КАТЕХИЗМИ НА ПАРАФІЯХ МУКАЧІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У XVIII СТОЛІТТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.304808

Ключові слова:

Мукачівська єпархія, культурна історія, катехизми, книжкова культура, парафії, візитації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню побутування катехизмів на парафіях Мукачівської єпархії у XVIII ст. Катехизми використовували для поширення головних «правд віри» у конфесійну добу в Європі. У книжковій культурі Мукачівської єпархії XVIII ст. відомо кілька катехитичних видань. Головними серед них станом на першу половину XVIII ст. були катехизми Йосифа де Камеліса та Георгія Геннадія Бізанція. Окрім цих катехизмів візитаційні дані згадують також катехизм Ласла Барані. Кожне із видань відображає певну модель конфесійного дисциплінування та є елементом ширшої програми формування конфесійної ідентичності з боку вищої ієрархії. Попередні дослідження з історії Мукачівської єпархії не звертали увагу на важливість катехизмів для конфесійних спільнот. Дослідники досить мало уваги звертали на поширення катехизмів, хоча існують праці, де проаналізовано зміст та джерела до їх текстів. Ґрунтовні дослідження присвячені катехизмам Йосифа де Камеліса та Ласла Барані. Натомість катехизм Георгія Геннадія Бізанція є до тепер майже проігнорований у історіографії. Щоб охарактеризувати поширення катехизмів на теренах Мукачівської єпархії, проаналізовано візитаційні протоколи, деякі актові та епістолярні джерела. Особливу увагу зосереджено на визначенні записів у візитаційних протоколах. Записи «casus», «casisticum», «liber casisticum» та їм подібні, що у великій кількості збережені у візитаційних протоколах, ілюструють спосіб записування народної назви «казуси» щодо катехизму Льва Кишки та Геогрія Геннадія Бізанція, які побутували по обидва боки Карпат. У ході дослідження вдалося опрацювати збережені примірники катехизмів Бізанція та де Камеліса. Коротко описано основні змістові особливості кожного катехизму. У статті вперше показано розповсюдження на парафіях катехизму Георгія Геннадія Бізанція. Завдяки поширенню цього видання можемо стверджувати обов’язковість прийняття постанов Замойського собору на теренах мукачівської єпархії.

Біографія автора

Михайло Тупиця

магістр історії, викладач кафедри літургійних наук Філософсько-богословського факультету Українського католицького університету

Посилання

Список використаних джерел

Альмес, І., 2021. Від молитви до освіти: Історія читання ченців Львівської єпархії̈ XVII – XVIII ст., Львів: Видавництво УКУ, 588 c. (Серія «Київське християнство», т. 26).

Варга, С., 2016. Положение католицизма в Венгерском королевстве в XVI в., Взаимодействия и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях Центральной и Восточной Европы 1517 – 1918, Москва-Санкт-Петербург: Нестор-История, с. 6–18.

Гаджега, В., 1935. Додатки до исторіѣ русинôв и руських церквей в був. жупѣ Земплискôй, Науковый Зборник Товариства „Просвѣта” в Ужгородѣ, № 11, с. 56–120.

Гаджега, Ю., 1928. Изданїе Культурно-просвѣтительнаго общества имени Александра Духновича в Ужгородѣ, т. 33. Исторія Ужгородской богословской семинаріи въ ея главныхъ чертахъ, Ужгородъ: Книгопечатная Г. Миравчика, 45 с.

Годинкка, А., 1944. Собор нашой діоцезіѣ, подержаний в днях 11–12 Марта 1726. в Егерѣ (Eger), Лѣтературна Недѣля, Ужгород, число 4, № 8, с. 91–94.

Ґілл, Дж., 2016. Флорентійський собор, Львів: Видавництво УКУ, ххі+441.

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. 64, оп. 1. спр. 319, на 56 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 471, на 1 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 1199, на 20 арк.

Добош, О., 2021. Практика та теологія Євхаристії в історичній Мукачівській єпархії від Ужгородської Унії (1646 р.) до середини XX століття, Ужгород: ФОП Сабов А. М., 809 c.

Контлер, Л., 2002. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы, Москва: Весь Мир, 656 с.

Корзо, М., 2007. Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI – XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований, Москва: Канон+, 672 с.

Корзо, М., 2020. Некоторые замечания об источниках униатского богословия рубежа XVII и XVIII вв.: к 300-летию Замойского собора 1720 г., Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви, № 97, с. 53–67.

Лучкай, М., 1991. Історія карпатських русинів, т. 4. Науковий збірник Музею української культури в Свиднику, вип. 17, Пряшів: Словацьке педагогічне товариство, відділ української літератури, с. 27–181.

Лучкай, М., 1992. Історія карпатських русинів, т. 4. Науковий збірник Музею української культури в Свиднику, вип. 18, Пряшів: Словацьке педагогічне товариство, відділ української літератури, с. 63–153.

Лучкай, М., 2003. Історія карпатських русинів, т. 4, Ужгород: Закарпаття, 328 с.

Лучкай, М., 2004. Історія карпатських русинів, т. 5, Ужгород: Закарпаття, 251 с.

Львівська Національна наукова бібліотека України ім. Василя Стефаника (ЛННБ), Відділ рідкісної книги, І СТ 3944 «Де Камеліс, Йосиф, 1698. Катехисисъ длѩ наоуки Оугрорȣскимъ людемъ, Трнава: Тѵпом[ъ] Акадεм[іи], тѯ [360]+3 арк.»

Мороз, В., 2018. Реформи митрополита Рутського та їх рецепція у Мукачівській єпархії: від прийняття унійної ідеї до створення василіянської провінції. ks. S. Nabywaniec, ks S. Zabraniak i B. Lorens (red.), Zakon Bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszówskiego, с. 227–237.

Мороз, В., 2019. Унійні змагання в Мукачівській єпархії під впливом Київської митрополії часів Іпатія Потія та Йосифа Велямина Рутського, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, вип. 1 (40), с. 78–87. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170525

Мороз, В., 2020. Мукачівський єпископ Сергій в маєтностях Острозьких і Заславських та його невідома місія в Київській митрополії першої чверті XVII століття, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, вип. 2 (43), с. 10–21. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(43).2020.217356

Мороз, В., 2024. Рецепція Постанов Замойського провінційного собору 1720 р. в Мукачівській унійній єпархії (1720 – 1733 рр.), І. Альмес, Д. Сироїд, М. Тупиця та Т. Шманько, упоряд. Замойський провінційний собор Руської Унійної Церкви 1720 року. Львів: Видавництво УКУ. (У друці).

Наукова Бібліотека Ужгородського національного університету (НБ УжНУ), Відділ рукописів, стародруків та рідкісних книг, інв. № 23. «Геѡргій Геннадій Византій, 1727, Краткоε припадковъ моралныхъ, или нравныхъ собраніε, Транва: Тѵпом[ъ] Акадεм[іи]»

Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького (НМЛ), Відділ рукописів і стародруків, сдк-1259. «Геѡргій Геннадій Византій, 1727, Краткоε припадковъ моралныхъ, или нравныхъ собраніε, Транва: Тѵпом[ъ] Акадεм[іи], уві [412] с.)».

Панькевич, І., 1970. Матеріали до історії мови південнокарпатських українців, Науковий збірник Музею української культури в Свиднику, вип. 4, кн. 2, Пряшів: Словацьке педагогічне товариство, відділ української літератури, 222 с.

Паранько, Р, Скочиляс, Іг. та Скочиляс, Ір. (ред.), 2021. Замойський провінційний собор Руської Унійної Церкви 1720 року, кн. 1: Діяння та постанови, Львів: Видавництво УКУ, С+804 с.

Пекар, А., 1967. Нариси історії Церкви Закарпаття, т. 1, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 1, vol. 22, Roma: PP. Basiliani, 241 с.

Петровъ, А., 1906. «Старая вѣра» и унія в XVII – XVIII вв. Пояснительная записка, Санкт-Петербургъ: Типографія Императорской Академіи Наукъ, 88 c.

Петровъ, А., 1923. Отзвукъ реформаціи въ русском Закарпатьи XVI в. (Няговскія поучиенія на евангеліе), Прага: Типографія Д-ра Ед. Грегра и сына, 121 с. (Матеріалы для исторіи Закарпатской Руси, т. 8).

Скочиляс, І., 2010. Галицька (Львівська) єпархія XII – XVIII століть: організаційна структура та правовий статус, Львів: Видавництво УКУ, 831 с.

Тупиця, М., 2024. Документи щодо прийняття постанов Замойського провінційного собору в Мукачівській єпархії 1726 – 1727 рр., І. Альмес, Д. Сироїд, М. Тупиця та Т. Шманько, упоряд. Замойський провінційний собор Руської Унійної Церкви 1720 року, Львів: Видавництво УКУ. (У друці).

Тупиця, М., 2024. Протоколи єпархіальних соборчиків Мукачівської єпархії (11 березня 1726 р. – 3 лютого 1727 р.), І. Альмес, Д. Сироїд, М. Тупиця та Т. Шманько, упоряд. Замойський провінційний собор Руської Унійної Церкви 1720 року, Львів: Видавництво УКУ. (У друці).

Baran, О., 1960. Metropolia Kioviensis et Eparchia Mukačoviensis, Romae: PP. Basiliani, 111 p.

Canones et Decreta Sacrosancti Oecumenici et Generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Julio III, Pio IV, Pontificibus Maximus, cum Patrum subscriptionibus. 1827, Viennae: Typis Antonii Strtauss, 382 р.

Crăciun M., Ghitta O. & Murdock G., 2002. Religious reform, printed books and confessional identity, M. Crăciun, O. Ghitta & G. Murdock (Eds.), Confessional Identity in East-Central Europe, London; New York: Routledge, p. 1–30.

Dobos, А., 2021. Zamoščská synoda a nejasnosť vo vsťahu k nej v Mukačevskom biskupstve", D. Černý (Ed.). Zamoščská synoda, Roma; Bratislava: Istituto Storico Slovacco di Roma, s. 58–72.

Dobos, А., 2024. The issue of reception of the Synod of Zamosc in the historical Eparchy of Mukachevo У: І. Альмес, Д. Сироїд, М. Тупиця та Т. Шманько, упоряд. Замойський провінційний собор Руської Унійної Церкви 1720 року, Львів: Видавництво УКУ. (У друці).

Ghitta, O., 2002. The first Greek Catholic catechisms in Hungary and Transylvania, M. Crăciun, O. Ghitta & G. Murdock (Eds.), Confessional Identity in East-Central Europe, London; New York: Routledge, p. 153–166.

Ghitta, О., 2015. Pânea Pruncilor (The Infants’ Bread): A Post-tridentine Catechism from the Beginnings of Habsburg Transylvania, L’Harmattan, 161 p.

Gil, A., 2022. Parafie eparchii przemyskiej w starostwie spiskim w XVII – XVIII wieku na tle dziejów Kościołów wschodnich po południowej stronie Karpat, І. Альмес, відп. ред. Sub ficu. Меморіальний збірник, присвячений Ігореві Скочилясу, Львів: Видавництво УКУ, с. 167–188.

Hodinka, A., 1911. A munkácsi görögkatolikus püspökség okmánytár, Ungvár: Unio Könyvnyomda, 668 old.

Lacko, M., 1959. Documenta spectantia regimen episcopi Mukacevensis Michaelis Manuelis Olšavsky 1743 – 1767, Orientalia Christiana Periodica, vol. 25, p. 24–90.

Lotz-Heumann, U., 2013. Confessionalization, A. Bamji, G. H. Janssen & M. M. Laven (Eds.), The ashgate research companion to the counter-reformation, Routledge, p. 33–53.

Magocsi, P.-R. & Strumins’kyj, B., 1977. The first Carpatho-Ruthenian printed book, Harvard Library Bulletin Issue. 3, № 25, p. 292–309.

Mârza, Е. (Ed.), 2002. Catehismul lui Iosif de Camillis, Trnava 1726, Sibiu: Imago, 216 p.

Skochylyas, І., 2009. "Slavia Unita – the cultural and religious model of the Archidiocese of Kiev in the seventeenth and eighteenth centuries (the discussion on Christian heritage of the nations of Eastern Europe), J. Kłoczowski, H. M. Łaszkiewicz (Eds.), East-central europe in european history: themes & debates, Lublin: IEŚW, p. 243–254.

Véghseő, Т. (Ed.), 2015. Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750 – 1752. évi egyházlátogatásainak iratai, Nyíregyháza: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 799 old.

Welykyj, A. G. (Ed.), 1954. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075 – 1953), vol. 2: 1700 – 1953, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 3, Roma: PP. Basiliani, 668 p.

Zubko, P & Žeňuch, P. (Eds.), 2019. Diecézne štatúty Michala Manuela Olšavského z rokov 1752 – 1758, Slavica Slovaca, ročník 53, № 3-4, 100 s.

References

Almes, I., 2021. Vid molytvy do osvity: Istoriia chytannia chentsiv Lvivskoï yeparkhiï XVII – XVIII st [From Prayer to Education: the History of the Reading of Monks of the Lviv Eparchy in the 17th and 18th Centuries], Lviv: Vydavnytstvo UKU, 588 s. (Kyivan Christianity Series, vol. 26). (in Ukrainian).

Baran, О., 1960. Metropolia Kioviensis et Eparchia Mukačoviensis, Romae: PP. Basiliani, 111 p. (in Latin).

Canones et Decreta Sacrosancti Oecumenici et Generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Julio III, Pio IV, Pontificibus Maximus, cum Patrum subscriptionibus. 1827, Viennae: Typis Antonii Strtauss, 382 р. (in Latin).

Crăciun M., Ghitta O. & Murdock G., 2002. Religious reform, printed books and confessional identity, M. Crăciun, O. Ghitta & G. Murdock (Eds.), Confessional Identity in East-Central Europe, London; New York: Routledge, p. 1–30. (in English).

Derzhavnyy arkhiv Zakarpats’koyi oblasti (DAZO), f.64, op. 1, spr. 319, na 56 ark. (in Latin).

DAZO, f.151, op. 1, spr. 1199, na 20 ark. (in Latin).

DAZO, f.151, op. 1, spr. 471, na 1 ark. (in Old Ukrainan).

Dobos, А., 2021. Zamoščská synoda a nejasnosť vo vsťahu k nej v Mukačevskom biskupstve", D. Černý (Ed.). Zamoščská synoda, Roma; Bratislava: Istituto Storico Slovacco di Roma, s. 58–72. (in Slovak).

Dobos, А., 2024. The issue of reception of the Synod of Zamosc in the historical Eparchy of Mukachevo, I. Almes, D. Syroid, M. Tupytsia ta T. Shmanko, uporiad. Zamoiskyi provintsiinyi sobor Ruskoi Uniinoi Tserkvy 1720 roku [The 1720 Provincial Council of Zamość of the Ruthenian Uniate Church. Book 2: Documents and Materials], Lviv: Vydavnytstvo UKU. (In press). (in English).

Dobosh, O., 2021. Praktyka ta teolohiia Yevkharystii v istorychnii Mukachivskii yeparkhii vid Uzhhorodskoi Unii (1646 r.) do seredyny XX stolittia [Practice and theology of the Eucharist in the historical Mukachevo eparchy from the Uzhgorod Union (1646) to the middle of the 20th century], Uzhhorod: FOP Sabov A. M., 809 s. (in Ukrainian).

Gadzhega Ju., 1928. Izdanie Kulturno-prosvetitelnago obshhestva imeni Aleksandra Duhnovicha v Uzhgorode [Alexander Dukhnovich Cultural and Educational Society in Uzhgorod Publication], t. 33, Istorіja Uzhgorodskoj bogoslovskoj seminarіi v eja glavnyh chertah [The history of the Uzhgorod Theological Seminary in its main features], Uzhgorod: Knigopechatnaja G. Miravchika, 45 s. (in Russian).

Ghitta, O., 2002. The first Greek Catholic catechisms in Hungary and Transylvania, M. Crăciun, O. Ghitta & G. Murdock (Eds.), Confessional Identity in East-Central Europe, London; New York: Routledge, p. 153–166. (in English).

Ghitta, О., 2015. Pânea Pruncilor (The Infants’ Bread): A Post-tridentine Catechism from the Beginnings of Habsburg Transylvania, L’Harmattan, 161 p. (in English).

Gil, A., 2022. Parafie eparchii przemyskiej w starostwie spiskim w XVII – XVIII wieku na tle dziejów Kościołów wschodnich po południowej stronie Karpat, I. Almes, vidp. red. Sub ficu. Memorialnyi zbirnyk, prysviachenyi Ihorevi Skochyliasu, Lviv: Vydavnytstvo UKU. s. 167–188. (in Polish).

Gill, Dzh., 2016. Florentiiskyi sobor [The Council of Florence], Lviv: Vydavnytstvo UKU, ххі+441. (in Ukrainain).

Hadzheha, V., 1935. Dodatky do ystorii rusynov y ruskykh tserkvey̆ v buv. zhupi Zemplyskoy̆ [Supplements to the history of Ruthenians and Ruthenian churches in the former Zhupatnate of Zemplyn], Naukovyy̆ Zbornyk Tovarystva „Prosvita” v Uzhhorodi, № 11, s. 56–120. (in Ukrainian).

Hodinka, A., 1911. A munkácsi görögkatolikus püspökség okmánytár, Ungvár: Unio Könyvnyomda, 668 old. (in Hungarian).

Hodynka, A., 1944. Sobor nashoi diotsezii, poderzhanyi v dniakh 11–12 Marta 1726. v Eheri (Eger) [The Council of our Diocese, held on March 11-12, 1726 in Eger], Literaturna Nedilia. Uzhhorod, chyslo 4, № 8, s. 91–94. (in Ukrainian).

Kontler, L., 2002. Istoriya Vengrii. Tysyacheletiye v tsentre Yevropy [History of Hungary. Millennium in the center of Europe], Moskva: Ves’ Mir, 656 s. (in Russian).

Korzo, M., 2007. Ukrainskaya i belorusskaya katekheticheskaya traditsiya kontsa XVI – XVIII vv.: stanovleniye, evolyutsiya i problema zaimstvovaniy [Ukrainian and Belarusian catechetical tradition of the end of the 16th–18th centuries: establishing, evolution, and the borrowings problem], Moskva: Kanon+, 672 s. (in Russian).

Korzo, M., 2020. Nekotoryye zamechaniya o istochnikakh uniatskogo bogosloviya rubezha XVII i XVIII vv.: k 300-letiyu Zamoyskogo sobora 1720 g. [Some notes on the sources of Uniate theology at the turn of the 17th and 18th centuries: to the 300th anniversary of the 1720 Provincial Council of Zamość], Vestnik PSTGU. Seriya II: Istoriya. Istoriya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, №97, s. 53–67. (in Russian).

Lacko, M., 1959. Documenta spectantia regimen episcopi Mukacevensis Michaelis Manuelis Olšavsky 1743 – 1767, Orientalia Christiana Periodica, vol. 25, p. 24–90. (in Latin).

Lotz-Heumann U., 2013. Confessionalization, A. Bamji, G. H. Janssen & M. M. Laven (Eds.), The ashgate research companion to the counter-reformation, Routledge, p. 33–53. (in English).

Luchkai, M., 1991. Istoriia karpatskykh rusyniv t. 4. Naukovyi zbirnyk Muzeiu ukrainskoi kultury v Svydnyku [History of the Carpathian Ruthenians, vol. 4. Scientific collection of the Museum of Ukrainian Culture in Svydnyk,], vyp. 17, Priashiv: Slovatske pedahohichne tovarystvo, viddil ukrainskoi literatury, s. 27–181. (in Ukrainian).

Luchkai, M., 1992. Istoriia karpatskykh rusyniv t. 4., Naukovyi zbirnyk Muzeiu ukrainskoi kultury v Svydnyku [History of the Carpathian Ruthenians, vol. 4. Scientific collection of the Museum of Ukrainian Culture in Svydnyk,], vyp. 18, Priashiv: Slovatske pedahohichne tovarystvo, viddil ukrainskoi literatury, s. 63–153. (in Ukrainian).

Luchkai, M., 2003. Istoriia karpatskykh rusyniv [History of the Carpathian Ruthenians], t. 4, Uzhhorod: Zakarpattia, 328 s. (in Ukrainian).

Luchkai, M., 2004. Istoriia karpatskykh rusyniv [History of the Carpathian Ruthenians], t. 5, Uzhhorod: Zakarpattia, 251 s. (in Ukrainian).

Lvivska Natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im. Vasylia Stefanyka (LNNB), Viddil ridkisnoi knyhy, I ST 3944 «De Kamelis, Yosyf, 1698. Katekhysys dlia nauky Ouhroruskym liudem [Catechism for teaching the Hungarian-Ruthenian people], Trnava: Tѵpom Akademiy, тѯ [360]+3 ark.» (in Old Ukrainan).

Magocsi, P.-R. & Strumins’kyj, B., 1977. The first Carpatho-Ruthenian printed book, Harvard Library Bulletin Issue. 3, № 25, p. 292–309. (in English).

Mârza, Е. (Ed.), 2002. Catehismul lui Iosif de Camillis, Trnava 1726, Sibiu: Imago, 216 p. (in Romanian).

Moroz, V., 2018. Reformy mytropolyta Rutskoho ta yikh retseptsiia u Mukachivskii yeparkhii: vid pryiniattia uniinoi idei do stvorennia vasyliianskoi provintsii [Reception of metropolitan bishop Joseph Velamin Rutskyj’s reforms in the Eparcchy if Mukachevo: from accepting of Church’s unitu idea to creation of Basilian province]. ks. S. Nabywaniec, ks S. Zabraniak i B. Lorens (red.), Zakon Bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszówskiego, s. 227–237. (in Ukrainian).

Moroz, V., 2019. Uniini zmahannia v Mukachivskii yeparkhii pid vplyvom Kyivskoi mytropolii chasiv Ipatiia Potiia ta Yosyfa Veliamyna Rutskoho [Influence of the Kyiv metropolitanate on the attempts at Church Union in the Eparchy of Mukachevo in the times of Hypatius Pociej and Josef Veliamyn Rutsky], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, vyp. 1 (40), №, s. 78–87. (in Ukrainian). https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170525

Moroz, V., 2020. Mukachivskyi yepyskop Serhii v maietnostiakh Ostrozkykh i Zaslavskykh ta yoho nevidoma misiia v Kyivskii mytropolii pershoi chverti XVII stolittia [The bishop of Mukachevo Sergius in estates of Ostrogski and Zasławski families, and his unknown mission in the Kyivan Metropolitanate during the first quarter of XVII century]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, vyp. 2 (43), s. 10–21. (in Ukrainian). https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(43).2020.217356

Moroz, V., 2024. Retseptsiia Postanov Zamoy̆skoho provintsiy̆noho soboru 1720 r. v Mukachivskiy̆ uniy̆niy̆ yeparkhiï (1720 – 1733 rr.) [Reception of the Resolutions of the 1720 Provincial Council of Zamość in the Mukachevo Uniate Eparchy (1720–1733)], I. Almes, D. Syroid, M. Tupytsia ta T. Shmanko, uporiad. Zamoiskyi provintsiinyi sobor Ruskoi Uniinoi Tserkvy 1720 roku [The 1720 Provincial Council of Zamość of the Ruthenian Uniate Church. Book 2: Documents and Materials], Lviv: Vydavnytstvo UKU. (In press). (in Ukrainian).

Natsionalnyi muzei u Lvovi im. Andreia Sheptytskoho (NML), Viddil rukopysiv i starodrukiv, sdk-1259. «Heorhii Hennadii Vyzantii, 1727, Kratkoe prypadkov moralnykh, yly nravnykh sobranie, Tranva: Typom Akadem[iy], уві [412] s.)». (in Old Ukrainan).

Naukova Biblioteka Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu (NB UzhNU), Viddil rukopysiv, starodrukiv ta ridkisnykh knyh, inv. № 23. «Heorhii Hennadii Vyzantii, 1727, Kratkoe prypadkov moralnykh, yly nravnykh sobranie, Tranva: Typom Akadem[iy]». (in Old Ukrainan).

Pankevych, I., 1970. Materialy do istorii movy pivdennokarpatskykh ukraintsiv [Materials for the history of the language of South Carpathian Ukrainians], Naukovyi zbirnyk Muzeiu ukrainskoi kultury v Svydnyku, vyp. 4, kn. 2, Priashiv: Slovatske pedahohichne tovarystvo, viddil ukrainskoi literatury, 222 s. (in Ukrainian).

Paranko, R, Skochylias, Ih. ta Skochylias, Ir. (red.), 2021. Zamoiskyi provintsiinyi sobor Ruskoi Uniinoi Tserkvy 1720 roku, Kn. 1, Diiannia ta postanovy [The 1720 Provincial Council of Zamość of the Ruthenian Uniate Church. Book 1: Acts and Resolutions], Lviv: Vydavnytstvo UKU, C+804 s. (Latin, Polish, Old Ukrainian and Ukrainian).

Pekar, A., 1967. Narysy istorii Tserkvy Zakarpattia [The delineations of the Church history of Zakarpattia], t. 1, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 1, vol. 22, Roma: PP. Basiliani, 241 s. (in Ukrainian).

Petrov, A., 1906. «Staraya vera» i unіya v XVII – XVIII vv. Poyasnitelnaya zapiska ["Old Faith" and the Union in the XVII – XVIII centuries. Explanatory note], Sanktpeterburg: Tipografіya Imperatorskoj Akademіi Nauk, 88 s. (in Russian).

Petrov, A., 1923. Otzvuk reformatsіi v russkom Zakarpati XVI v. (Nyagovskіya pouchienіya na yevangelіe) [The echo of the reformation in Russian Transcarpathia in the 16th century. (Nyagovskaya teachings on the gospel], Praga: Tipografіya D-ra Yed. Gregra i sina, 121 s. (Materіali dlya istorіi Zakarpatskoi Rusi, t. 8). (in Russian).

Skochylias, I., 2010. Halytska (Lvivska) yeparkhiia XII – XVIII stolit: orhanizatsiina struktura ta pravovyi status [The Eparchy of Halych (Lviv) in the 12–18th Centuries: Organizational Structure and Legal Status], Lviv: Vydavnytstvo UKU, 831 s. (in Ukrainian).

Skochylyas, І., 2009. "Slavia Unita – the cultural and religious model of the Archidiocese of Kiev in the seventeenth and eighteenth centuries (the discussion on Christian heritage of the nations of Eastern Europe), J. Kłoczowski, H. M. Łaszkiewicz (Eds.), East-central europe in european history: themes & debates, Lublin: IEŚW, p. 243–254. (in English).

Tupytsia, M., 2024. Dokumenty shchodo pryiniattia postanov Zamoiskoho provintsiinoho soboru v Mukachivskii yeparkhii 1726 – 1727 rr. [Documents regarding the adoption of the resolutions of the Provincial Council of Zamość in the Mukachevo eparchy in 1726 – 1727], I. Almes, D. Syroid, M. Tupytsia ta T. Shmanko, uporiad. Zamoiskyi provintsiinyi sobor Ruskoi Uniinoi Tserkvy 1720 roku [The 1720 Provincial Council of Zamość of the Ruthenian Uniate Church. Book 2: Documents and Materials], Lviv: Vydavnytstvo UKU. (In press). (in Ukrainian).

Tupytsia, M., 2024. Protokoly yeparkhialnykh soborchykiv Mukachivskoi yeparkhii (11 bereznia 1726 r. – 3 liutoho 1727 r.), I. Almes, D. Syroid, M. Tupytsia ta T. Shmanko, uporiad. Zamoiskyi provintsiinyi sobor Ruskoi Uniinoi Tserkvy 1720 roku [The 1720 Provincial Council of Zamość of the Ruthenian Uniate Church. Book 2: Documents and Materials], Lviv: Vydavnytstvo UKU. (In press). (in Latin, Old Ukrainian and Ukrainian).

Varga, S., 2016. Polozheniye katolitsizma v Vengerskom korolevstve v XVI v. [The position of Catholicism in the Kingdom of Hungary in the 16th century], Vzaimodeystviya i konflikty na konfessional’no i etnicheski smeshannykh territoriyakh Tsentral’noy i Vostochnoy Yevropy 1517 – 1918 [Interactions and conflicts on the ethnically and confessionally mixt territories of Central and Eastern Europe, 1517 – 1918], Moskva-Sankt-Peterburg: Nestor-istoriya, s. 6–18. (in Russian).

Véghseő, Т. (Ed.), 2015. Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750 – 1752. évi egyházlátogatásainak iratai, Nyíregyháza: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 799 old. (in Hungarian and Latin).

Welykyj, A. G. (Ed.), 1954. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075 – 1953), vol. 2: 1700 – 1953, Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, series 2, sectio 3, Roma: PP. Basiliani, 668 p. (in Italian and Latin).

Zubko, P & Žeňuch, P. (Eds.), 2019. Diecézne štatúty Michala Manuela Olšavského z rokov 1752 – 1758, Slavica Slovaca, Ročník 53, № 3-4, 100 s. (in Old Ukrainian, Latin and Slovak).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Тупиця, М. . (2024). КАТЕХИЗМИ НА ПАРАФІЯХ МУКАЧІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У XVIII СТОЛІТТІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (50), 8–18. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.304808

Номер

Розділ

Історія України