АРХІЄПИСКОП АДАМ (ФИЛИПОВСЬКИЙ): НОВІ ДОКУМЕНТИ ПРО ВІЗИТ НА ПІДКАРПАТСЬКУ РУСЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290702

Ключові слова:

Адам (Филиповський), єпископ, православна церква, Підкарпатська Русь, США

Анотація

У статті вперше вводяться в науковий обіг документи про візит єпископа Адама (Филиповського) в червні 1926 р. на Підкарпатську Русь. Автор залучив до аналізу джерела з кількох архівів різних країн. Серед них документи Державного архіву Закарпатської області, Національного архіву Чеської Республіки та Архіву Канцелярії Президента Республіки в Празі. Певний інтерес також представляє епістолярна спадщина чеського єпископа Горазда (Павліка), котра зберігається в Архіві Оломоуцько-Брненської єпархії в Оломоуці. Документальні джерела також доповнює періодика. У статті використано публікацію з ужгородської газети «Novoje vremja», котра видавалася латинкою. У тексті подається коротка характеристику життєвого шляху єпископа Адама, відображено його зв’язки з окремими мешканцями Підкарпатської Русі. Автор наголошує, що діяльність згаданого архієрея відіграла важливу роль в житті американського православ’я першої половини ХХ ст. Вивчення біографії Филиповського дає підстави стверджувати, що його діяльність недостатньо розроблена в історіографії, а сам візит на Підкарпатську Русь навіть не згадується істориками. Автор прослідковує становлення Адама Филиповського, його освітній рівень та професійну діяльність. Підкреслено, що він був випускником Львівського університету, займався журналістикою, згодом пройшов по всіх щаблях священничої кар’єри. Ініціатором його хіротонії в 1922 р. був єпископ Пітсбурзький Стефан (Дзюбай), котрий хотів укріпити свої позиції в Канаді у протистоянні з митрополитом Платоном (Рождественським). Єпископ Адам очолив громади карпаторосів, котрі проживали в ряді міст Канади, а потім поширив свою юрисдикцію також на американські парафії вихідців із «старого краю». Програвши митрополиту та отримавши заборону РПЦЗ єпископ залишив за собою значний вплив і домігся визнання своєї єпархії Карловацьким Синодом. До статті додаються кілька документів із фондів ДАЗО, котрі характеризують політику чехословацької влади щодо православної церкви та описують хід візиту єпископа на Підкарпатську Русь.

Біографія автора

Юрій Данилець

кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри археології, етнології та культурології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Adam Filippovskij, 1926, Novoje vremja, 24 junija, s. 2.

Archiv KPR 1 – Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Praha. Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 713, inv. č. 895. PR 364/26. Віцегубернатор А. Розсипал до Канцелярії Президента, МШіНО, Президії Ради Міністрів та МВС, 23.06.1926.

Archiv KPR 2 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 713, inv. č. 895. PR 375/26. Президія Політичного управління Підкарпатської Русі до Міністерства внутрішніх справ, 12.07.1926.

AUEROBE Olomouc 1 – Archiv úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Olomouc. AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd. Složka Korespondence Podkarpatská Rus. Лист о. Д. Белякова до єпископа Горазда (Павліка), 25.06.1926, на 2 арк.

Canadian Orthodox History Project. URL: http://archbishop-of-ottawa.org/content/canadian-orthodox-church-history-project (дата звернення: 24.09.2023).

Dubec, R., 2011. Z dziejów parafii prawosławnych na łemkowszczyźnie w okresie miedz̨ywojennym, Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej «Elpis», 238 s.

Marek, P., 2019. Biskup Gorazd (Pavlík). Životní příběh hledání ideální církve pro 20. století, Olomouc: Univerzita Palackého, 698 s.

Marek, P., 2020. «Obtížný cizinec». Vladyka srbské pravoslavné církve Dositej a meziválečné Československo (1920 – 1939), Olomouc: UP v Olomouci, 390 s.

Mаrеk, P., Bureha, V., Danilec, J., 2009. Arcibiskup Sawatij (1880 – 1959). Nástin života a díla zakladatelské postavy pravoslavné církve v Československé republice. K 50. výročí úmrtí (1959 – 2009), Olomouc: Univerzita Palackého, 250 s.

NA Praha 1 – Národní archiv, Praha. NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 4, č. j. 3923/26. Віцегубернатор А. Розсипал до Канцелярії Президента, МШіНО, Президії Ради Міністрів та МВС, 23.06.1926.

NA Praha 2 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 4, č. j. 4293/26. Президія Політичного управління Підкарпатської Русі до Міністерства внутрішніх справ, 12.07.1926.

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa, sygn. 1-R-959. URL:https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/125398/h:520/ (дата звернення: 24.09.2023).

Philippovsky Dies; Russian Archbishop, 75. 1956, The Philadelphia Inquirer, 1 May, р. 35.

Woerl, M. Archbishop Adam (Phillipovsky, d. April 1956) of Philadelphia. URL: https://www.rocorstudies.org/2015/10/08/archbishop-adam-adam-apollinarievich-phillipovsky-philipenko-30-january-1881-29-april-1956/#r+2122+1+6 (дата звернення: 24.09.2023).

Божик, П., 1927. Церков українців в Канаді: причинки до історії укр. церковного життя в Бритійській домінії Канаді, за час від 1890 – 1927, Вінніпеґ, Манітоба: [б.в.], 336 с.

Борщевич, В., 2021. Митрополит Олексій (Громадський) в історії українського православ'я першої половини XX ст., Рівне: Волин. обереги, 1012 с.

Гайсенюк, В., 2017. Початок кінця. Москвофіли у Великій війні (1914 – 1918), Чернівці: Друк Арт, 304 с.

Горбаль, Б., 2020. Санч як Центр Західньой Лемковины, Річник Русской Бурсы, р. 16, c. 45–133. https://doi.org/10.12797/RRB.16.2020.16.02

Данилець, Ю., 2023. Архієпископ Aдам (Филиповський): історичний портрет та діяльність до кінця 1938 р., Pravoslavný teologický sborník, XLIX/34, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, с. 140–174.

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. 16, оп. 1, спр. 239, на 12 арк.

Дуфанец, Теодор, 1997. Лемкы в Чехословакии, Карпатська Русь, Юнкес, 6 июня, с. 3–4.

Красовський, І., 1992. Тільки з рідним народом… Про ситуація в середовищі карпатських русинів, Львів: Редакційно-видавничий відділ обласного управління по пресі, 41 с.

Луцик редактором «Свѣта», 1916, Свобода, 5 серпня, с. 4.

Опредѣленія Архіерейскаго Синода Русской Православной Церкви заграницей, отъ 27 августа / 9 сентября 1926 года, 1926, Церковныя вѣдомости, № 17/18, с. 8.

Посланіе Собора Архіереевъ Русской Православной Церкви заграницей ко всѣмъ чадамъ Православной Русской Греко-Кафолической Церкви въ Америкѣ, 1924, Церковныя вѣдомости, № 19/20, с. 3.

Три Владыки, ROCMAS Календарь на годъ 1923. URL: http://carpatho-russian-almanacs.org/ROCMAS/ROCMAS1923/ThreeLeaders.php (дата звернення: 24.09.2023).

Участники литургійной службы, подчасъ которой Архимандритъ Адамъ Филлиповскій возведеный былъ во Епископа Канадійского, ROCMAS Календарь на годъ 1923. URL: http://carpatho-russian-almanacs.org/ROCMAS/ROCMAS1923/Liturgy.php (дата звернення: 24.09.2023).

References

Adam Filippovskij, 1926, Novoje vremja, 24 junija, s. 2. (in Russian).

Archiv KPR 1 – Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Praha. Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 713, inv. č. 895. PR 364/26. Vitsehubernator A. Rozsypal do Kantseliarii Prezydenta, MShiNO, Prezydii Rady Ministriv ta MVS, 23.06.1926. (in Czech).

Archiv KPR 2 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 713, inv. č. 895. PR 375/26. Prezydiia Politychnoho upravlinnia Pidkarpatskoi Rusi do Ministerstva vnutrishnikh sprav, 12.07.1926. (in Czech).

AUEROBE Olomouc 1 – Archiv úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Olomouc. AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd. Složka Korespondence Podkarpatská Rus. Lyst o. D. Beliakova do yepyskopa Horazda (Pavlika), 25.06.1926, na 2 ark. (in Russian).

Borshchevych, V., 2021. Mytropolyt Oleksii (Hromadskyi) v istorii ukrainskoho pravoslavia pershoi polovyny XX st. [The Church of Ukrainians in Canada: reasons for the history of Ukrainian church life in the British Dominion of Canada, from 1890 to 1927], Rivne: Volyn. oberehy, 1012 s. (in Ukrainian).

Bozhyk, P., 1927. Tserkov ukraintsiv v Kanadi: prychynky do istorii ukr. tserkovnoho zhyttia v Brytiiskii dominii Kanadi, za chas vid 1890 – 1927 [The Church of Ukrainians in Canada: reasons for the history of Ukrainian church life in the British Dominion of Canada, from 1890 to 1927], Vinnipeg, Manitoba: [b.v.], 336 s. (in Ukrainian).

Canadian Orthodox History Project. URL: http://archbishop-of-ottawa.org/content/canadian-orthodox-church-history-project (24.09.2023). (in English).

Danylets, Yu., 2023. Arkhiiepyskop Adam (Fylypovskyi): istorychnyi portret ta diialnist do kintsia 1938 r. [Archbishop Adam (Filipovskyi): historical portrait and activity until the end of 1938], Pravoslavný teologický sborník, XLIX/34, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, s. 140–174. (in Ukrainian).

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti (DAZO), f. 16, op. 1, spr. 239, na 12 ark. (in Czech).

Dubec, R., 2011. Z dziejów parafii prawosławnych na łemkowszczyźnie w okresie miedz̨ywojennym, Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej «Elpis», 238 s. (in Polish).

