ЗАКАРПАТСЬКА РЕФОРМАТСЬКА ЦЕРКВА В УМОВАХ КРИЗИ І КРАХУ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (КІНЕЦЬ 60 – ПОЧАТОК 1990-Х РР.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290570

Ключові слова:

релігійна політика, Закарпатський реформатський Церковний округ, кальвіністи-реформаторські, реформатська церква

Анотація

У даній статті досліджується ряд питань релігійного життя 1960-х – 1990-х рр. Висвітлюється релігійна політика радянської влади щодо Закарпатської Реформатської Церкви. В останні роки 60-х рр. ХХ ст. через покращення відносин між державою та церквою послабився тиск на церковну інституцію. У 1965 р. був утворений один орган Рада у справах релігії яку утворили з Ради у справах релігійних культів і Ради у справах РПЦ, і вона проіснувала до 1991 р. Політика атеїстичного виховання залишалася незмінною. Після усунення від керівництва Микити Хрущова відбулася лібералізація політики в сфері релігії. Влада відмовилася від яскраво виражених дій щодо церкви та віруючих і намагається антирелігійні дії прикривати законом. Спостерігається поступовий переходів від грубої прямої боротьби з церквою до більш витончених методів – зменшення кількості віруючих шляхом антирелігійної пропаганди, антирелігійного виховання. Перебудова, започаткована Михайлом Горбачовим, поклала початок у сфері релігійної політики держави. Останню третину 1980-х рр. можна вважати переломним етапом у відносинах між державою та церковними інституціями. Фактично за кілька років держава пройшла шлях від здійснення антирелігійної політики до сприяння розвитку церковних інституцій. Загальна політична ситуація в країні напередодні і в рік здобуття незалежності позитивно вплинули на життя реформатів Закарпаття. Пожвавилися контакти із протестантськими, зокрема і реформатськими (кальвіністськими) релігійними та світськими організаціями Європи. Відновилося релігійне навчання молоді, знову стало можливим навчання нових священників. Конфісковані державою церкви були повернуті громадам, розпочалося будівництво нових храмів на місці пошкоджених або зруйнованих. Відбулися зміни в системі керівництв, з одноосібного керівництва перейшли на синодально-пресвітерське управління.

Біографія автора

Клаудія-Штефанія Ферков

аспірантка кафедри модерної історії України та зарубіжних країн,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Az egyházak kisebbségben, 1991. Intervju, Régio – Kisebbségtudományi Szemle, 2 évf. 3, sz. 139–166. old.

Bilke. URL: http://refua.tirek.hu/hir/mutat/50225/ (дата звернення 25.09.2023).

Fodor, Gusztáv, 2017. Akik a nagy nyomorúságból jöttek…, A sztálini diktatura koncepciós perei kárpátaljai református lelkészek ellen a KGB ungvári levéltárának dokumentumai alapján. Peranyagok, életrajzok, adatok, Debrecen, 660 old.

Gulácsi, Lajos, 2009. A mélységből a magasba. Bizonyságtétel az elmúlt időkről, Gulácsy Lajos önéletírása. Második, bővített kiadás. / Szerkesztő, Marton Erzsébet. Megjelent a szerző magánkiadásában, Munkács, 46 old. URL: http://mek.niif.hu/03500/03531/html/index.htm (дата звернення 25.09.2023).

Királyháza. URL: http://refua.tirek.hu/lap/kiralyhaza/cikk/mutat/agyulekezettortenete/ (дата звернення 25.09.2023).

Miklos, Péter, 2022. „A pokol szele érintette meg az embert”. Gulácsi Lajos református püspök a Gulágon. „Te benned bíztunk eleitől fogva…”, Egyházi személyek a GULAG fogságában. Konferencia kötet, Budapest, 86–93. old.

Péterfalva. URL: http://refua.tirek.hu/hir/mutat/51422/ (дата звернення 25.09.2023).

Tekeháza. URL: http://refua.tirek.hu/hir/mutat/47834/ (дата звернення 25.09.2023).

Verbőc. URL: http://refua.tirek.hu/hir/mutat/51422/ (дата звернення 25.09.2023).

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. р-1490, оп. 4д, спр. 72, на 31 арк.

ДАЗО, ф. р-1490, оп. 4д, спр. 85, на 28 арк.

