ТРУДОВА МОБІЛІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ДИСТРИКТУ ГАЛИЧИНА В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944 РР.) (НА МАТЕРІАЛАХ ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ «ВОЛЯ ПОКУТТЯ»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.304826

Ключові слова:

дистрикт Галичина, робітники, Воля Покуття, окупаційна преса, Друга світова війна, пропаганда, вивезення робітників

Анотація

У статті проаналізовано інформацію видання «Воля Покуття», яка відображає реалізацію політики нацистів щодо трудової мобілізації населення дистрикту Галичина та його відправку на роботи до Німеччини впродовж 1941 – 1944 рр. Наведено дані про діяльність окремих організацій, які займались справами примусових робітників та діяли на території Райху (УЦК та НФП). Проаналізовано опубліковані на сторінках видання «Воля Покуття» промови очільників німецької окупаційної адміністрації Галичини (Л. Маренбах, Г. Франк, О. Бауер, О. Вехтер) та діячів Українського центрального комітету (В. Кубійович, К. Паньківський) про елементи пропаганди «хорошого життя» робітників у Німеччині. Наведено основні розпорядження та оголошення нацистської влади й підконтрольних їм організацій до галицьких робітників, які працювали у Німеччині. Висвітлено дописи газети «Воля Покуття» про допоміжні акції УЦК та дотичних організацій щодо матеріальної допомоги робітникам, які працювали на підприємствах у Німеччині. Окрім того, вказується детальна інформація про структуру Німецького фронту праці (НФП), основним завданням якого була опіка над робітниками Третього Райху. У роботі досліджуються характерні ознаки написання пропагандистських публікацій нацистською окупаційною владою на сторінках видання «Воля Покуття», мета яких полягала у переконанні важливості та доцільності виїзду місцевого населення до Німеччини. Також подана інформація про розміщені на шпальтах газети опубліковані листи робітників, які використовувала німецька влада заради пропаганди добровільного виїзду населення до Німеччини. У роботі також проведено аналіз опублікованих статей, присвячених виїзду робітників із дистрикту Галичина, у яких зазначена кількість та дати відправок поїздів до Німеччини. Проведений комплексний аналіз публікацій газети «Воля Покуття» на теми, що відображали трудову мобілізацію робітників.

Біографія автора

Володимир Мосора

аспірант кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ

 

Посилання

Список використаних джерел

Aftanas, A., 2021. Wirtschaftspolitik der Deutschen Besetzungsbehörde im Bezirk Kolomyia (gemäss Zeitung" Volya Pokuttya" 1941 – 1944), Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвід. зб. наук. пр., вип. 30, s. 325–341.

тисяч робітників із Галичини до Райху,1943, Воля Покуття, № 16, 18 квітня, с. 2–4.

Важне для робітників, що їдуть до Райху,1943, Воля Покуття, № 8, 21 лютого, с. 6.

До праці в Райх,1943, Воля Покуття, № 6, 7 лютого, с. 6.

До співпраці з німецьким народом. Велике громадянське зібрання в справах праці у Львові,1943, Воля Покуття, № 12, 21 березня, с. 2.

Життя закордонних робітників у Німеччині,1944, Воля Покуття, № 2, 7 січня, с. 7.

Жіноча служба праці в Німеччині, 1941, Воля Покуття, № 29, 30 листопада, с. 4.

Забезпечення одягом робітників у Німеччині. Місце добре, праця легка,1943, Воля Покуття, № 14, 4 квітня, с. 4.

Луцький, О., 2011. Суспільна допомога жителям Прикарпаття (восени 1941 – влітку 1942 рр.), Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика, вип. 16, с. 294–304.

На працю до Німеччини. Побажання Ген.-Губернатора Д-ра Франка: «Вертайтесь у Ваші рідні сторони веселі та здорові», 1943, Воля Покуття, № 12, 21 березня, с. 2.

Набір учнів до державних ремісничих шкіл з українською мовою навчання в Коломиї на шкільний 1942|43 рік, 1942, Воля Покуття, № 36, 21 червня, с. 4.

Опіка над український робітниками в Райху,1943, Воля Покуття, № 13, 28 березня, с. 4.

Перегляд до праці мужчин з 1914 – 1919 річників, 1943, Воля Покуття, № 17, 25 квітня, с. 6.

Переказування заробітків робітників з Райху, 1942, Воля Покуття, № 29, 3 травня, с. 4.

Підготовна школа майбутніх робітників для Райху,1942, Воля Покуття, № 17, 12 березня, с. 4.

Посилка одягів для робітників у Німеччині, 1943, Воля Покуття, № 21, 23 травня, с. 8.

Пригадка про обов’язок праці,1941, Воля Покуття, № 29, 30 листопада, с. 4.

Сила праці Німеччини, 1943, Воля Покуття, № 26, 27 червня, с. 7.

Стефанюк, Г., 2013. Періодичні видання 1941 – 1944 рр. як джерело до вивчення соціально-правового становища населення Галичини в умовах нацистської окупації, Галичина. Науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис, ч. 22–23, с. 551–556.

Фронт європейської праці Німеччина дає міліонам робітників працю, 1943, Воля Покуття, № 44, 31 жовтня, с. 4.

Хто совісно працює, того шанують Робітники з Райху їдуть на відпусту, 1943, Воля Покуття, № 31, 1 серпня, с. 1.

Щасливого відпочинку! Робітники їдуть на відпустку. Опіка громадянства над робітниками з Райху, 1943, Воля Покуття, № 16, 18 квітня, с. 4.

Що пишуть українські робітники з Райху. Місце добре, праця легка, 1943, Воля Покуття, № 14, 4 квітня, с. 4.

Що треба знати робітникам, які їдуть працювати до Райху?1943, Воля Покуття, № 7, 14 лютого, с. 2.

Які є умови праці в Німеччині, 1943, Воля Покуття, № 25, 20 червня, с. 7.

References

tysiach robitnykiv iz Halychyny do Raikhu [300,000 workers from Galicia to the Reich], 1943, Volia Pokuttia, № 16, 18 kvitnia, s. 2–4. (in Ukrainian).

Aftanas, A., 2021. Wirtschaftspolitik der Deutschen Besetzungsbehörde im Bezirk Kolomyia (gemäss Zeitung «Volya Pokuttya» 1941–1944), The International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings, vip. 30, s. 325–341. (in Germany).

Do pratsi v Raikh [To work in the Reich], 1943, Volia Pokuttia, № 6, 7 liutoho, s. 6. (in Ukrainian).

Do spivpratsi z nimetskym narodom. Velyke hromadianske zibrannia v spravakh pratsi u Lvovi [To cooperation with the German people. A large civil meeting in labor affairs in Lviv], 1943, Volia Pokuttia, № 12, 21 bereznia, s. 2 (in Ukrainian).

Front yevropeiskoi pratsi Nimechchyna daie milionam robitnykiv pratsiu [The front of European labor Germany gives work to millions of workers], 1943, Volia Pokuttia, № 44, 31 zhovtnia, s. 4. (in Ukrainian).

Khto sovisno pratsiuie, toho shanuiut Robitnyky z Raikhu yidut na vidpustu [Those who work conscientiously are respected Workers from the Reich go on vacation], 1943, Volia Pokuttia, № 31, 1 serpen, s. 1. (in Ukrainian).

Lutskyi, O., 2011. Suspilna dopomoha zhyteliam Prykarpattia (voseny 1941 – vlitku 1942 rr.) [Social assistance to residents of Prykarpattia (autumn 1941 – summer 1942)], Ukraina ХХ st.: kultura, ideolohiia, polityka, vip. 16, s. 294–304. (in Ukrainian).

Na pratsiu do Nimechchyny. Pobazhannia Hen.-Hubernatora D-ra Franka: «Vertaites u Vashi ridni storony veseli ta zdorovi» [To work in Germany. The wishes of the Governor General, Dr. Franko: «Return to your native countries happy and healthy»], 1943 r., Volia Pokuttia, № 12, 21 bereznia, s. 2. (in Ukrainian).

Nabir uchniv do derzhavnykh remisnychykh shkil z ukrainskoiu movoiu navchannia v Kolomyi na shkilnyi 1942|43 rik [Recruitment of students to state vocational schools with the Ukrainian language of instruction in Kolomyia for the 1942|43 school year], 1942, Volia Pokuttia, № 36, 21 chervnia, s. 4. (in Ukrainian).