Dufanets, Teodor, 1997. Lemky v CHekhoslovakii [Lemki in Czechoslovakia], Karpatska Rus, IUnkes, 6 iiunia, s. 3–4. (in Russian).

Haiseniuk, V., 2017. Pochatok kintsia. Moskvofily u Velykii viini (1914 – 1918) [The beginning of the end. Muscophiles in the Great War (1914 – 1918)], Chernivtsi: Druk Art, 304 s. (in Ukrainian).

Horbal, B., 2020. Sanch yak Tsentr Zakhidnoi Lemkovyny [Sanch as the Center of Western Lemkivshchyna], Richnyk Russkoi Bursy, r. 16, c. 45–133. https://doi.org/10.12797/RRB.16.2020.16.02 (in Ukrainian).

Krasovskyi, I., 1992. Tilky z ridnym narodom… Pro sytuatsiia v seredovyshchi karpatskykh rusyniv [Only with native people... About the situation among the Carpathian Ruthenians], Lviv: Redaktsiino-vydavnychyi viddil oblasnoho upravlinnia po presi, 41 s. (in Ukrainian).

Lutsyk redaktorom «Svita» [Lutsik as the editor of «Svit»], 1916, Svoboda, 5 serpnia, s. 4. (in Ukrainian).

Marek, P., 2019. Biskup Gorazd (Pavlík). Životní příběh hledání ideální církve pro 20. století, Olomouc: Univerzita Palackého, 698 s. (in Czech).

Marek, P., 2020. «Obtížný cizinec». Vladyka srbské pravoslavné církve Dositej a meziválečné Československo (1920 – 1939), Olomouc: UP v Olomouci, 390 s. (in Czech).

Mаrеk, P., Bureha, V., Danilec, J., 2009. Arcibiskup Sawatij (1880 – 1959). Nástin života a díla zakladatelské postavy pravoslavné církve v Československé republice. K 50. výročí úmrtí (1959 – 2009), Olomouc: Univerzita Palackého, 250 s. (in Czech).

NA Praha 1 – Národní archiv, Praha. NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 4, č. j. 3923/26. Vitsehubernator A. Rozsypal do Kantseliarii Prezydenta, MShiNO, Prezydii Rady Ministriv ta MVS, 23.06.1926. (in Czech).

NA Praha 2 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 4, č. j. 4293/26. Prezydiia Politychnoho upravlinnia Pidkarpatskoi Rusi do Ministerstva vnutrishnikh sprav, 12.07.1926. (in Czech).

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa, sygn. 1-R-959. URL: https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/125398/h:520/ (24.09.2023). (in Polish).

Opredeleniia Arkhiereiskago Sinoda Russkoi Pravoslavnoi TSerkvi zagranitsei otie 27 avgusta / 9 sentiabria 1926 goda [Definitions of the Synod of Bishops of the Russian Orthodox Church Outside of Russia, August 27 / September 9], 1926, TSerkovnyia vedomosti, №17/18, s. 8. (in Russian).

Philippovsky Dies; Russian Archbishop, 75. 1956, The Philadelphia Inquirer, 1 May, р. 35. (in English).

Poslanie Sobora Arkhiereev Russkoi Pravoslavnoi TSerkvi zagranitsei ko vsem chadam Pravoslavnoi Russkoi Greko-Kafolicheskoi TSerkvi v Amerike [Message of the Council of Bishops of the Russian Orthodox Church Abroad to all the children of the Orthodox Russian Greek Catholic Church in America], 1924, TSerkovnyia vedomosti, № 19/20, s. 3. (in Russian).

Tri Vladyki [Three Lords] ROCMAS Kalendar na god 1923. URL: http://carpatho-russian-almanacs.org/ROCMAS/ROCMAS1923/ThreeLeaders.php (24.09.2023). (in Russian).

Uchastniki liturgiinoi sluzhby podchasie kotoroi Arkhimandrit Adam Fillipovskii vozvedenyi byl vo Episkopa Kanadijskogo [Participants in the liturgical service, sometimes in which Archimandrite Adam Fillipovsky was elevated to Bishop of Canada], ROCMAS Kalendar na god 1923 URL: http://carpatho-russian-almanacs.org/ROCMAS/ROCMAS1923/Liturgy.php (data zvernennia: 24.09.2023). (in Russian).

Woerl, M. Archbishop Adam (Phillipovsky, d. April 1956) of Philadelphia. URL: https://www.rocorstudies.org/2015/10/08/archbishop-adam-adam-apollinarievich-phillipovsky-philipenko-30-january-1881-29-april-1956/#r+2122+1+6 (24.09.2023). (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Данилець, Ю. . (2023). АРХІЄПИСКОП АДАМ (ФИЛИПОВСЬКИЙ): НОВІ ДОКУМЕНТИ ПРО ВІЗИТ НА ПІДКАРПАТСЬКУ РУСЬ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (49), 109–117. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290702

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни