ВПЛИВ СЛОВАЦЬКОГО ФАКТОРА НА СЕРПНЕВІ ПОДІЇ 1968 Р. В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290510

Ключові слова:

Чехословаччина, федерація, окупація, Радянський Союз, Надзвичайний ХІV з’їзд Комуністичної партії Чехословаччини, московський протокол, Густав Гусак, словацький фактор

Анотація

У статті висвітлено вплив словацького фактора на серпневі події 1968 р. в Чехословаччині, коли в країну з метою згортання демократичних реформ «Празької весни» були введені війська країн Варшавського договору. Нижня хронологічна межа дослідження продиктована початком вторгнення військ в Чехословаччину у ніч із 20 на 21 серпня 1968 р. Верхня хронологічна межа статті визначена завершенням роботи з’їзду Комуністичної партії Словаччини, який не визнавши результати Надзвичайного ХІV з’їзду Комуністичної партії Чехословаччини, засвідчив відсутність єдності чехів і словаків у політичному протистоянні з Радянським Союзом та посприяв формуванню режиму «нормалізації». Методологія дослідження базується на наукових принципах історизму, об’єктивності та системності. Автором застосовано такі спеціально-історичні методи як історико-порівняльний, проблемно-хронологічний та інші. Окупація Чехословаччини військами країн Варшавського договору в серпні 1968 р. призупинила процес федералізації країни. СРСР завдяки операції «Дунай» швидко досяг військових цілей в Чехословаччині, але зазнав політичної поразки, не зумівши домогтися передачі влади в країні до рук прокремлівських політиків. Вкрай негативна реакція влади та суспільства на перебування в країні іноземних військ та підсумки роботи Надзвичайного ХІV з’їзду КПЧ змусили СРСР змінити першочергові плани та ініціювати переговори з представниками чехословацької влади у Москві в серпні 1968 р. Автором з’ясовано, що під час переговорів радянське керівництво використало в інтересах СРСР прагнення словаків до рівноправності та пообіцяло підтримку у питанні майбутнього державного-правового устрою. У результаті присутній на московських переговорах «батько федерації» Г. Гусак прагматично змінив курс та став прихильником Л. Брежнєва. Він не тільки не допустив того, щоб словацькі комуністи на своєму з’їзді в Братиславі підтримали рішення Надзвичайного ХІV з’їзду КПЧ, але й активно долучився до «нормалізації» суспільно-політичного становища в ЧССР восени 1968 р. У результаті процес федералізації ЧССР попри поступове згортання демократичних реформ «Празької весни» був відновлений та проходив за умов домінування словаків.

Біографія автора

Ігор Шніцер

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн,

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Посилання

Список використаних джерел

Cvrček, L. 2009. Vysočany 1968. Mimořádný XIV. sjezd KSČ, Ústav pro studium totalitních režimů, s. 138-183.

Dalekopis dokumentujúci odpor občianskej verejnosti proti okupantom, 22. Augusta 1968, Pučik, M. 1999. Rok 1968 a armada na Slovensku, Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, s.162.

Komuniké čislo 4 zo zasadnutia Predsedníctva ÚV KSS, Bratislava 23.VIII.1968, Pučik, M. 1999. Rok 1968 a armada na Slovensku,

Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, s.163.

Macháček, M., 2017, s.. Gustáv Husák, Praha: Vyšehrad, 631 s.

Pozývací list z augusta 1968, URL: https://www.21august1968.sk/data_august68/dokumenty/pozyvaci-list-1968.pdf. (останній візит 07.11.2023).

Rychlík, J., 1998. Vznik československé federace, Česko-slovenské vztahy – Slovensko-české vzťahy. Liberecký seminar 1996, 1997, Liberec, s. 129–138.

Rychlík, J., 2015. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992, Praha: Vyšehrad, 688 s.

Sikora, S. 2008. Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku, Bratislava: Historický ústav SAV, 229 s.

– придушення «Празької весни», Інститут національної пам’яті, URL: https://www.uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/serpen/21/1968-prydushennya-prazkoyi-vesny. (останній візит 07.11.2023).

