УРЯДОВА СТАТИСТИКА ПРО МІСТА ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ДО 1870-Х РОКІВ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290614

Ключові слова:

Волинська губернія, статистичні джерела, міські поселення, міністерство внутрішніх справ, державна статистика

Анотація

Розглянуто статистичні видання ХІХ ст. (до 1870-х років), в яких містяться відомості про волинські міста. Виділено етапи формування державної статистики в Російській імперії в контексті збору даних про міські поселення і міську економіку. Докладно проаналізовано зміст статистичних джерел, виданих міністерством внутрішніх справ; вказано на особливості та недоліки кожної з цих публікацій. Зазначено, що перша робота вченого-статистика Карла Германа за своїм змістом була історико-статистичним дослідженням компілятивного характеру. Значно повніші статистичні відомості про міські поселення, в тому числі й у Волинській губернії, містились у публікації, підготовленій під керівництвом Матвія Штерна. Її можна назвати основою для укладання наступних збірників, надрукованих у 1830-х – 1840-х роках. У них у табличній формі подано узагальнену статистичну інформацію про міське населення. У статистичних таблицях, опублікованих у 1858 р., включено широке коло матеріалів про міста соціально-економічного і культурного змісту, достовірність яких опирається на щорічні звіти губернаторів імператорові. Підкреслено, що у наступному виданні укладачі не обмежилися лише складанням таблиць, але й провели їх ґрунтовний аналіз. У статті зазначається, що підготовка реформи міського управління потребувала від центральної влади планової роботи щодо збору відомостей про міську економіку. За результатами цієї роботи вийшло два об’ємні статистичні довідники, які слугують важливим джерелом для вивчення історії міст до реформи 1870 р. Їх доповнила докладна інформація про міську економіку на початок 1860-х років, яка міститься ще в одному виданні, підготовленому міністерством внутрішніх справ. Зауважено, що досліднику, який займається міською тематикою першої половини ХІХ ст., треба брати до уваги неоднорідність, неповноту і неточність статистичних відомостей унаслідок відсутності тривалої практики ведення державної статистики у Російській імперії. У той же час статистичні джерела залишаються дуже значимими для історичної урбаністики.

Біографія автора

Оксана Карліна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Посилання

Список використаних джерел

Высочайше утвержденные правила для Статистического отделения при Совете Министерства внутренних дел и Статистических комитетов в губерниях. 1834. Декабря 20, Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Санкт-Петербург: тип. II Отд. собственной е. и. в. канцелярии, 1835. Т. IX. Отд. 2. № 7684, с. 280–283.

Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801 – 1917: в 4 т. Санкт-Петербург: Наука, 2001. Т. 2: Центральные государственные учреждения, 260 с.

Герман, К. Ф., 1819. Статистические исследования относительно Российской империи. Ч. 1. О народонаселении, Санкт-Петербург: Имп. Акад. наук, [2], V, XI, [1], 325, [7] с.

Городские поселения в Российской империи: в 7 т. Санкт-Петербург: тип. общества «Общественная польза», 1860. Т.1: [Арханг., Астрах., Амур., Вилен., Витеб., Владим., Волог., Волын., Воронеж, губ.]. XVI, 587 с.

Дитятин, И. И., 1877. Устройство и управление городов России. Ярославль: тип. П. П. Меркульева; в тип. Г. В. Фальк. Т. 2: Городское самоуправление в настоящем столетии. 4, IV, 565 с.

Добржанський, С., 2019. Міста Волинської губернії у довідкових виданнях другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Краєзнавство, (4), с. 6–14.

Обозрение состояния городов Российской империи в 1833 году, Санкт-Петербург: тип. К. Крайя, 1834, [2], 70, ІХ с.

Общественное устройство и хозяйство городов: в 2 т., Санкт-Петербург: тип. 2 отд-ния собственной е.и.в. канцелярии 1859. Т.1. 13, 705 с.; Т. 2. [5], 516 с.