Opika nad ukrainskyi robitnykamy v Raikhu, [Guardianship of Ukrainian workers in the Reich], 1943, Volia Pokuttia, № 13, 28 bereznia, s. 4. (in Ukrainian).

Perehliad do pratsi muzhchyn z 1914 – 1919 richnykiv [Revision to the work of men from 1914 – 1919 annuals], 1943, Volia Pokuttia, № 17, 25 kvitnia, s. 6. (in Ukrainian).

Perekazuvannia zarobitkiv robitnykiv z Raikhu [Remittance of workers' earnings from the Reich], 1942, Volia Pokuttia, № 29, 3 travnia, s. 4. (in Ukrainian).

Pidhotovna shkola maibutnikh robitnykiv dlia Raikhu. [Preparatory school for future workers for the Reich]. 1942. Volia Pokuttia. № 17. 12 bereznia, s. 4 (in Ukrainian).

Posylka odiahiv dlia robitnykiv u Nimechchyni. [Consignment of clothes for workers in Germany]. 1943. Volia Pokuttia. № 21. 23 travnia, s. 8 (in Ukrainian).

Pryhadka pro oboviazok pratsi [Reminder about the duty of work], 1941, Volia Pokuttia, № 29, 30 lystopada, s. 4. (in Ukrainian).

Shchaslyvoho vidpochynku! Robitnyky yidut na vidpustku. Opika hromadianstva nad robitnykamy z Raikhu [Have a happy holiday! Workers go on vacation. Guardianship of citizenship over workers from the Reich], 1943, Volia Pokuttia, № 16, 18 kvitnia, s. 4. (in Ukrainian).

Shcho pyshut ukrainski robitnyky z Raikhu. Mistse dobre, pratsia lehka [What Ukrainian workers from the Reich write. The place is good, the work is easy], 1943, Volia Pokuttia, № 14, 4 kvitnia, s. 4. (in Ukrainian).

Shcho treba znaty robitnykam, yaki yidut pratsiuvaty do Raikhu? [What do workers who go to work in the Reich need to know?], 1943, Volia Pokuttia, № 7, 14 liutoho, s. 2. (in Ukrainian).

Stefaniuk, H., 2013. Periodychni vydannia 1941 – 1944 rr. yak dzherelo do vyvchennia sotsialno-pravovoho stanovyshcha naselennia Halychyny v umovakh natsystskoi okupatsii [Periodicals of 1941 – 1944 as a source for studying the socio-legal situation of the population of Galicia under the conditions of Nazi occupation], Halychyna, с. 22–23, s. 551–556. (in Ukrainian).

Syla pratsi Nimechchyny [The labor force of Germany], 1943, Volia Pokuttia, № 26, 27 chervnia, s. 7. (in Ukrainian).

Vazhne dlia robitnykiv, shcho yidut do Raikhu [Important for workers going to the Reich], 1943, Volia Pokuttia, № 8, 21 liutoho, s. 6. (in Ukrainian).

Yaki ye umovy pratsi v Nimechchyni [What are the working conditions in Germany?], 1943, Volia Pokuttia, № 25, 20 chervnia, s. 7. (in Ukrainian).

Zabezpechennia odiahom robitnykiv u Nimechchyni. Mistse dobre, pratsia lehka [Provision of clothing for workers in Germany. The place is good, the work is easy], 1943, Volia Pokuttia, № 14, 4 kvitnia, s. 4. (in Ukrainian).

Zhinocha sluzhba pratsi v Nimechchyni [Women's Labor Service in Germany], 1941, Volia Pokuttia, № 29, 30 lystopada, s. 4. (in Ukrainian).

Zhyttia zakordonnykh robitnykiv u Nimechchyni [Life of foreign workers in Germany], 1944, Volia Pokuttia, № 2, 7 sichnia, s. 7. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Мосора , В. . (2024). ТРУДОВА МОБІЛІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ДИСТРИКТУ ГАЛИЧИНА В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944 РР.) (НА МАТЕРІАЛАХ ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ «ВОЛЯ ПОКУТТЯ») . Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (50), 41–47. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.304826

Номер

Розділ

Історія України