ФАХОВІ ОБ’ЄДНАННЯ СТУДЕНТІВ-УКРАЇНЦІВ У ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ (1930 – 1939 РР.): ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.304825

Ключові слова:

студенти, громадська діяльність, гурток, товариство, Підкарпатська Русь

Анотація

В пропонованому дослідженні на основі широкого масиву архівних та опублікованих джерел зроблено спробу реконструювати та проаналізувати процес становлення фахових організацій українського студентства на території Підкарпатської Русі впродовж 1930-х рр., з’ясуванні основних передумов та причин появи таких об’єднань, а також особливостей їх подальшого структурно-організаційного розвитку. Впродовж вказаного періоду зафіксовані спроби створення на теренах краю семи локальних гуртків та товариств: «Друг» (Мукачево, 1930), «Родіна» (Чинадієво, 1931, 1934), «Восход» (Хуст, 1932), «Каменярі» (Мукачево, 1932), «Промінь» (Ужгород, 1932), «Стой» (Свалява, 1933) та «Карпатія» (Ужгород, 1937). У питанні національно-мовної орієнтації більшість з цих організацій поділялися на русофільські («Друг, «Родіна», «Восход», «Стой») та українофільські («Каменярі», «Промінь»), а безпосередніми ініціаторами їх створення відповідно виступали підкарпатські студенти, які належали до русофільського товариства «Возрождєніє» та українофільського «Союзу». Водночас, головна причина створення русофільських локальних об’єднань-сателітів була пов’язана із бажанням активістів «Возрождєнія» зміцнити «Центральний Союз Подкарпаторусскіх студєнтов» (ЦСПС), зберігши власне русофільське представництво від Підкарпатської Русі у чехословацькому студентському русі. Причиною ж заснування організацій українофільського спрямування було намагання створити центральну структуру альтернативну русофільському ЦСПС. Єдиною організацією, яка дотримувалася нейтралітету у національно-мовному питанні та була створювалася за інтернаціональним принципом було товариство «Карпатія». В структурно-організаційному розвитку локальні гуртки та товариства русофільського спрямування загалом продемонстрували власну життєздатність, хоча в якісному плані переважна більшість не були суто студентськими об’єднаннями. Своєю чергою українофільські організації через свою принципову позицію щодо національно-мовного питання в процесі створення наражалися на різкий спротив чехословацької бюрократичної системи. У зв’язку з цим вони так і не змогли набути юридичного статусу та невдовзі після заснування припиняли діяльність.

Біографія автора

Костянтин Куцов

доктор філософії за спеціальністю «Історія та археологія», головний спеціаліст відділу збереження об’єктів культурної спадщини та музеїв департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, Ужгород

Посилання

Список використаних джерел:

Antalovskij, Š, 1936. Karpatoruské studentstvo, Podkarpatská Rus: Sborník hospodářského, kultuniho a politického poznani Podkarpatské Rusi, Bratislava: Klub přátel Podkarpatské Rusi, s. 102–107.

Ka, 1932. Valné shromáždení Centralneho sojuzu, Národní Listy, 12 unora, s. 6.

Národní archiv České republiky (NA ČR), f. Ruské a ukrajinské emigrantské spolky a organizace v ČSR (RUESO), kart. 43, sign. 268-1, 122 l.

Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy (ÚDUK-AUK), f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 96, sign. b. č.: Ústřední svaz podkarpatoruských studentů. Korespondence (1929 – 1931), 97 l. (ÚDUK-AUK-1).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 96. Sign. b. č.: Ústřední svaz podkarpatoruských studentů. Korespondence (1931 – 1933). 72 l. (ÚDUK-AUK-2).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 96, sign. b. č.: Ústřední svaz podkarpatoruských studentů. Korespondence (1932 – 1934). 69 l. (ÚDUK-AUK-3).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 124, sign. b. č.: Ústřední svaz podkarpatoruských studentů. Korespondence (1932 – 1934). 190 l. (ÚDUK-AUK-4).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 124, sign. b. č.: Ústřední svaz podkarpatoruských studentů. Korespondence (1934 – 1935). 256 l. (ÚDUK-AUK-5).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 124, sign. b. č.: Ústřední svaz podkarpatoruských studentů. Korespondence (1936 – 1937). 65 l. (ÚDUK-AUK-6).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 139, sign. b. č.: Vozrožděnije – spolek karpatoruských studentů. Zápisní kniha (1922 – 1937). 62 l. (ÚDUK-AUK-7).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 525, sign. b. č.: Vozrožděnije – spolek karpatoruských studentů. Korespondence (1930 – 1937). 111 l. (ÚDUK-AUK-8).

Андрашко И. В., 1931. Десятилѣтняя работа карпаторусскаго студенчества, Молодая Русь, № 5-6, с. 1–4.

Баяновська, М. Р., 1999. Роль молодіжних організацій в культурному відродженні Закарпаття (20–30-ті рр. ХХ-го століття), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, вип. 3, с. 58–59.

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. 2, оп. 1, спр. 65, на 87 арк.

ДАЗО, ф. 18, оп. 4, спр. 398, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 3, спр. 1052, на 56 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 3, спр. 1138, на 22 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 3, спр. 1787, на 14 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 3, спр. 2544, на 18 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 3, спр. 2560, на 21 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 3, спр. 2592, на 21 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 3, спр. 3572, на 50 арк.

ДАЗО. Ф. 21, оп. 24, спр. 105, на 145 арк.

ДАЗО, ф. 72, оп. 1, спр. 14, на 134 арк.

Дня 21. лютого, 1933, Українське слово, 15 березня, с. 2.

До відома всім абітурієнтам, 1933, Українське слово, 16 червня, с. 4.

Добошъ, С. В., 1936. Разрушители студенческихъ организацій, Нашъ Путь, 4 апрѣля, с. 3.

З’їзд українського студентства, 1933, Діло, 13 серпня, с. 2.

Ковачъ, И. И., 1937. Карпаторусское студенчество и его организаціи, Календарь на 1938 годъ: Изданіе Русской національно-автономной партіи, Ужгород: Викторія, c. 69–71.

Кружокъ Русскихъ Студентовъ въ Горондѣ, 1936, Нашъ Путь, 9 іюля, с. 3.

Куцов, К., 2022. Фактор національно-мовної ідентичності у діяльності перших карпатоукраїнських студентських об’єднань у Чехословаччині (1920-ті рр.), Ідентичності в умовах пограниччя: Матеріали міжнародної наукової конференції (Ужгород, 27–28 січня 1921). За заг. ред. П. Леньо, Ужгород: ТОВ «РІК-У», с. 256–262.

Куцов, К. О., 2016. Політична діяльність підкарпатських студентів-русофілів у період кризи державності Чехословаччини в 1938 – 1939 рр., Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, вип. 2 (35), с. 13–22.

Куцов, К.О., 2021. Громадська діяльність карпатоукраїнських студентів у міжвоєнній Чехословаччині (1920 – 1939 рр.): дис… доктора філософії: 032 «Історія та археологія». ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, 321 с. [Онлайн]. Доступно: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/34072 (01.05.2024).

Наступ на нашу мову, 1933, Українське Слово, 1 цвітня, с. 3.

Обвинителямъ ЦСПС и его членамъ, 1936, Нашъ Путь, 30 апрѣля, с. 3.

Павукъ, Э. Д., 1932. Студенчество идетъ на помощь своимъ отцамъ, Карпаторусскій Голосъ, 14 октября, с. 3.

Рудловчак, О. М., 2001. Автобіографія. Олена Рудловчак: Бібліографія праць та літопис життя. Уклад.: О. Закривидорога та ін, Ужгород: Видавництво В. Падяка, с. 113–122.

С.В., 1936. Карпаторусское студенчество и его організація, Календарь на 1937 годъ: Изданіе Русской національно-автономной партіи, Ужгородъ: Викторія, c. 77–82.

Химинець, В. В. та ін., 2009. Освіта Закарпаття, Ужгород: Карпати, 464 с. іл.

Химинець В., Химинець А., 2017. Освіта Ужгорода, Ужгород: Карпати, 304 с.

Химинець, Ю., 1998. Тернистий шлях до України, Ужгород: Ґражда, 396 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України), ф. 4392, оп. 1, спр. 2, на 94 арк.

Обвинителямъ ЦСПС и его членамъ, 1936, Нашъ Путь, 30 апрѣля, с. 3.

Чегиль, С. М., 1936. Народнопросвѣтительная работа на Подк. Руси, Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936 (Э. Бачинскій, ed), Ужгородъ: РНГ, с. 113–120.

Шандор, В., 1995. Спомини. Т. І: Карпатська Україна 1938 – 1939, Ужгород: Ґражда, 390 с.

Шлепецкій, И.С., 1936. Возрожденіе карпаторусскаго студенчества, Альманахъ общества к.с. Возрожденіе 1936, Praha-Hostivař, с. 71–75.

Прокламація Общества Карпаторусскихъ Студентовъ «Добрянскій» въ Братиславѣ, 1936, Русскій Народный Голосъ, 28 марта, с. 4.

літ українського студентства, 1936, Українське Слово, 18 червня, с. 1.

References

Andrashko, I. V., 1931 Desiatylietniaia rabota karpatorusskago studenchestva [Ten years of work of carpathorussian student body], Molodaia Rus, № 5-6, s. 1–4. (in Russian).

Antalovskij, Š, 1936. Karpatoruské studentstvo, Podkarpatská Rus: Sborník hospodářského, kultuniho a politického poznani Podkarpatské Rusi. Bratislava: Klub přátel Podkarpatské Rusi, s. 102–107. (in Czech).

Baianovska, M. R., 1999. Rol molodizhnykh orhanizatsii v kulturnomu vidrodzhenni Zakarpattia (20–30-ti rr. XX-ho stolittia) [The role of youth organizations in the cultural revival of Transcarpathia (20–30s of the 20th century], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, vyp. 3, s. 58–59. (in Ukrainian).

Chegil’, S. M., 1936. Narodnoprosvietitelnaia rabota na Podk. Rusi [National education work in Subcarpathian Rus], Podkarpatskaia Rus za gody 1919 – 1936, Uzhhorod: RNH, s. 113–120. (in Russian).

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti [State archive of Zakarpattia region] (DAZO), f. 2, op. 1, spr. 65, na 87 ark.

DAZO, f. 18, op. 4, spr. 398, na 2 ark.

DAZO, f. 21, op. 3, spr. 1052, na 56 ark.

DAZO, f. 21, op. 3, spr. 1138, na 22 ark.

DAZO, f. 21, op. 3, spr. 1787, na 14 ark.

DAZO, f. 21, op. 3, spr. 2544, na 18 ark.

DAZO, f. 21, op. 3, spr. 2560, na 21 ark.

DAZO, f. 21, op. 3, spr. 2592, na 21 ark.

DAZO, f. 21, op. 3, spr. 3572, na 50 ark.

DAZO. F. 21, op. 24, spr. 105, na 145 ark.

DAZO, f. 72, op. 1, spr. 14, na 134 ark.

Dnia 21. Liutoho [February 21], 1933, Ukrainske Slovo, 15 bereznia, s. 2. (in Ukrainian).

Do vidoma vsim abituriientam [For the information of all applicants], 1933, Ukrainske slovo, 16 chervnia, s. 4. (in Ukrainian).

Dobosh, S. V., 1936. Razrushyteli studencheskikh orhanyzatsiy [Student Organization Busters], Nash Put’, 4 aprielia, s. 3. (in Russian).

Ka, 1932. Valné shromáždení Centralneho sojuzu, Národní Listy, 12 unora, s. 6. (in Czech).

Khymynets V. V. ta in., 2009. Osvita Zakarpattia [Education of Transcarpathia], Uzhhorod: Karpaty, 464 s. il. (in Ukrainian).

Khymynets V., Khymynets A., 2017. Osvita Uzhhoroda [Education of Uzhhorod], Uzhhorod: Karpaty, 304 s.

Khymynets, Yu., 1998. Ternystyi shliakh do Ukrainy [The thorny path to Ukraine], Uzhhorod: Grazhda, 396 s. (in Ukrainian).

Kovach, I. I., 1937. Karpatorusskoie studienchestvo i iego organizatsii [Carpathorussian student body and its organizations], Kalendar’ na 1938 god: Izdanie Russkoy natsionalno-avtonomnoy partii, Uzhgorod: Viktoriia, s. 69–71. (in Russian).

Kruzhok Russkikh Studentov v Horondie [Circle of Russian Students in Goronda], 1936, Nash Put’, 9 iiulia, s. 3. (in Russian).

Kutsov, K., 2022. Faktor natsionalno-movnoi identychnosti u diialnosti pershykh karpatoukrainskykh studentskykh obiednan u Chekhoslovachchyni (1920-ti rr.) [The Factor of National and Linguistic Identity in the Activity of the first Carpatho-Ukrainian Students’ Unions in Czekhoslovakia in 1920s], Identychnosti v umovakh pohranychchia: Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Uzhhorod, 27–28 sichnia 1921). Za zah. red. P. Leno, Uzhhorod: TOV «RIK-U», s. 256–262. (in Ukrainian).

Kutsov, K.O., 2016. Politychna diialnist pidkarpatskykh studentiv-rusofiliv u period kryzy derzhavnosti Chekhoslovachchyny v 1938 – 1939 rr. [Political activity of subcarpathian russophile students during the period of statehood crisis in Czechoslovakia in 1938 – 1939], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, vyp. 2 (35), s. 13–22. (in Ukrainian).

Kutsov, K. O., 2021. Hromadska diialnist karpatoukrainskykh studentiv u mizhvoiennii Chekhoslovachchyni (1920 – 1939 rr.) [Social activity of Carpatho-Ukrainian students in the interwar Czechoslovakia (1920 – 1939)]: kvalifikatsiina robota… doktora filosofii: 032 «Istoriia ta arkheolohiia». DVNZ «Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet», Uzhhorod, 321 s. [Online] Dostupno:https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/34072 (01.05.2024). (in Ukrainian).

Národní archiv České republiky (NA ČR), f. Ruské a ukrajinské emigrantské spolky a organizace v ČSR (RUESO), kart. 43, sign. 268-1, 122 l. (in Czech).

Nastup na nashu movu, 1933 [An attack on our language], Ukrainske Slovo, 1 tsvitnia, s. 3. (in Ukrainian).

Obviniteliam CSPS y ego chlienam [To the accusers of the CUPS and its members], 1936, Nash Put, 30 aprielia, s. 3. (in Russian).

Pavuk, E. D., 1932. Studienchestvo idyot na pomoshch svoimъ ottsam [Students come to the aid of their fathers], Karpatorusskiy Golos, 14 oktiabria, s. 3. (in Russian).

Proklamatsiia Obshchestva Karpatorusskikh Studentov «Dobrianskiy» v Bratislavie [Proclamation of the Society of Carpatho-Russian Students «Dobryansky» in Bratislava], 1936, Russkiy Narodnyi Golos, 28 marta, s. 4. (in Russian).

Rudlovchak, O. M, 2001. Avtobiohrafiia [Autobiography]. Olena Rudlovchak: Bibliohrafiia prats ta litopys zhyttia. Uklad.: O. Zakryvydoroha ta in, Uzhhorod: Vydavnytstvo V. Padiaka, s. 113–122. (in Ukrainian).

S.V., 1936. Karpatorusskoie studienchestvo y ieho organizatsiia [Carpathorussian student body and its organization], Kalendar’ na 1937 god: Izdanie Russkoi natsionalno-avtonomnoi partii, Uzhgorod: Viktoriia, s. 77–82. (in Russian).

Shandor, V., 1995. Spomyny. T. I: Karpatska Ukraina 1938 – 1939 [Memoirs. T I.: Carpathian Ukraine 1938 – 1939], Uzhhorod: Grazhda, 390 s. (in Ukrainian).

Shlepetskii, I. S., 1936. Vozrozhdenie karpatorusskaho studenchestva [Renaissance of carpathorussian student body], Almanakh obshchestva k.s. Vozrozhdenie 1936, Praha-Hostivař, s. 71–75. (in Russian).

Tsentraljnyj derzhavnyj arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TSDAVO Ukrainy) [Central State Archive of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine (TSDAVO of Ukraine)], f. 4392, op. 1, spr. 2, 94 ark. (in Ukrainian).

Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy (ÚDUK-AUK), f. 63, kart. 96, sign. b. č.: Ústřední svaz podkarpatoruských studentů. Korespondence (1929 – 1931), 97 l. (ÚDUK-AUK-1). (in Czech).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 96. Sign. b. č.: Ústřední svaz podkarpatoruských studentů. Korespondence (1931 – 1933). 72 l. (ÚDUK-AUK-2). (in Czech).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 96, sign. b. č.: Ústřední svaz podkarpatoruských studentů. Korespondence (1932 – 1934). 69 l. (ÚDUK-AUK-3). (in Czech).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 124, sign. b. č.: Ústřední svaz podkarpatoruských studentů. Korespondence (1932 – 1934). 190 l. (ÚDUK-AUK-4). (in Czech).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 124, sign. b. č.: Ústřední svaz podkarpatoruských studentů. Korespondence (1934 – 1935). 256 l. (ÚDUK-AUK-5). (in Czech).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 124, sign. b. č.: Ústřední svaz podkarpatoruských studentů. Korespondence (1936 – 1937). 65 l. (ÚDUK-AUK-6). (in Czech).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 139, sign. b. č.: Vozrožděnije – spolek karpatoruských studentů. Zápisní kniha (1922 – 1937). 62 l. (ÚDUK-AUK-7). (in Czech).

ÚDUK-AUK, f. Všestudentský archiv (1848 – 1953), kart. 525, sign. b. č.: Vozrožděnije – spolek karpatoruských studentů. Korespondence (1930 – 1937). 111 l. (ÚDUK-AUK-8). (in Czech).

Zizd ukrainskoho studentstva [Congress of Ukrainian students], 1933, Dilo, 13 serpnia, s. 2. (in Ukrainian).

lit ukrainskoho studentstva [15 years of Ukrainian student body], 1936, Ukrainske Slovo, 18 chervnia, s. 1. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Куцов, К. . (2024). ФАХОВІ ОБ’ЄДНАННЯ СТУДЕНТІВ-УКРАЇНЦІВ У ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ (1930 – 1939 РР.): ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ . Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (50), 29–40. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.304825

Номер

Розділ

Історія України