Петрова, І., 2008. Військово-топографічні описи XIX ст. як джерело з історії матеріальної та духовної культури українського народу, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки, (6), с. 172–181.

Петрова, І., 2013. Реконструкція джерельної бази військово-топографічних описів України кінця 40-х - початку 50-х рр. ХІХ ст., Схід. (5), с. 158–164.

Петрова, І. В., 2019. Військово-топографічні описи України ХІХ ст. (методика створення, джерельна база, інформаційні можливості), Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю. В., 572 с.

Петрова, І., 2020. Описово-статистичні джерела з історії України останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст.: етапи упорядкування документів, Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю. В., 490 с.

План административной статистики городов. Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних дел, с учреждения министерства по 1 октября 1853 г., Санкт-Петербург: [Б. м.], 1854. Т. 1. Приложения, с. 268–270.

Проект представления Министерства внутренних дел об устройстве городского общественного управления (составленный в 1864 году). Материалы, относящиеся до нового общественного устройства в городах империи, Санкт-Петербург: Хоз. деп. М-ва вн. дел, 1877, Т. 1, с. 173–174.

Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи, составленные в Статистическом отделении совета Министерства внутренних дел, Санкт-Петербург: тип. К. Крайя, 1840, 69 с.

Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи, Великого княжества Финляндского и Царства Польского, составленные в Статистическом отделении совета Министерства внутренних дел, Санкт-Петербург: тип. К. Крайя, 1842. [1], 74, [2], VI с.

Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи, составленные в Статистическом отделении совета Министерства внутренних дел, Санкт-Петербург: тип. Мин-ва внутр. дел, 1852 [1], 39, [4] с.

Статистические таблицы Российской империи, за 1856-й год, составленные и изданные по распоряжению министра внутренних дел, Статистическим отделом Центрального статистического комитета, Санкт-Петербург: тип. ІІ-го отд. собственной е. и. в. канцелярии, 1858. ХХІ, 300 с.

Статистические таблицы Российской империи, издаваемые по распоряжению министра внутренних дел Центральным статистическим комитетом, Санкт-Петербург: тип. К. Вульфа, 1863. Вып. 2. Наличное население империи за 1858 год. Х, 330 с.

[Штер, М. П.,], 1829. Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по 1825 год, составленное из официальных сведений под руководством директора департамента полиции исполнительной тайного советника Штера, Санкт-Петербург: тип. И. Глазунова, 95 с.

Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861 – 1862 гг.: материалы для составления предложений об улучшении общественного управления в городах, Санкт-Петербург: тип. К. Вульфа, 1863. Ч. 1: [Архангельская – Новгородская], 910 с.

References

Vysochaishe utverzhdennyie pravila dla Statisticheskogo ondeleniia pri Sovete Ministerstva vnutrennikh del i Statisticheskikh komitetov v guberniiakh [The highest approved rules for the Statistical Department under the Council of the Ministry of Internal Affairs and the Statistical Committees in the provinces], 1834. December 20, Polnoie sobraniie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobraniie vtoroie, Sankt-Petersburg, 1835, t. IX, otdeleniie 2, № 7684, s. 280–283. (in Russian).

Vysshiie i centralnyie gosudarstvennyie uchrezhdeniia Rossii. 1801 – 1917: v 4 tomakh. Т. 2: Centralnyie gosudarstvennyie uchrezhdeniia [Higher and central government institutions of Russia. 1801–1917: in 4 volumes. V. 2: Central government institutions], Sankt-Petersburg: Nauka, 2001, 260 s. (in Russian).

German, K. F., 1819. Statisticheskiie issledovaniia otnositelno Rossiiskoi imperii. Chast 1. O narodonaselenii [Statistical studies regarding the Russian Empire. Part 1. About population], Sankt-Petersburg: Imperatorskaia Akademiia Nauk, [2], V, XI, [1], 325, [7] s. (in Russian).

Gorodskiie poseleniia v Rossiiskoi imperii: v 7 tomakh. T. 1. Arkhangelskaia, Astrakhanskaia, Amurskaia, Vilenskaia, Vitebskaia, Vladimerskaia, Vologodskaia, Volynskaia, Voronezhskaia gubernii [Urban settlements in the Russian Empire: in 7 volumes. V.1: [Arkhangelsk, Astrakhan, Amur, Vilna, Vitebsk, Vladimir, Vologda, Volyn, Voronezh provinces], Sankt-Petersburg: tip. obshchestva “Obshchestvennaia polza”, 1860, XVI, 587 s. (in Russian).

Ditiatin, I. I., 1877. Ustroistvo i upravleniie gorodov Rossii. T. 2: Gorodskoie samouravlenieie v nastoiashchem stoletii [Structure and management of Russian cities. T. 2: City government in the present century], Yaroslavl: tip. P.P. Merkuleva; v tip. G. V. Falk, 4, IV, 565 s. (in Russian).

Dobrzhanskii, S., 2019. Mista Volynskoi hubernii u dovidkovykh vydanniakh druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. [Cities of the Volyn province in reference publications of the second half of the 19th and early 20th centuries], Kraieznavstvo, (4), s. 6–14. (in Ukrainian).

Obozreniie sostoianiia gorodov Rossiiskoi imperii v 1833 godu [Review of the state of the cities of the Russian Empire in 1833], Sankt-Petersburg: tip. K. Kraiia, 1834, [2], 70, IX s. (in Russian).

Obshchestvennoie ustroistvo i khoziaistvo gorodov: v 2 t. [Social structure and economy of cities: in 2 volumes], Sankt-Petersburg, 1859, t. 1, 13, 705 s; t. 2, 2, [5], 516 s. (in Russian).

Petrova, I, 2008. Viiskovo-topohrafichni opysy XIX st. yak dzherelo z istorii materialnoi ta dukhovnoi kultury ukrainskoho narodu [Military topographical descriptions of the 19th century. as a source from the history of the material and spiritual culture of the Ukrainian people], Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriia 6. Istorychni nauky,(6), s. 172–181. (in Ukrainian).

Petrova, I., 2013. Rekonstruktsiia dzherelnoi bazy viiskovo-topohrafichnych opysiv Ukrainy kintsia 40-kh – pochatku 50-kh rr. XIX st. [Reconstruction of the source base of military topographical descriptions of Ukraine in the late 40s - early 50s of the 19th century], Skhid, (5), s. 158–164. (in Ukrainian).

Petrova, I., 2019. Viiskovo-topohrafichni opysy Ukrainy XIX st. (metodyka stvorennia, dzherelna baza, informaciini mozhlyvosti) [Military and topographical descriptions of Ukraine in the 19th century. (methodology of creation, source base, information capabilities)], Vinnytsia: Vydavnytstvo FOP Kushnir Yu. V., 572 s. (in Ukrainian).

Petrova, I., 2020. Opysovo-statystychni dzherela z istorii Ukrainy ostannoi chverti XVIII – pershoi polovyny XIX st.: etapy uporiadkuvannia dokumentiv [Descriptive and statistical sources from the history of Ukraine in the last quarter of the 18th – the first half of the 19th century: stages of organizing documents], Vinnytsia: Vydavnytstvo FOP Kushnir Yu. V., 490 s. (in Ukrainian).

Plan administrativnoi statistiki gorodov [Plan of administrative statistics of cities], Sbornik tsikularov i instruktsii Ministerstva vnutrennikh del, s uchrezhdeniia ministerstva po 1 oktiabria 1853 g. Sankt-Petersburg, 1854, t. 1: Prilozheniia, s. 268–270. (in Russian).

Proiekt predstavleniia Ministerstva vnutrennikh del ob ustroistve gorodskogo obshchestvennogo upravleniia (sostavlennyi v 1864 godu) [Draft presentation of the Ministry of Internal Affairs on the structure of urban public administration (drawn up in 1864)], Materialy, otnosiashchiiesia do novogo obshchestvennogo ustroistva v gorodakh, Sankt-Petersburg: Khoziaistvennyi department Ministerstva vnutrennikh del, 1877, t 1, s. 173–174. (in Russian).

Statisticheskiie tablitsy o sostoianii gorodov Rossiiskoi imperii, sostavlennyie v Statisticheskom otdelenii soveta Ministerstva vnutrennikh del [Statistical tables on the state of the cities of the Russian Empire, compiled by the Statistical Department of the Council of the Ministry of Internal Affairs], Sankt-Petersburg: tip. K. Kraiia, 1840, 69 s. (in Russian).

Statisticheskiie tablitsy o sostoianii gorodov Rossiiskoi imperii, Velikogo kniazhestva Finlandskogo i Tsarstva Polskogo, sostavlennyie v Statisticheskom otdelenii soveta Ministerstva vnutrennikh del [Statistical tables on the state of the cities of the Russian Empire, the Grand Duchy of Finland and the Kingdom of Poland, compiled by the Statistical Department of the Council of the Ministry of Internal Affairs], Sankt-Petersburg: tip. K. Kraiia, 1842, 74, [2], VI s. (in Russian).

Statisticheskiie tablitsy o sostoianii gorodov Rossiiskoi imperii, sostavlennyie v Statisticheskom otdelenii soveta Ministerstva vnutrennikh del [Statistical tables on the state of the cities of the Russian Empire, compiled by the Statistical Department of the Council of the Ministry of Internal Affairs], Sankt-Petersburg: tip. Ministerstva vnutrennikh del, 1852, [1], 39, [4] s. (in Russian).

Statisticheskiie tablitsy Rossiiskoi imperii, za 1856-i god, sostavlennyie i izdannyie po rasporiazheniiu ministra vnutrennikh del, Statisticheskim otdelom Tsentralnogo statisticheskogo komiteta [Statistical tables of the Russian Empire, for the year 1856, compiled and published by order of the Minister of Internal Affairs, by the Statistical Department of the Central Statistical Committee], Sankt-Petersburg, 1858, XXI, 300 s. (in Russian).

Statisticheskiie tablitsy Rossiiskoi imperii, izdavaiemyie po rasporiazheniiu ministra vnetrennikh del Tsentralnym statisticheskim komitetom. Vypusk 2: Nalichnoie naseleniie za 1858 god [Statistical tables of the Russian Empire, published by order of the Minister of Internal Affairs by the Central Statistical Committee. Issue 2. Current population of the empire for 1858], Sankt-Petersburg: tip. K. Vulfa, 1863, X, 330 s. (in Russian).

[Sther, M. P.], 1829. Statisticheskoie izobrazheniie gorodov i posadov Rossiiskoi imperii po 1825 god, sostavlennoie iz ofitsialnykh svedenii pod rukovodstvom direktora departamenta polotsii ispolnitelnoi tainogo sovetnika Stehra [Statistical image of the cities and towns of the Russian Empire by 1825, compiled from official information under the leadership of the director of the police department, executive privy councilor Stehr], Sankt-Petersburg: tip. I. Glazunova, 95 s. (in Russian).

Ekonomicheskoie sostoianiie gorodskikh poselenii Yevropeiskoi Rossii v 1861–1862 gg.: materialy dla sostavleniia predlozhenii ob ulechshenii obshchestvennogo upravleniia v gorodakh. Chast1:[Arkhangelskaia – Novgorodskaia] [Economic state of urban settlements in European Russia in 1861–1862: materials for drawing up proposals for improving public administration in cities. Part 1: [Arkhangelsk – Novgorod], Sankt-Petersburg: tip. K. Vulfa, 1863, 910 s. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Карліна, О. (2023). УРЯДОВА СТАТИСТИКА ПРО МІСТА ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ДО 1870-Х РОКІВ). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (49), 102–108. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290614

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни