СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА У ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ У 20-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.304819

Ключові слова:

Чехословацький Червоний Хрест, Підкарпатська Русь, охорона здоров’я, соціальна робота

Анотація

У статті зроблено спробу проаналізувати процес формування та діяльність представництва (дивізії) Чехословацького Червоного Хреста (ЧхЧХ) у Підкарпатській Русі у період його становлення та структурного зміцніння – 1920 – 1929 роки. 10 вересня 1919 р. значна частина території нинішньої Закарпатської області України була приєднана до Чехословацької республіки та перебувала у її складі до 1939 р. під назвою Підкарпатська Русь. За період перебування краю у складі чехословацької держави відбувалися кардинальні зміни у багатьох сферах суспільного життя, зокрема й у сфері охорони здоров’я. У перші роки існування молодої чехословацької держави ситуація у соціальній та медичній сферах була досить складною. Найгірше становище з організацією медичних інституцій спостерігалося у Словаччині та Підкарпатській Русі. З метою розв'язання першочергових соціальних питань у найвіддаленішому краї республіки 10 лютого 1920 р. було утворено Реферат Міністерства соціальної опіки для Підкарпатської Русі в Ужгороді. Однак державні програми не завжди могли охопити усі потреби населення краю, а особливо у гірських місцевостях. Тому майже одразу після приєднання Підкарпатської Русі до Чехословаччини на теренах краю розпочав свою діяльність Чехословацький Червоний Хрест. Ця благодійна громадська інституція втручалася у ті сфери, до яких урядова соціальна політика не досягала належним чином або лише в обмеженій мірі. Спочатку діяльність організації зосереджувалася на залученні іноземних місій, завданням яких було надання термінової гуманітарної допомоги постраждалому населенню. Вже у 1920 р. була сформована окрема Дивізія Чехословацького Червоного Хреста для Підкарпатської Русі з центром у Мукачеві. Її першим керівником став місцевий лікар доктор медицини Богуслав Альберт. Структура ЧхЧХ у Підкарпатській Русі формувалася за зразком інших регіонів республіки й вже станом на 1922 р. була досить розгалуженою. Функціонально інституції Дивізії поділялися на медичні, соціальні та організаційні. Канцелярія Дивізії розташовувалася у Мукачеві, а в інших містах і селах краю створювалися місцеві осередки. Окремим організаційним підрозділом Дивізії було представництво молодіжного крила Чехословацького Червоного Хреста, так званого «Доросту» (Юнацтво). Його осередки від 1922 р. формувалися при початкових та середніх навчальних закладах краю. Серед медичних інституцій, які діяли у структурі Дивізії варто відзначити диспансери, амбулаторії, консультації (так звані «порадни») для матерів та дітей, інтернати, сиротинці та дитячі колонії. Проаналізований матеріал дає підстави стверджувати, що діяльність Чехословацького Червоного Хреста була орієнтованою не тільки для надання базової медичної одноразової допомоги населенню. Її соціальні проєкти мали різне спрямування та строки реалізації. Зокрема програми, орієнтовані на молодше покоління мешканців Підкарпатської Русі нерідко тривали багато років. Пріоритети діяльності Дивізії впродовж усього досліджуваного періоду базувалися на соціальній та медичній підтримці різних груп населення, організації охорони здоров'я та гігієнічній освіті. Викладений матеріал ґрунтується на документах різних фондів Державного архіву Закарпатської області, які до цього часу не вводилися у науковий обіг, а також низці опублікованих джерел, передусім – офіційних звітах ЧхЧХ.

Біографія автора

Любов Павлишин

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

A Vöröskereszt jubileumi ütnepélye, 1925, Uj Közlöny, 28 április, оld. 3.

Čeplová, E., 2019. Diplomová práce. Sociální situace na Podkarpatské Rusi ve dvacátých letech 20. století: rozvoj sociálních služeb, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, Praha, 76 s.

Doškar, J., 1923. Publičnoje higieničestvo v Podkarpatskoj Rusi. Podkarpatska Rus', Obraz obstojatel'stv prirodnych, hospodarskich, političeskich, cerkovnych, jazykovych s prosvititel'nych, New York: Tipografija gazety Den', s. 187–195.

Koval', P., 2023. Nemocničné zariadenia na Podkarpatskej Rusi v poprevratovom období, Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus. Narodní archiv, Praha, s. 61–72.

Kožmínová, A., 1922. Podkarpatská Rus. Práce a život lidu po stránce kulturní, hospodářské a národopisné, Karlín: Dr.R. Kobosil, 136 s.

Kuštek, V., 2019. Československý svet v Karpatoch 2 – Чехословацькый світ в Карпатах 2, Bratislava, 192 s.

Malypetr, Jan, Soukup, František, Kapras, Jan, 1938. Armáda a národ, Praha: Národní rada československá v nakladatelství L. Mazáč, 520 s.

Mikulaninec, Š., 1936. Zdravotnictví a socialně zdravotní poměry na Podkarpatské Rusi, Podkarpatská Rus. Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání Podkarpatské Rusi, Bratislava: Klub přátel Podkarpatské Rusi v Bratislavě, s. 168–173.

Nečas, Jaromír, 1938. 20 let sociální péče v Československé republice, č. 74, Praha: Ministerstvo sociální péče, 117 s.

Sociální péče a sociální politika v prvém desetiletí republiky, 1928. Zvláštní otisk z publikace «Deset let Československé republiky» - díl III, Praha: s.n., 144 s.

Ulman, F., 1932. Dobrovolná sociálně-zdravotní péče na Podkarp. Rusi, Publikace pro zem Podkarpatská Rus, Banska Bystrica: Slovan, s. 72–86.

Ulman, F., 1936. Československý červený kříž na Podkarpatské Rusi, Podkarpatská Rus. Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání Podkarpatské Rusi. Red. J. Zatloukal, Bratislava: Klub přátel Podkarpatské Rusi v Bratislavě, s. 164–168.

Zdravotnická ročenka Československá, Ročník 1938, Praha, 796 s.

Zpráva Čsl. Červeného Kříže za rok 1922, 1923, Praha: Tiskem Středočeské knihtiskárny v Praze, 196 s.

Zpráva Čsl. Červeného Kříže Podkarpatské divise za rok 1923, 1924, Praha: Tiskem Středočeské knihtiskárny v Praze, 48 s.

«Божий мир» Червеного Хреста, 1923, Руська Нива, 8 квітня, с. 2.

Безплатна помоч Червоного Хреста, 1923, Руська Нива, 13 грудня, с. 4.

Вакула, Н., 2004. Розвиток охорони здоров’я на Закарпатті у міжвоєнний період (1919 – 1939), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, вип. 11, с. 125–131.

Державний архів Закарпатської області (далі – ДАЗО), ф. 29, оп. 3, спр. 270, на 179 арк.

ДАЗО, ф. 2, оп. 1, спр. 39, на 147 арк.

ДАЗО, ф. 29, оп. 1, спр. 924, на 12 арк.

ДАЗО, ф. 29, оп. 3, спр. 287, на 213 арк.

ДАЗО, ф. 37, оп. 1, спр. 259, на 61 арк.

Збирайме дари на Червоний Хрест! 1923, Руська Нива, 17 травня, с. 2.

Микуланинецъ, С., 1936. Здравоохраненіе и соціально-санитарныя отношенія на Подкарпатской Руси, Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. Настоящій сборникъ редактировалъ комитетъ подъ предсѣдательствомъ д-ра Э. С. Бачинскаго, Ужгородъ, с. 71–74.

По Чехословаччинѣ, 1924, Руська Нива, 1 марта, с. 4.

Помоч на Верховинѣ, 1923, Руська Нива, 15 фебруара, с. 3.

Пять лѣтъ работы, 1924, Карпато-Русскій Вѣстникь, 2 марта, с. 10–11.

Роздвяна діялность Червеного Креста, 1925, Свобода, 12 лютого, с. 3.

Сѣздь карпаторусскаго Отдѣленія Червеного Креста въ Прагѣ, 1923, Карпато-Русскій Вѣстникь, 4 марта, с. 16–17.

Турак, Й. А., Яцина, Ю. Ю., 2016. Документальна історія лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді (з найдавніших часів до наших днів): у 3 т. Т.1: Розвиток та діяльність лікарні під керівництвом Андрія Новака, Ужгород: ТДВ «Патент», 624 с.

Турак, Й. А., Яцина, Ю. Ю., 2023. Документальна історія лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді (з найдавніших часів до наших днів): у 3 т. Т. 2: Лікарня в системі охорони здоров’я на тлі геополітичних колізій ХХ століття (1918 – 1944), Ужгород: ТДВ «Патент», 480 с.

Ульманъ, Ф., 1936. 15 лѣтъ работы Чсл. Краснаго Креста на Подкарпатской Руси, Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. Настоящій сборникъ редактировалъ комитетъ подъ предсѣдательствомъ д-ра Э. С. Бачинскаго, Ужгородъ, с. 154-161.

Червений Крест, 1925, Свобода, 2 квітня, с. 1.

References

A Vöröskereszt jubileumi ütnepélye, 1925, Uj Közlöny, 28 április, оld. 3. (in Hungarian).

«Bozhyi myr» Chervenoho Khresta [«God's peace» of the Red Cross], 1923, Ruska Nyva, 8 kvitnia, s. 2. (in Ukrainian).

Bezplatna pomoch Chervonoho Khresta [Free help of the Red Cross], 1923, Ruska Nyva, 13 hrudnia, s. 4. (in Ukrainian).

Čeplová, E., 2019. Diplomová práce. Sociální situace na Podkarpatské Rusi ve dvacátých letech 20. století: rozvoj sociálních služeb, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, Praha, 76 s. (in Czech).

Chervenyi Krest [Red Cross], 1925, Svoboda, 2 kvitnia, s. 1. (in Ukrainian).

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti (DAZO), f. 29, op. 3, spr. 270, na 179 ark. (in Czech).

DAZO, f. 2, op. 1, spr. 39, na 147 ark. (in Czech).

DAZO, f. 29, op. 1, spr. 924, na 12 ark. (in Czech).

DAZO, f. 29, op. 3, spr. 287, na 213 ark. (in Czech).

DAZO, f. 37, op. 1, spr. 259, na 61 ark. (in Czech).

Doškar, J., 1923. Publičnoje higieničestvo v Podkarpatskoj Rusi, Podkarpatska Rus'. Obraz obstojatel'stv prirodnych, hospodarskich, političeskich, cerkovnych, jazykovych s prosvititel'nych, New York: Tipografija gazety Den', s. 187–195. (in Czech).

Koval', P., 2023. Nemocničné zariadenia na Podkarpatskej Rusi v poprevratovom období, Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus. Narodní archiv, Praha, s. 61–72. (in Czech).

Kožmínová, A., 1922. Podkarpatská Rus. Práce a život lidu po stránce kulturní, hospodářské a národopisné, Karlín: Dr.R. Kobosil, 136 s. (in Czech).

Kuštek, V., 2019. Československý svet v Karpatoch 2 – Chekhoslovatskыi svit v Karpatakh 2, Bratislava, 192 s. (in Czech).

Malypetr, Jan, Soukup, František, Kapras, Jan, 1938. Armáda a národ, Praha: Národní rada československá v nakladatelství L. Mazáč, 520 s. (in Czech).

Mikulaninec, Š., 1936. Zdravotnictví a socialně zdravotní poměry na Podkarpatské Rusi. Podkarpatská Rus. Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání Podkarpatské Rusi, Bratislava: Klub přátel Podkarpatské Rusi v Bratislavě, s. 168–173. (in Czech).

Mikulaninets, S., 1936. Zdravookhranenie i sotsialno-sanitarnyia otnosheniia na Podkarpatskoi Rusi. [Health and social-sanitary relations in Subcarpathian Rus], Podkarpatskaia Rus za gody 1919 – 1936. Nastoiashchii sbornik redaktiroval komitet pod predsedatelstvom d-ra E. S. Bachinskago, Uzhgorod, s. 71–74. (in Russian).

Nečas, Jaromír, 1938. 20 let sociální péče v Československé republice, č. 74, Praha: Ministerstvo sociální péče, 117 s. (in Czech).

Piat let raboty [Five years of work], 1924, Karpato-Russkii Vestnik, 2 marta, s. 10–11. (in Russian).

Po Chekhoslovachchyni [Through Czechoslovakia], 1924, Ruska Nyva, 1 marta, s. 4. (in Ukrainian).

Pomoch na Verkhovyni [Help in Verkhovyna], 1923, Ruska Nyva, 15 februara, s. 3. (in Ukrainian).

Rozdviana diialnost Chervenoho Kresta [Christmas activity of the Red Cross], 1925, Svoboda, 12 liutoho, s. 3. (in Ukrainian).

Sociální péče a sociální politika v prvém desetiletí republiky, 1928. Zvláštní otisk z publikace «Deset let Československé republiky» – díl III, Praha: s.n., 144 s. (in Czech).

Sezd karpatorusskago Otdeleniia Chervenogo Kresta v Prage [Congress of the Carpathian Red Cross Branch in Prague], 1923, Karpato-Russkii Vestnik, 4 marta, s. 16–17. (in Russian).

Turak, Y. A., Yatsyna, Yu. Yu., 2016. Dokumentalna istoriia likarni imeni Andriia Novaka v Uzhhorodi (z naidavnishykh chasiv do nashykh dniv) [Documentary history of the hospital named after Andriy Novak in Uzhgorod (from the earliest times to the present day)]: u 3 t., т.1: Rozvytok ta diialnist likarni pid kerivnytstvom Andriia Novaka, Uzhhorod: TDV «Patent», 624 s. (in Ukrainian).

Turak, Y. A., Yatsyna, Yu. Yu., 2023. Dokumentalna istoriia likarni imeni Andriia Novaka v Uzhhorodi (z naidavnishykh chasiv do nashykh dniv) [Documentary history of the hospital named after Andriy Novak in Uzhgorod (from the earliest times to the present day)]: u 3 t., т. 2: Likarnia v systemi okhorony zdorov’ia na tli heopolitychnykh kolizii KhKh stolittia (1918 – 1944), Uzhhorod: TDV «Patent», 480 s. (in Ukrainian).

Ulman, F., 1932. Dobrovolná sociálně-zdravotní péče na Podkarp. Rusi. Publikace pro zem Podkarpatská Rus, Banska Bystrica: Slovan, s. 72–86. (in Czech).

Ulman, F., 1936. Československý červený kříž na Podkarpatské Rusi, Podkarpatská Rus. Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání Podkarpatské Rusi. Red. J. Zatloukal, Bratislava: Klub přátel Podkarpatské Rusi v Bratislavě, s. 164–168. (in Czech).

Ulman, F., 1936. 15 let raboty Chsl. Krasnago Kresta na Podkarpatskoi Rusi. [15 years of work of the Czechoslovak Red Cross in Subcarpathian Rus.], Podkarpatskaia Rus za gody1919 – 1936. Nastoiashchii sbornik redaktiroval komitet pod predsedatelstvom d-ra E. S. Bachinskago. Uzhgorod, s. 154–161. (in Russian).

Vakula, N., 2004. Rozvytok okhorony zdorov’ia na Zakarpatti u mizhvoiennyi period (1919-1939) [The development of health care in Zakarpattia in the interwar period (1919 – 1939)], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, vyp. 11, s. 125–131. (in Ukrainian).

Zbyraime dary na Chervonyi Khrest! [Collecting donations for the Red Cross!], 1923, Ruska Nyva, 17 travnia, s. 2. (in Ukrainian).

Zdravotnická ročenka Československá, Ročník 1938, Praha, 796 s. (in Czech).

Zpráva Čsl. Červeného Kříže Podkarpatské divise za rok 1923, 1924, Praha: Tiskem Středočeské knihtiskárny v Praze, 48 s. (in Czech).

Zpráva Čsl. Červeného Kříže za rok 1922, 1923, Praha: Tiskem Středočeské knihtiskárny v Praze, 196 s. (in Czech).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Павлишин, Л. . (2024). СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА У ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ У 20-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (50), 19–28. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.304819

Номер

Розділ

Історія України