Бондарчук, П. М., Даниленко, В. М., Крупина, В. О., Кубальський, О. Н., 2010. Релігійна політика в Україні у 1960-х – 1980-х роках і сучасна практика міжконфесійних відносин, К.: Інститут історії України НАН України, 210 с.

Закон України «Про свободу совісті і релігійні організації», Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 25, ст. 283. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text (дата звернення 25.09.2023).

Капітан, Л. І., 2012. Ліквідація Греко-католицької церкви у Закарпатті, 1945 – 1949 рр.: ідеолого-пропагандистська складова, Краєзнавство, №3, с. 71–83.

Капітан, Л. І., 2013а. Антирелігійний курс радянського керівництва щодо Римо-католицької церкви на Закарпатті (1945 – 1955 рр.), Український історичний журнал, №5, с. 157–168.

Капітан, Л. І., 2013б. Етнокультурний розвиток Закарпаття у контексті радянізації краю, 1944 – 1964 рр., К.: Видавництво «Варта», 583 с.

Капітан, Л. І., 2013в. Внутрішні трансформації Римо-католицької церкви в повоєнному Закарпатті, Наука. Релігія. Суспільство, № 3, с. 8–15.

Капітан, Л. І., 2013г. Процес реєстрації реформатських громад в повоєнному Закарпатті: прояв лояльності чи політична гра, Краєзнавство, № 2, с. 139–145.

Капітан, Л. І., 2013д. Реформатська церква Закарпаття у контексті антирелігійної політики радянської адміністрації повоєнних років, Гуржіївські історичні читання, вип. 6, с. 240–244.

Капітан, Л. І., 2013е. А. Генче – очільник реформатської церкви Закарпаття, Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, вип. XXXV, с.184–187.

Конституція України, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 25.09.2023).

Лешко, О. В., 2002а. Протестанти Закарпаття: погляд у минуле. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, вип. 7, Ужгород: Вид-во В. Падяка, с. 79–83.

Лешко, О. В., 2002б. Державна політика і протестантські громади Закарпаття в 1946 – 1949 роках, Carpatika – Карпатика, вип. 20, Ужгород, с. 105–114.

Лешко, О. В., 2003а. Реформатське духовенство Закарпаття в другій половині 40-50 х роках, Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія, вип. 9, Ужгород: Вид-во УжНУ, с. 74–82.

Лешко, О. В., 2003б. Становище єговістських громад Закарпаття в 1946 – 2002 роках, Держава і церква: уроки минулого і проблеми сьогодення. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород: Ліра, с. 126–132.

Лешко, О. В., Фенич, В. І., 2003. Опозиційний рух у релігійних громадах євангельських християн-баптистів 60-х – першої половини 70-х років ХХ століття, Carpatika – Карпатика, вип. 28, Ужгород, с. 119–132.

Помаз, Ю. В., 2010. Особливості атеїстичної політики і стан об’єктів культового призначення в середині 1960-х – на початку 1970-х років в Україні, Філософські обрії, 2010, № 24, с. 194–208.

Самборовскі-Нодь, Ібоя, 2022а. Зміни в організаційній структурі Закарпатської Реформатської Церкви (1946 – 1949), Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність/ Гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Львів, вип. 35, с. 174–185. DOI: https://doi.org/10.33402/ukr.2022-35-174-185.

Самборовскі-Нодь, Ібоя, 2022б. Обрання обласного уповноваженого від Закарпатської реформатської церкви та наслідки цього процесу, Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія, вип. 40. Збірник наукових праць / За заг. ред. О. А. Мельничука, Вінниця: ВДПУ, с. 68–75. DOI: https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-40-68-75.

Сергієнко, В. Б, 2023. Антирелігійна кампанія радянської влади у 1950 – 1960-х роках, Актуальні питання історії України, всесвітньої історії та методики їх викладання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 19 травня 2023 р., с. 49–53.

Referenses

Az egyházak kisebbségben, 1991. Intervju, Régio – Kisebbségtudományi Szemle, 2 évf. 3, sz. 139–166. old. (in Hungarian).

Bilke URL: http://refua.tirek.hu/hir/mutat/50225/ (25.09.2023). (in Hungarian).

Bondarchuk, P. M., Danylenko, V. M., Krupyna, V. O., Kubalskyi, O. N., 2010. Relihiina polityka v Ukraini u 1960-kh – 1980-kh rokakh i suchasna praktyka mizhkonfesiinykh vidnosyn [Religious policy in Ukraine in the 1960s – 1980s and the modern practice of interfaith relations.], K.: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 210 s. (in Ukrainian).

DAZO, f. r-1490, op. 4, spr. 85, na 28 ark. (in Ukrainian).

Derzhavnyi Arkhiv Zakarpatskoi Oblasti. (DAZO), f. r-1490, op. 4, spr. 72, na 31 ark. (in Ukrainian).

Fodor, Gusztáv, 2017. Akik a nagy nyomorúságból jöttek…, A sztálini diktatura koncepciós perei kárpátaljai református lelkészek ellen a KGB ungvári levéltárának dokumentumai alapján. Peranyagok, életrajzok, adatok, Debrecen, 660 old. (in Hungarian).

Gulácsi, Lajos, 2009. A mélységből a magasba. Bizonyságtétel az elmúlt időkről, Gulácsy Lajos önéletírása. Második, bővített kiadás. / Szerkesztő, Marton Erzsébet. Megjelent a szerző magánkiadásában, Munkács, 46 old. URL: http://mek.niif.hu/03500/03531/html/index.htm (25.09.2023). (in Hungarian).

Kapitan, L. I., 2012. Likvidatsiia Hreko-katolytskoi tserkvy u Zakarpatti, 1945 – 1949 rr.: ideoloho-propahandystska skladova [Liquidation of the Greek Catholic Church in Transcarpathia, 1945 – 1949: ideological and propaganda component], Kraieznavstvo, №3, s. 71–83 (in Ukrainian).

Kapitan, L. I., 2013a. Antyrelihiinyi kurs radianskoho kerivnytstva shchodo Rymo-katolytskoi tserkvy na Zakarpatti (1945 – 1955 rr.) [The anti-religious course of the Soviet leadership regarding the Roman Catholic Church in Transcarpathia (1945 – 1955)], Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, №5, s. 157–168. (in Ukrainian).

Kapitan, L. I., 2013b. Etnokulturnyi rozvytok Zakarpattia u konteksti radianizatsii kraiu, 1944 – 1964 rr. [Ethnocultural development of Transcarpathia in the context of Sovietization of the region, 1944 –.1964], K.: Vydavnytstvo «Varta», 583 s. (in Ukrainian).

Kapitan, L. I., 2013d. Reformatska tserkva Zakarpattia u konteksti antyrelihiinoi polityky radianskoi administratsii povoiennykh rokiv [The Reformed Church of Transcarpathia in the context of the anti-religious policy of the Soviet administration in the postwar years], Hurzhiivski istorychni chytannia, vyp. 6, s. 240–244. (in Ukrainian).

Kapitan, L. I., 2013h. Protses reiestratsii reformatskykh hromad v povoiennomu Zakarpatti: proiav loialnosti chy politychna hra [The process of registration of Reformed communities in post-war Transcarpathia: a manifestation of loyalty or a political game], Kraieznavstvo, № 2, s. 139–145. (in Ukrainian).

Kapitan, L. I., 2013v. Vnutrishni transformatsii Rymo-katolytskoi tserkvy v povoiennomu Zakarpatti [Internal transformations of the Roman Catholic Church in military Transcarpathia], Nauka. Relihiia. Suspilstvo, № 3, s. 8–15. (in Ukrainian).

Kapitan, L. I., 2013е. A. Henche – ochilnyk reformatskoi tserkvy Zakarpattia [A. Genche – head of the Reformed Church of Transcarpathia], Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, vyp. XXXV, s. 184–187. (in Ukrainian).

Királyháza. URL: http://refua.tirek.hu/lap/kiralyhaza/cikk/mutat/agyulekezettortenete/ (25.09.2023). (in Hungarian).

Konstytutsiia Ukrainy, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141. [Constitution of Ukraine. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1996, No. 30, Art. 141.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (25.09.2023). (in Ukrainian).

Leshko, O. V., 2002a. Protestanty Zakarpattia: pohliad u mynule [Protestants of Transcarpathia: a look into the past], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia, vyp. 7, Uzhhorod: Vyd-vo V. Padiaka, s. 79–83. (in Ukrainian).

Leshko, O. V., 2002в. Derzhavna polityka i protestantski hromady Zakarpattia v 1946 – 1949 rokakh [State policy and Protestant communities of Transcarpathia in 1946 – 1949], Carpatika – Karpatyka, vyp. 20, Uzhhorod, s. 105–114. (in Ukrainian).

Leshko, O. V. 2003a. Reformatske dukhovenstvo Zakarpattia v druhii polovyni 40–50 kh rokakh [Reformed clergy of Transcarpathia in the second half of the 40s and 50s.], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia, vyp. 9, Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU, s. 74–82. (in Ukrainian).

Leshko, O. V., 2003b. Stanovyshche yehovistskykh hromad Zakarpattia v 1946 – 2002 rokakh [The position of Yehovist communities of Transcarpathia in 1946 – 2002], Derzhava i tserkva: uroky mynuloho i problemy sohodennia. Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., Uzhhorod: Lira, s. 126–132. (in Ukrainian).

Leshko, O. V., Fenych, V. I., 2003. Opozytsiinyi rukh u relihiinykh hromadakh yevanhelskykh khrystyian-baptystiv 60-kh – pershoi polovyny 70-kh rokiv ХХ stolittia [Opposition movement in the religious communities of Evangelical Baptist Christians in the 60s – the first half of the 70s of the 20th century], Carpatika – Karpatyka, vyp. 28, Uzhhorod, s.119–132. (in Ukrainian).

Miklos, Péter, 2022. „A pokol szele érintette meg az embert”. Gulácsi Lajos református püspök a Gulágon. „Te benned bíztunk eleitől fogva…”, Egyházi személyek a GULAG fogságában. Konferencia kötet, Budapest, 86–93. old. (in Hungarian).

Péterfalva. URL: http://refua.tirek.hu/hir/mutat/51422/ (25.09.2023). (in Hungarian).

Pomaz, Yu. V., 2010. Osoblyvosti ateistychnoi polityky i stan obiektiv kultovoho pryznachennia v seredyni 1960-kh – na pochatku 1970-kh rokiv v Ukraini [Peculiarities of atheist policy and the state of objects of religious purpose in the mid – 1960s and early 1970s in Ukraine], Filosofski obrii, 2010, № 24, s. 194–208. (in Ukrainian).

Samborovski-Nod, Iboia, 2022a. Zminy v orhanizatsiinii strukturi Zakarpatskoi Reformatskoi Tserkvy (1946 – 1949) [Changes in the organizational structure of the Transcarpathian Reformed Church (1946 – 1949)], Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist / Hol. red. Ihor Soliar; NAN Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp’iakevycha, Lviv, vyp. 35, s. 174–185. (in Ukrainian).

Samborovski-Nod, Iboia, 2022в. Obrannia oblasnoho upovnovazhenoho vid Zakarpatskoi reformatskoi tserkvy ta naslidky tsoho protsesu [Election of the regional representative of the Transcarpathian Reformed Church and the consequences of this process], Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho, seriia: istoriia, vyp. 40. Zbirnyk naukovykh prats / Za zah. red. O. A. Melnychuka, Vinnytsia: VDPU, s. 68–75. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-40-68-75. (in Ukrainian).

Serhiienko, V. B, 2023. Antyrelihiina kampaniia radianskoi vlady u 1950 – 1960-kh rokakh [The anti-religious campaign of the Soviet government in the 1950s and 1960s], Aktualni pytannia istorii Ukrainy, vsesvitnoi istorii ta metodyky yikh vykladannia. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Rivne, 19 travnia 2023 r., s. 49–53 (in Ukrainian).

Tekeháza. URL: http://refua.tirek.hu/hir/mutat/47834/ (25.09.2023). (in Hungarian).

Verbőc. URL: http://refua.tirek.hu/hir/mutat/51422/ (25.09.2023). (in Hungarian).

Zakon Ukrainy «Pro svobodu sovisti i relihiini orhanizatsii», Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR (VVR), 1991, № 25, st. 283 [Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations". Information of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR 1991, No. 25, Article 283.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text (25.09.2023). (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Ферков , К.-Ш. . (2023). ЗАКАРПАТСЬКА РЕФОРМАТСЬКА ЦЕРКВА В УМОВАХ КРИЗИ І КРАХУ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (КІНЕЦЬ 60 – ПОЧАТОК 1990-Х РР.). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (49), 95–101. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290570

Номер

Розділ

Всесвітня історія