ІЛЛІРІЙСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА В АНГЛОМОВНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МАР'ЄТИ ШАШЕЛ КОС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290727

Ключові слова:

іллірологія, історіографія, іллірійці, варварський світ, давня історія Балкан, доба Античності

Анотація

У статті здійснюється історіографічний огляд та аналіз окремих англомовних публікацій сучасної словенської дослідниці Мар'єти Шашел Кос (Marjeta Šašel Kos) на іллірійську проблематику. Проблеми, пов’язані із гіпотезами щодо походження іллірійців, знакові події їх внутрішньої історії, досягнення в різних галузях культури та об’єктивна оцінка їх відносини із греко-римським світом є базою для поглибленого вивчення стародавнього населення західних Балкан, Центральної та Південно-Західної Європи. Світ іллірійських племен – мешканців східного узбережжя Адріатичного моря, північно-західної частини Балканського півострова та південно-східної частини Альпійського регіону перебував у безпосередній близькості до кордонів поширення греко-римської цивілізації та її культури. Чисельні племена іллірійців, сформовані північною та південною етнокультурною зоною східного Гальштату, були найдавнішими з племінних утворень варварського світу Європи (Pax Barbaricum). Світ іллірійських племен намагалися пізнати стародавні греки, а за ними й римляни. Однак, контакти між представниками двох діаметрально протилежних за своєю сутністю світів завершилися конфронтацією та поглинанням. Після чисельних та кривавих зіткнень світ іллірійців втратив свою ідентичність, зазнав потужної еллінізації та романізації й набув ознак глибокої провінційності. Автор статті, таким чином, намагається не лише познайомити читача із досягненнями окремих яскравих та талановитих представників сучасної іллірології, а й популяризує їх науковий доробок. Наукова творчість Мар'єти Шашел Кос є різнобічною та продуктивною (декілька об’ємних та змістовних монографій та понад 70 наукових статей). Словенська дослідниця базує свої погляди на археологічному та епіграфічному матеріалах, співставленні інформації, вдається до порівнянь та обґрунтованої критики античних істориків та географів. Усі ці тенденції переслідують цілком конкретну мету: подолати стереотип сприйняття представників племінного світу давньої Європи, який був сформований греко-римською письмовою традицією. Огляд її окремих англомовних праць на іллірійську проблематику демонструє те, що словенська та європейська іллірологія активно розвиваються, що дозволяє нам пізнати та зрозуміти специфіку історичного розвитку стародавніх іллірійців.

Біографія автора

Ярослав Алешкевич

кандидат історичних наук, доцент кафедри Античності, Середньовіччя
та історії України домодерної доби, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Šašel Kos, M., 1999. Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps and Adriatic, Narodni Muzej Slovenije, 227 p.

Šašel Kos, M., 2004. Mythological stories concerning Illyria and its name, L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’Antiquité – IV Actes du IVe colloque international de Grenoble (10–12 octobre 2002), Paris, p. 493–504.

Šašel Kos, M., 2005. Appian and Illyricum, Narodni muzej Slovenije, 671 p.

Šašel Kos, M., 2007. The Illyrian king Ballaeus – some historical aspects, Émpire, Illyrie, Macédoine: mélanges offerts au professeur Pierre Cabanes, (Collection Erga, 10), Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, Centre de recherches sur les civilisations antiques, cop., p. 125–138.

Šašel Kos, M., 2008. Peoples on the northern fringes of the Greek world: Illyria as seen by Strabo, V Actes du Ve colloque international de Grenoble (8–11 octobre 2008) réunis par Jean-Luc Lamboley et Maria Paola Castiglioni. De Boccard, p. 617–629.

Šašel Kos, M., 2012. Illyria and Illyrians, The Encyclopedia of Ancient History, First Edition. Edited by Roger S. Bagnall, Kai Brodersen, Craige B. Champion, Andrew Erskine, and Sabine R. Huebner. p. 1–3.

Wilkes, J., 1992. The Illyrians. Blackwell Publisher Ltd., Oxford, 384 p.

Абрамова, В., 2002а. Варварська дипломатія епохи еллінізму, Грані, № 3 (23), с. 37–41.

Абрамова, В., 2002б. Варварські найманці в елліністичних арміях, Наукові праці історичного факультету ЗДУ, вип. XV, Запоріжжя, с. 205–210.

Бандровський, О., 2012. Дунайські племена та їх роль у зовнішній політиці Римської імперії в добу правління Августа та Тіберія, Carpatica – Карпатика. Вип. 41, Ужгород, с. 30–43.

Зомбор, І., 2001. Завоювання Римом Паннонії, Carpatica – Карпатика, Вип. 13, Ужгород, с. 140–144.

Казакевич, Г., 2013. Балканські походи кельтів 279 – 277 рр. до н.е.: погляд з точки зору соціальної антропології, Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія, 2 (115), Київ, с. 18–22.

Лексикон античної словесності, 2014. За ред. М. Борецького, В. Зварича, Дрогобич: Коло, 730 с.

References

Šašel Kos, M., 1999. Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps and Adriatic, Narodni Muzej Slovenije, 227 p. (in English).

Šašel Kos, M., 2004. Mythological stories concerning Illyria and its name. L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’Antiquité – IV Actes du IVe colloque international de Grenoble (10–12 octobre 2002), Paris , p. 493–504. (in English).

Šašel Kos, M., 2005. Appian and Illyricum, Narodni muzej Slovenije, 671 p. (in English).

Šašel Kos, M., 2007. The Illyrian king Ballaeus – some historical aspects, Émpire, Illyrie, Macédoine: mélanges offerts au professeur Pierre Cabanes, (Collection Erga, 10). Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, Centre de recherches sur les civilisations antiques, cop., p. 125–138. (in English).

Šašel Kos, M., 2008. Peoples on the northern fringes of the Greek world: Illyria as seen by Strabo. V Actes du Ve colloque international de

Grenoble (8–11 octobre 2008) réunis par Jean-Luc Lamboley et Maria Paola Castiglioni. De Boccard, p. 617–629. (in English).

Šašel Kos, M., 2012. Illyria and Illyrians, The Encyclopedia of Ancient History, First Edition. Edited by Roger S. Bagnall, Kai Brodersen,

Craige B. Champion, Andrew Erskine, and Sabine R. Huebner, p. 1–3. (in English).

Wilkes, J., 1992. The Illyrians. Blackwell Publisher Ltd., Oxford, 384 p. (in English).

Abramova, V., 2002a. Varvarska dyplomatiia epokhy ellinizmu [Barbarian diplomacy of the Hellenistic era], Hrani, № 3 (23), s. 37–41. (in Ukrainian).

Abramova, V., 2002b. Varvarski naimantsi v ellinistychnykh armiiakh [Barbarian mercenaries in Hellenistic armies], Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu ZDU, vyp. XV, Zaporizhzhia, s. 205–210. (in Ukrainian).

Bandrovs'kyj, O., 2012. Dunajs'ki plemena ta ikh rol' u zovnishnij politytsi Ryms'koi imperii v dobu pravlinnia Augusta ta Tiberiia [Danube Tribes and Their Role in the Foreign Policy of the Roman Empire during the Rule of Augustus and Tiberius], Carpatica – Karpatyka, Vyp. 41, Uzhhorod, s. 30–43. (in Ukrainian).

Zombor, I., 2001. Zavoiuvannia Rymom Pannonii [Conquest of Pannonia by Rome], Carpatica – Karpatyka, Vyp. 13, Uzhhorod, s. 140–144. (in Ukrainian).

Kazakevych, H., 2013. Balkans'ki pokhody kel'tiv 279 – 277 rr. do n.e.: pohliad z tochky zoru sotsial'noi antropolohii [The Celtic invasion of the Balkan in 279 – 277 BC from the Social Anthropological point of vien], Visnyk Kyivs'koho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia Istoriia, 2 (115), Kyiv, s. 18–22. (in Ukrainian).

Leksykon antychnoi slovesnosti [Lexicon of ancient literature], 2014. Za red. M. Borets'koho, V. Zvarycha, Drohobych: Kolo, 730 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Алешкевич , Я. . (2023). ІЛЛІРІЙСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА В АНГЛОМОВНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МАР’ЄТИ ШАШЕЛ КОС. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (49), 118–124. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290727

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни