ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ШКІЛЬНИЦТВА НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ГУМЕНЯНСЬКО-УЖГОРОДСЬКОГО ЄЗУЇТСЬКОГО КОЛЕГІУМУ (1613 – 1773 РР.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305206

Ключові слова:

Товариство Ісуса, єзуїти, гуманістична освіта, Гуменне, Унґвар, Друґети, єзуїтський колегіум

Анотація

Єзуїтські навчальні заклади були популярними в європейських країнах понад півтора століття. Шкільництво не було серед пріоритетних завдань, створеного 1534 р. Товариства Ісуса. Пройшло близько десятиліття допоки стали виникати перші колегіуми та трансформуватися у гуманістичні освітні заклади. Вдале поєднання традиції гуманістичної освіти доби Ренесансу-Реформації та завдань католицького оновлення посттридентського періоду гарантувало єзуїтським закладам успішну діяльність на впродовж тривалого часу. У статті авторка намагається окреслити основні етапи заснування та діяльності гуменянсько-унґварського єзуїтського колегіуму в контексті діяльності Товариства Ісуса на північно-східній окраїні Угорщини у XVIІ – XVIІІ ст. Вказано, що школи були ефективним знаряддям у суперництві різних конфесій, зокрема між протестантами і католиками. У ранньоновий час освітні заклади, очолювані церквою (католицькою, протестантською, єзуїтами) мали чітке гуманістичне спрямування, керувалися принципом освіченого благочестя. І це простежується в освітньо-виховній діяльності гуменянсько-унґварського єзуїтського колегіуму. Гуменнянсько-унґварський колегіум Товариства Ісуса був типовим закладом гуманістичної освіти (studia humanitatis). Заснування колегії мало свої політичні та релігійно-моральні завдання. Пригальмовуючи темпи Реформації у північно-східних окраїнах Угорщини, Католицька Церква через єзуїтів і завдяки меценатству Друґетів поширювало освіту, знання, культуру тощо. Універсальна модель єзуїтських шкіл забезпечувала отримання європейської освіти у північно-східних комітатах Угорщини. Соціальна відкритість та релігійна толерантність єзуїтських шкіл відкривала двері для навчання дітей, представників усіх станів і конфесій регіону. У 1773 р. папа римський розпустив орден єзуїтів, були реорганізовані освітні заклади. Ужгородський колегіум було перетворено на гімназію, яка продовжувала освітні традиції єзуїтського шкільництва в краї.

Біографія автора

Оксана Ферков

кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та культурології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Barna, Mihály, 1883. Az ungvári királyi katholikus főgimnázium története, Az Ungvári királyi katholikus Főgimnázium Értesitője az 1882 – 1883. Tanévről, Ungvár, 3–15. old.

Blanár, Ödön, 1913. Az ungvári királyi katholikus főgimnázium háromszázados története. 1613 – 1913, Ungvár: Ungmegyeikönyvnyomda, 305 old.

Borbély, Zoltán, 2014. A Homonnai Drugeth György vezette Bethlen-ellenes mozgalom nemzetközi hátteréhez, Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Kolozsvár, 215–309. old.

Bujdosó, István, 2011a. Az Ungvári Drugeth Gimnázium története (az alapítástól az 1880-as évek végéig), Acta Beregsasiensis,11, 101–112. old.

Bujdosó, István, 2011b. Az ungvári gimnázium története, Együtt, 3, 71–81. old.

Doby, Antal, 1898. A homonnai Drugeth-gimnáziumról, Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez, 3. 319–321, 354–356. old.

Dudás, Gyula, 1909. A homonnai Drugeth-kollégium. Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez, 14. 3–32. old.

ELTE EKK – Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem, Egyetemi Könyv- és Kézirattár, Budapest, AB 126. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. anno 1694 die 3 Aprilis – ab annum 1723 Novembris ; AB 127. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. anno 1734 – ab annum 1746; AB 128. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. anno 1748 Novembris – ; AB 129. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. Anno 1761 – ab annum 1772.

Fedinec, Csilla, 1996. Az ungvári gimnázium évszázadai, Kalendárium, 96' 97, Ungvár: Kárpáti Kiadó. 34–35. old.

Hets J. Aurelian, 1938. A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század közepén, Pannonhalma, 94 old.

Hodinka, Antal, 1909. A munkácsi görög-katolikus püspökség története, Budapest, 1909. 856 old.

Jezsuita okmánytár, 1995. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601 – 1606. I/ 1-2., Szeged, 697 old.

JTMRL b – JTMRL, І, 1. Histоria Collegii Homonna-Ungvariensis Soc. Jesu ad anno 1700 – 1773.

JTMRLa – Jézus Társaság Magyarországi Rendtartománya Levéltára, Budapest, D.38. Historia Gymnas, Ungvariensis… 1783.

Kádár, Zsófia, 2017. A jezsuita kollégium, mint intézmény fejlődése a XVII.század elejeig, Helytállás. A XII. Eötvös Konferencia Történeti Ülésének tanulmányai. Szerk. László Gábor, Toronyi Alexandra, Budapest, Eötvös Collegium, 2012, 193–214. old.

Knapp, Éva–Tüskés, Gábor, 1992. Vallásos társulatok Magyarországon a 17–18. században, Néprajzi Látóhatár (1), 8–36. old.

Mészáros, Károly, 1861. Ungvár története a legrégibb időktől máig, Pesten: Ráth Mór Könyvkereskedés, 114 old.

MNL OL – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, E152 Regestrata, Collegium Ungvariense, fasc. 14.

Mohl, Antal, 1898. A Mária-Kongregáció története különös tekintettel hazánkra, Győr, 1898, 310 old.

Molnár, Antal, 2009. Lehetettlen küldetés? Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyarországon a 16–17. Században, 286 old.

Ratio Studiorum: Уклад студій Товариства Ісусового. Система єзуїтської освіти, 2008 / пер з лат. Р. Паранько; пер. з англ. А. Маслюх, Львів: Свічадо, 252 с.

Szarka, Anna, 1994. Az unvgári jezsuita kollégium és a munkácsi püspökség könyvgyűjteménye, Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 31 old.

Thaly, Kálmán, 1873. II. Rákóczi Ferenc kora a gr. Csákyak Szepes vármegye és a b. Palocsay-család levéltárában, Századok, 100–120. old.

Velics, L. S.J., 1913. Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából (1610 – 1690), Budapest. 162 old.

Veress, E. A kolozsvári Báthory-egyetem története lerombolásáig, Erdélyi múzeum, 23, 169–193, 249–263, 319–320, 342–386. old.

Weiser, Fridericus, 1882. Litterae autenticae exhibentes originem scholarum Hungariae, I. Coloczae, 450 old.

Енциклопедія Львова: в 4 т., 2007. / за ред. А. Козицького та І. Підкови, Львів: Літопис, т. 2, 608 c.

Зубанич, Ласлов, 2021. Суспільно-політичний розвиток дворянських родин Північно-Східної Угорщини у 1526 – 1657 рр., Ужгород, 296 с.

Кметь, В., Дідух, О., 2008. «Ratio Studiorum» в історії європейської та української освіти Ratio Studiorum: Уклад студій Товариства Ісусового. Система єзуїтської освіти / пер з лат. Р. Паранько; пер. з англ. А. Маслюх, Львів: Свічадо, с. 7–31.

Конституції Товариства Ісуса та їх Дoдаткові норми, 2005. / пер. з анг. А. Маслюх, Львів: Свічадо, 532 с.

Сєряков, Сергій, 2012. Повсякденне життя єзуїтських шкіл України, Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах, т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / Гол. ред. В. Смолій, К.: Інститут історії України, с. 99–140.

Сєряков, Сергій, 2016. Sacrum i profanum у житті єзуїтських шкіл на сході Польської провінції Товариства Ісуса у другій половині XVII ст. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1786-serhii-sieriakov-sacrum-i-profanum-u-zhytti-iezuitskykh-shkil-na-skhodi-polskoi-provintsii-tovarystva-isusa-u-druhii-polovyni-xvii-st (останній перегляд 15.04.2024).

Ужгородська гімназія. Історія, матеріали, спогади, 2001 / Кер. ред. кол. П. Чучка, Ужгород: «Поліпрант», 2001, 269 с.

Ферков, Оксана, 2019а. Місіонерська діяльність ордену єзуїтів (товариство Ісуса) у володіннях окатоличених аристократів північно-східної Угорщини у ХVІІ ст., Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Історія, Ужгород, Вип. 1 (40), с. 173–185. DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.171159

Ферков, Оксана, 2019б. Гуменянсько-ужгородський єзуїтський колегіум: від заснування до ліквідації Товариства Ісуса (1613 – 1773), Natio erudita: Školstvo v konfesionálnom prostredí na Slovensku v minulosti. Orientalia et Occidentalia, vol. 24, Kosice: Dobrá kniha, 2019, с. 121–139.

Ферков, Оксана, 2022. Ліквідація ордену єзуїтів (Товариство Ісуса) та її наслідки для ужгородського єзуїтського колегіуму, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, Ужгород, Вип. 1 (46), с. 108–118. DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.257011

Химинець, В. В., Стрічик, П. П., Качур, Б. М., Талапканич, М. І., 2009. Освіта Закарпаття. Монографія, Ужгород: «Карпати»; Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 464 с.

Химинець, В. В., Басараб, М. М., 2013. Історія Ужгородської гімназії (1613 – 2013). Монографія, Ужгород: «Карпати»; Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 272 с.

Цимбал, О., 2015. Етос Товариства Ісуса: моральні і фізичні якості істинного християнина, Практична філософія, №1 (№55), с. 143–150.

Шевченко, Тетяна, 2005. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверті XVI – середини XVII ст., Львів: Свічадо, 340 с.

Шевченко, Тетяна, 2000. Викладачі Луцького єзуїтського колегіуму. 1608 – 1648, Київська старовина, 6, с. 42–57.

References

Barna, Mihály, 1883. Az ungvári királyi katholikus főgimnázium története. Az Ungvári királyi katholikus Főgimnázium Értesitője az 1882–1883. Tanévről, Ungvár, 3–15. old. (in Hungarian).

Blanár,Ödön,1913. Az ungvári királyi katholikus főgimnázium háromszázados története. 1613 – 1913. Ungvár: Ungmegyeikönyvnyomda, 305 old. (in Hungarian).

Borbély, Zoltán, 2014. A Homonnai Drugeth György vezette Bethlen-ellenes mozgalom nemzetközi hátteréhez, Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Kolozsvár, 215–309. old. (in Hungarian).

Bujdosó, István, 2011a. Az Ungvári Drugeth Gimnázium története (az alapítástól az 1880-as évek végéig), Acta Beregsasiensis,11, 101–112. old. (in Hungarian).

Bujdosó, István, 2011b. Az ungvári gimnázium története, Együtt, 3, 71–81. old. (in Hungarian).

Doby, Antal, 1898. A homonnai Drugeth-gimnáziumról, Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez, 3. 319–321, 354–356. old. (in Hungarian).

Dudás, Gyula, 1909. A homonnai Drugeth-kollégium, Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez, 14. 3–32. old. (in Hungarian).

ELTE EKK – Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem, Egyetemi Könyv- és Kézirattár, Budapest, AB 126. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. anno 1694 die 3 Aprilis – ab annum 1723 Novembris ; AB 127. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. anno 1734 – ab annum 1746; AB 128. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. anno 1748 Novembris – ; AB 129. Diarium Collegii Ungvariensis S. J. Anno 1761 – ab annum 1772. (in Latin).

Entsyklopediia Lvova: v 4 t., 2007. [Encyclopedia of Lviv] / za red. A. Kozytskoho ta I. Pidkovy, Lviv: Litopys, t. 2, 608 s. (in Ukrainian).

Fedinec, Csilla, 1996. Az ungvári gimnázium évszázadai, Kalendárium, 96' 97, Ungvár: Kárpáti Kiadó. 34–35. old. (in Hungarian).