Александров-Агентов, А.М. 1994. От Коллонтай до Горбачева. Воспоминания дипломата, советника А.А. Громыко, помощника Л.И.

Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко и М.С. Горбачева, М. Международные отношения, 304 с.

Богданов, Ю. 2010. Судьба реформатора (По странницам воспоминаний Александра Дубчека), 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива: Сборник статей, М.: РОССПЭН, c. 29–59.

Вондрова, И. 2010. «Пражская весна» 1968 года и гражданское общество, 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива: Сборник статей, М.: РОССПЭН, c. 60–86.

Записка Комитета госбезопасности при СМ СССР «О деятельности контрреволюционного подполья в Чехословакии»,

Чехословацкий кризиc 1967 – 1969 гг. В документах ЦК КПСС, Москва, 2010, с. 942–970.

Коммюнике о советско-чехословацких переговорах, Знамя коммунизма, 1968, 31 августа, №105, с. 2.

Корнеев, С. 2010. Словацкий фактор в ходе советско-чехословацких переговоров в Москве в августе 1968 года, 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива: Сборник статей, М.: РОССПЭН, 2010, с. 167–180.

Медведев, Р. Начало и конец «Пражской весны», URL: https://zn.ua/SOCIUM/nachalo_i_konets_prazhskoy_vesny.html (останній візит 07.11.2023).

Млынарж, З. 1992. Мороз ударил из Кремля, Москва, 288 c.

Мусатов, В., 2005. Советский Союз и Пражская весна 1968 г., Чехия и Словакия в XX веке: [Очерки истории],в 2-х кн., кн. 2., М.: Наука, с. 162–233.

Нариси історії Чехії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017, 464 с.

Постоловський, Р., Сласаренко, А. 2018. «Празька весна» 1968 року в Чехословаччині в українській історіографії, Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки, Вип. 27, с. 106–119.

Шаповал, Ю., 2013. Петро Шелест, Харків: Фоліо, 127 с.

Федорчак, П., Федорчак, Т. 2012. Празька весна: передумови, міжнародний резонанс та наслідки, Вісник Прикарпатського університету. Історія, Вип. 22, с. 76–82.

References

– prydushennia «Prazkoi vesny», Instytut natsionalnoi pamiati, URL: https://www.uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/serpen/21/1968-prydushennya-prazkoyi-vesny. (07.11.2023). (in Ukrainian).

Aleksandrov-Agentov, A.M., 1994. Ot Kollontai do Gorbacheva. Vospominaniia diplomata sovetnika A. A. Gromyko pomoshchnika L. I.

Brezhneva, IU. V. Andropova, K. U. Chernenko i M. S. Gorbacheva [From Kollontai to Gorbachev. Memoirs of a diplomat, adviser to A.A. Gromyko, assistant to L.I. Brezhnev, Yu.V. Andropov, K.U. Chernenko and M.S. Gorbachev], M.: Mezhdunarodnye otnosheniia, 304 s. (in Russian).

Bogdanov, IU., 2010. Sudba reformatora. (Po strannitsam vospominanii Aleksandra Dubcheka) [The fate of the reformer (According to the memoirs of Alexander Dubcek)], 1968 god, Prazhskaia vesna. Istoricheskaia retrospektiva: Sbornik statei, M.: ROSSPEN, s. 29–59. (in Russian).

Cvrček, L. 2009. Vysočany 1968. Mimořádný XIV. sjezd KSČ, Ústav pro studium totalitních režimů, s. 138-183. (in Czech).

Dalekopis dokumentujúci odpor občianskej verejnosti proti okupantom, 22. Augusta 1968, Pučik, M. 1999. Rok 1968 a armada na Slovensku, Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, s. 162. (in Slovak).

Fedorchak, P., Fedorchak, T. 2012. Prazka vesna: peredumovy, mizhnarodnyi rezonans ta naslidky [The Prague Spring: change your mind, international resonance and legacy], Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Istoriia, vyp. 22, s. 76–82. (in Ukrainian).

Kommiunike o sovetsko-chekhoslovatskikh peregovorakh [Communiqué on Soviet-Czechoslovak negotiations], Znamia kommunizma, 1968, 31 avgusta, №105, s. 2. (in Russian).

Komuniké čislo 4 zo zasadnutia Predsedníctva ÚV KSS, Bratislava 23.VIII.1968, Pučik, M. 1999. Rok 1968 a armada na Slovensku, Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, s. 163. (in Slovak).

Korneev, S., 2010. Slovatskii faktor v khode sovetsko-chekhoslovatskikh peregovoryv v Moskve v avguste 1968 goda [The Slovak factor during the Soviet-Czechoslovak negotiations in Moscow in August 1968], 1968 god, Prazhskaia vesna. Istoricheskaia retrospektiva: Sbornik statei, M.: ROSSPEN, s. 167–180. (in Russian).

Macháček, M., 2017. Gustáv Husák, Praha: Vyšehrad, 631 s. (in Czech).

Medvedev, R., 1999. Nachalo i konets Prazhskoi vesny [The beginning and end of the Prague Spring], URL: https://zn.ua/SOCIUM/nachalo_i_konets_prazhskoy_vesny.html. (07.11.2023). (in Russian).

Mlynarzh, Z., 1992. Moroz udaril iz Kremlia [Frost struck from the Kremlin], Moskva, 288 s. (in Russian).

Musatov, V., 2005. Sovetskii Soiuz i Prazhskaia vesna 1968 g. [The Soviet Union and the Prague Spring of 1968], Chekhiia i Slovakiia v XX veke [Ocherki istorii] v 2-kh kn., kn. 2, M.: Nauka, s. 162–233. (in Russian).

Narysy istorii Chekhii [Draw the history of the Czech]. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv, Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD», 2017, 464 s. (in Ukrainian).

Postolovskyi, R., Slasarenko, A. 2018. «Prazka vesna» 1968 roku v Chekhoslovachchyni v ukrainskii istoriohrafii [The Prague Spring of 1968 in Czechoslovakia in Ukrainian historiography], Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky, Vyp. 27, s. 106–119. (in Ukrainian).

Pozývací list z augusta 1968, URL: https://www.21august1968.sk/data_august68/dokumenty/pozyvaci-list-1968.pdf. (07.11.2023). (in Russian).

Rychlík, J., 1998. Vznik československé federace, Česko-slovenské vztahy – Slovensko-české vzťahy. Liberecký seminar 1996, 1997. Liberec, s. 129–138. (in Czech).

Rychlík, J., 2015. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992, Praha: Vyšehrad, 688 s. (in Czech).

Shapoval, Yu., 2013. Petro Shelest [Petro Shelest], Kharkiv: Folio, 127 s. (in Ukrainian).

Sikora, S. 2008. Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku, Bratislava: Historický ústav SAV, 229 s. (in Slovak).

Vondrova, I., 2010. Prazhskaia vesna 1968 goda i grazhdanskoe obshchestvo [The Prague Spring of 1968 and civil society], 1968 god, Prazhskaia vesna. Istoricheskaia retrospektiva: Sbornik statei, M.: ROSSPEN, s. 60–86. (in Russian).

Zapiska Komiteta gosbezopasnosti pri SM SSSR O deiatelnosti kontrrevoliutsionnogo podpolia v Chekhoslovakii [Note from the State Security Committee under the Council of Ministers of the USSR On the activities of the counter-revolutionary underground in Czechoslovakia], Chekhoslovatskii kriziz 1967 – 1969 gg. V dokumentakh TSK KPSS Moskva, 2010, s. 942–970 (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Шніцер, І. . (2023). ВПЛИВ СЛОВАЦЬКОГО ФАКТОРА НА СЕРПНЕВІ ПОДІЇ 1968 Р. В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ . Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (49), 88–94. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290510

Номер

Розділ

Всесвітня історія