ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА (1944 – 1945 РР.): ПОЛІТИКА СПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305115

Ключові слова:

Закарпатська Україна, Народна Рада Закарпатської України, фізкультура, спорт, радянізація, УРСР

Анотація

У статті висвітлено спортивну політику Народної Ради Закарпатської України (НРЗУ) 1944 – 1945 рр. Постанова НРЗУ від 10 квітня 1945 р. регламентувала розвиток фізкультури та спорту в Закарпатській Україні. При установі уповноваженого НРЗУ в справах освіти організовувався Центральний Спортивний Комітет. Ним керував уповноважений НРЗУ в справах освіти. Пізніше, постановою НРЗУ від 25 травня 1945 р., створювався Комітету в справах фізкультури та спорту при НРЗУ. Його керівником призначено Василя Федака. Для налагодження радянської системи управління спортом надсилаються й кадри з радянської України. Відзначаємо, що разом з радянізацією всіх сфер життя НРЗУ намагається запровадити і радянські спортивні стандарти. У Державному архіві Закарпатської області окремий опис фонду 1211 містить документи про спортивну політику Закарпатської України. Опис 2 «Комітет у справах спорту при Народній Раді Закарпатської України» налічує 19 справ. Їхній аналіз дозволяє стверджувати що вже у перших установчих документах («Положення про комітет у справах фізкультури і спорту при Народній Раді Закарпатської України», «Положення про колектив фізичної культури підприємства, установи, учбового закладу») простежуємо два головних завдання: становлення фізкультури і спорту в Закарпатській Україні; пряме копіювання радянського досвіду у фізкультурі й спорті, запровадження радянських стандартів. Зокрема, «підготовка трудящих по комплексу «Готов к труду и обороне СССР», залучення «фізкультурників до активної участі в суспільно-політичному житті країни», мобілізацію їх «на виконання завдань поставлених партією і Народною Радою Закарпатської України… в справі подальшого соціалістичного будівництва і оборони країни». У статті також наводяться окремі факти про конфліктні ситуації спортсменів з військовослужбовцями Червоної армії: самовільне захоплення житла військовими, відмова у поверненні спортивного інвентарю, крадіжки майна спортивних товариств. Відбувалася й ідеологічна обробка спортсменів – відвідування в обов’язковому порядку різного роду лекцій, підписка на періодичну пресу. Також висвітлено організацію і святкування НРЗУ «Дня фізкультурника». Таких у 1945 р. було аж два – «в рамках святкування 1 Травня» та «з приводу закінчення шкільного року» (1 липня 1945 р.). Ще одним напрямком діяльності Комітету в справах фізкультури та спорту при НРЗУ цього періоду стало введення радянських стандартів викладання фізкультури в школах краю. Для цього керівництво Комітету просило всю необхідну навчально-методичну літературу від республіканського центру. Відзначаємо, що після підписання договору про возз’єднання Закарпатської України з радянською Україною (29 червня 1945 р.) починається залучення спортсменів краю до загальнореспубліканських та всесоюзних змагань: участь закарпатців в Українській Спартакіаді, змагань з гімнастики в Москві, запрошення закарпатських футболістів «на жовтневі свята» до Києва. З іншого боку, спортсмени з Києва були запрошені на річницю звільнення Закарпатської України. Першими масово-політичними заходами із залученням фізкультурників і спортсменів у загальносоюзному аспекті стали Вибори до ВР СРСР, які пройшли у лютому 1946 р. В обов’язки спортсменів, зокрема, входила й «агітаційна і роз’яснювальна робота серед населення, а також перевірка та збір матеріалів про підготовку до виборів». Підготовка до них почалася ще в період Закарпатської України. З утворенням Закарпатської області в січні 1946 р. спорт розвивається у річищі радянської спортивної політики.

 

Біографії авторів

Василь Міщанин

доктор історичних наук, професор, професор кафедри модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Владислав Діброва

аспірант факультету історії та міжнародних відносин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Вісник Народної Ради Закарпатської України (Вісник НРЗУ), 1945, 15 квітня, с. 95.

Вісник НРЗУ, 1945, 31 травня, с. 134.

Власенко, В., 2023. «Спорт поза політикою чи на службі російської пропаганди?». URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sport-poza-politikoyu-chi-na-sluzhbi-rosijskoyi-pr/p/ (візит 27.03.2024).

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. Р-1211, оп. 2, спр. 1, на 36 арк.

ДАЗО, ф. Р-1211, оп. 2, спр. 3, на 18 арк.

ДАЗО, ф. Р-1211, оп. 2, спр. 4, на 34 арк.

ДАЗО, ф. Р-1211, оп. 2, спр. 5, на 73 арк.

ДАЗО, ф. Р-1211, оп. 2, спр. 7, на 138 арк.

ДАЗО, ф. Р-1211, оп. 2, спр. 8, на 104 арк.

ДАЗО, ф. Р-1211, оп. 2, спр. 13, на 46 арк.

ДАЗО, ф. Р-1211, оп. 2, спр. 15, на 31 арк.

ДАЗО, ф. Р-1211, оп. 2, спр. 16, на 31арк.

Зілгалов, В., 2014. Спорт і політика в умовах війни проти України. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25438108.html (візит 27.03.2024).

Нариси історії Закарпаття, 1995. Том ІІ (1918 – 1945), Ужгород: Закарпаття, 663 с.

Недокус, І., 2014. Спорт і політика у пострадянських країнах (на прикладі Республіки Білорусь), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія, Ужгород: Говерла, Вип. 17, с. 117–122.

Ніколайчук, Г., 2016. Особливості взаємозв’язку спорту і політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02, Київ, 16 с.

Ліщинська, І., 2023. «Спорт внє палітікі». URL: https://ua.boell.org/uk/2023/04/19/sport-vnye-palitiki (візит 27.03.2024).

Лукащук, В., 2021. Спорт і політика соціологічний аналіз взаємодії, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, № 941, с. 54–58.

Міщанин, В., 2018. Радянізація Закарпаття 1944 – 1950 рр., Ужгород: РІК-У, 644 с.

Саладуха, О., 2022. Спорт і політика: час усім визнати війну війною, а ворога ворогом. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/04/28/7342642/ (візит 27.03.2024).

Сергієнко, В., Корж, С., 2020. Спорт і політика сучасний аспект взаємозв’язку, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка, Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, випуск 3 К (123), с. 384–387.

Федак, В., 1994. Закарпаття у спортивному вимірі, Ужгород: Видавництво «Карпати», 148 с.

Фітас, П., 2003. Фізична культура, спорт і туризм, Нариси історії Закарпаття. Том ІІІ (1946 – 1991), Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, с. 314–339.

Хоменко, С. 2023. Про росіян на Олімпіаді і ТЦК в спортзалах. Інтерв’ю з керівником Мінспорту Бідним. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ce9e71nd557o (візит 27.03.2024).

References

Derzhavnyy arkhiv Zakarpat·sʹkoyi oblasti (DAZO) [The State Archive of the Transcarpathian Region], f. R-1211, op. 2. spr. 1, na 36 ark.

DAZO, f. R-1211, op. 2. spr. 3, na 18 ark.

DAZO, f. R-1211, op. 2. spr. 4, na 34 ark.

DAZO, f. R-1211, op. 2. spr. 5, na 73 ark.

DAZO, f. R-1211, op. 2. spr. 7, na 138 ark.

DAZO, f. R-1211, op. 2. spr. 8, na 104 ark.

DAZO, f. R-1211, op. 2. spr. 13, na 46 ark.

DAZO, f. R-1211, op. 2. spr. 15, na 31 ark.

DAZO, f. R-1211, op. 2. spr. 16, na 31 ark.

Fedak, V., 1994. Zakarpattya u sportyvnomu vymiri [Transcarpathia in the sports dimension], Uzhhorod: Vydavnytstvo «Karpaty», 148 s. (in Ukrainian).

Fitas, P., 2003. Fizychna kulʹtura, sport i turyzm [Physical culture, sport and tourism], Narysy istoriyi Zakarpattya. Tom III (1946 – 1991), Uzhhorod: Hosprozrakhunkovyy redaktsiyno-vydavnychyy viddil upravlinnya u spravakh presy ta informatsiyi, s. 314–339 (in Ukrainian).

Khomenko, S. 2023. Pro rosiyan na Olimpiadi i TTSK v sportzalakh. Intervʺyu z kerivnykom Minsportu Bidnym [About Russians at the Olympics and TCC in sports halls. Interview with the head of the Ministry of Sports Bidny] URL: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ce9e71nd557o (vizyt 27.03.2024)/ (in Ukrainian).

Lishchynsʹka, I., 2023. «Sport vnye palitiki» ["Sports outside of politics"]. URL: https://ua.boell.org/uk/2023/04/19/sport-vnye-palitiki. (in Ukrainian).

Lukashchuk, V., 2021. Sport i polityka sotsiolohichnyy analiz vzayemodiyi [Sport and politics, a sociological analysis of interaction], Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. N. Karazina, № 941, s. 54–58 (in Ukrainian).

Mishchanyn, V., 2018. Radyanizatsiya Zakarpattya 1944 – 1950 rr. [Sovietization of Transcarpathia 1944 – 1950], Uzhhorod: RIK-U, 644 s. (in Ukrainian).

Narysy istoriyi Zakarpattya [Essays on the history of Transcarpathia], 1995. Tom II (1918 – 1945), Uzhhorod: Zakarpattya, 663 s. (in Ukrainian).

Nedokus, I., 2014. Sport i polityka u postradyansʹkykh krayinakh (na prykladi Respubliky Bilorusʹ) [Sport and politics in post-Soviet countries (using the example of the Republic of Belarus)], Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu. Seriya: Politolohiya. Sotsiolohiya. Filosofiya, Uzhhorod: Hoverla, vyp. 17, s. 117–122 (in Ukrainian).

Nikolaychuk, H., 2016. Osoblyvosti vzayemozvʺyazku sportu i polityky [Peculiarities of the relationship between sport and politics]: avtoref. dys. ... kand. polit. nauk : 23.00.02, Kyyiv, 16 s. (in Ukrainian).

Saladukha, O., 2022. Sport i polityka: chas usim vyznaty viynu viynoyu, a voroha vorohom [Sports and politics: it's time for everyone to recognize war as war, and the enemy as an enemy]. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/04/28/7342642/ (in Ukrainian).

Serhiyenko, V., Korzh, S., 2020. Sport i polityka suchasnyy aspekt vzayemozvyazku [Sport and politics, a modern aspect of the relationship], Naukovyy chasopys Natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya № 15. Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoyi kulʹtury (fizychna kulʹtura i sport): zb. naukovykh pratsʹ / Za red. O. V. Tymoshenka, Kyiv: Vydavnytstvo NPU imeni M. P. Drahomanova, vypusk 3 K (123), s. 384–387. (in Ukrainian).

Visnyk Narodnoyi Rady Zakarpat·sʹkoyi Ukrayiny (Visnyk NRZU) [Bulletin of the People's Council of Zakarpattia Ukraine], 1945, 15 kvitnya, s. 95.

Visnyk NRZU, 1945, 31 travnya, s. 134.

Vlasenko, V., 2023. «Sport poza politykoyu chy na sluzhbi rosiysʹkoyi propahandy?» ["Sport outside of politics or at the service of Russian propaganda?"]. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sport-poza-politikoyu-chi-na-sluzhbi-rosijskoyi-pr/p/ (in Ukrainian).

Zilhalov, V., 2014. Sport i polityka v umovakh viyny proty Ukrayiny [Sport and politics in the conditions of the war against Ukraine]. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25438108.html (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Міщанин , В. ., & Діброва , В. . (2024). ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА (1944 – 1945 РР.): ПОЛІТИКА СПОРТУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (50), 48–59. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305115

Номер

Розділ

Історія України