postolovsʹkyy, R., 2017. «Prazʹka vesna» 1968 r. u novitniy chesʹkiy istoriohrafiyi [«Prague Spring» of 1968 in modern Czech historiography]. Aktualʹni problemy vitchyznyanoyi ta vsesvitnʹoyi istoriyi: Naukovi zapysky Rivnensʹkoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu: Zbirnyk naukovykh pratsʹ, Rivne, vyp. 29, s. 257–261. (in Ukrainian).

«Prazʹka vesna»u dokumentakh Haluzevoho derzhavnoho arkhivu Sluzhby bezpeky Ukrayiny (Uporyadnyk O. Bazhan) [«Prague Spring» in the documents of the Branch State Archive of the Security Service of Ukraine (Editor O. Bazhan)]. 2008, Z arkhiviv VUCHK-HPU-NKVD-K·HB, Kyiv, № 1/2 (30/31), s. 54–137. (in Ukrainian).

Filipchuk, I., 2015. Formuvannya idey «Prazʹkoyi vesny» (1956 – 1968 rr.) [Formation of ideas of the «Prague Spring» (1956 – 1968)]: avtoref. dys. … kand. ist. nauk, Kyiv, 19 c. (in Ukrainian).

Shurkhalo, D., 2019. Vtorzheniye v Chekhoslovakiyu i Ukraina. KGB USSR naschital 1182 antisovetskikh sluchayev [Invasion of Czechoslovakia and Ukraine. The KGB of the Ukrainian SSR counted 1,182 anti-Soviet cases]. URL: https://argumentua.com/stati/vtorzhenie-v-chekhoslovakiyu-i-ukraina-kgb-ussr-naschital-1182-antisovetskikh-sluchaev. (03.11.2023). (in Russian).

Benčik, A., Navratil, J., 1990. Vojaci a «Pražske jaro» 1968, Praha: Sdruženi Vojenska obroda, 54 s. (in Czech).

Benčik, A., Domaňsky, J., 1990. 21. srpen 1968, Praha: Tvorba, 156 s. (in Czech).

Břeňová, V., Rohlíková, S., 2013. Pražské jaro ’68: bibliografie, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 347 s. (in Czech).

Michalek, S., 2008. Rok 1968 a Československo: postoj USA, Zapadu a OSN, Bratislava: Prodama, 290 s. (in Slovak).

Novák, M. 2021. Pražské jaro 1968. Přerušená revoluce? Praha: Academia, 279 s. (in Czech).

Šnicer, I., 2012. Reakcia ukrajinskej verejnosti na udalosti Pražskej Jari 1968, Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe, Bratislava: Ústav pamäti národa, s. 367–379. (in Slovak).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Міщанин , В. (2023). ВІДГОМІН «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ» 1968 РОКУ НА ЗАКАРПАТТІ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ . Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (49), 49–56. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290396

Номер

Розділ

Історія України