Ferkov, Oksana, 2019a. Misionerska diialnist ordenu yezuitiv (tovarystvo Isusa) u volodinniakh okatolychenykh arystokrativ pivnichno-skhidnoi Uhorshchyny u XVII st. [Missionary activity of the Jesuits Order (The Society of Jesus) in the possessions of the Catholic noblemen of the North-Eastern Hungary in the XVIIth century], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, Uzhhorod, vyp. 1 (40), s. 173–185. (in Ukrainian).

Ferkov, Oksana, 2019 b. Humeniansko-uzhhorodskyi yezuitskyi kolehium: vid zasnuvannia do likvidatsii Tovarystva Isusa (1613 – 1773). [Humenian-Uzhgorod Jesuit Collegium: from the foundation to the liquidation of the Society of Jesus (1613 – 1773)], Natio erudita: Školstvo v konfesionálnom prostredí na Slovensku v minulosti. Orientalia et Occidentalia, vol. 24, Kosice: Dobrá kniha, 2019, s. 121–139. (in Ukrainian).

Ferkov, Oksana, 2022. Likvidatsiia ordenu yezuitiv (Tovarystvo Isusa) ta yii naslidky dlia uzhhorodskoho yezuitskoho kolehiumu. [Abolition of the Jesuit Order (The Society of Jesus) and its consequences for the Uzhhorod Jesuit Collegium], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, Uzhhorod, vyp. 1 (46), s. 108–118. (in Ukrainian).

Hets J. Aurelian, 1938. A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század közepén, Pannonhalma, 94 old. (in Hungarian).

Hodinka, Antal, 1909. A munkácsi görög-katolikus püspökség története, Budapest, 1909, 856 old. (in Hungarian).

Jezsuita okmánytár, 1995. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601 – 1606. I/ 1-2, Szeged, 697 old. (in Hungarian).

JTMRL a – Jézus Társaság Magyarországi Rendtartománya Levéltára, Budapest, D. 38. Historia Gymnas. Ungvariensis… 1783. (in Latin).

JTMRL b – JTMRL, І, 1. Histоria Collegii Homonna-Ungvariensis Soc. Jesu ad anno 1700 – 1773 (in Latin).

Kádár, Zsófia, 2017. A jezsuita kollégium, mint intézmény fejlődése a XVII. század elejeig, Helytállás. A XII. Eötvös Konferencia Történeti Ülésének tanulmányai. Szerk. László Gábor, Toronyi Alexandra, Budapest, Eötvös Collegium, 2012, 193–214. old. (in Hungarian).

Khymynets ,V. V., Strichyk, P. P., Kachur, B. M., Talapkanych, M. I., 2009. Osvita Zakarpattia [Education of Transcarpathia]. Monohrafiia, Uzhhorod: «Karpaty»; Informatsiino-vydavnychyi tsentr ZIPPO, 464 s. (in Ukrainian).

Khymynets, V. V., Basarab, M. M., 2013. Istoriia Uzhhorodskoi himnazii (1613 – 2013) [History of the Uzhgorod Gymnasium (1613 – 2013) ]. Monohrafiia, Uzhhorod: «Karpaty»; Informatsiino-vydavnychyi tsentr ZIPPO, 272 s. (in Ukrainian).

Kmet, V., Didukh, O., 2008. «Ratio Studiorum» v istorii yevropeiskoi ta ukrainskoi osvity Ratio Studiorum: Uklad studii Tovarystva Isusovoho. Systema yezuitskoi osvity ["Ratio Studiorum" in the history of European and Ukrainian education Ratio Studiorum: Structure of the studio of the Society of Jesus. The system of Jesuit education] / per z lat. R.Paranko; per. z anhl. A. Masliukh, Lviv: Svichado, s.7–31 (in Ukrainian).

Knapp, Éva–Tüskés, Gábor, 1992. Vallásos társulatok Magyarországon a 17–18. Században, Néprajzi Látóhatár (1), 8–36. old. (in Hungarian).

Konstytutsii Tovarystva Isusa ta yikh Dodatkovi normy, 2005. [Constitutions of the Society of Jesus and their Additional Regulations] / per. z anh. A.Masliukh, Lviv: Svichado, 532 s. (in Ukrainian).

Mészáros, Károly, 1861. Ungvár története a legrégibb időktől máig, Pesten: Ráth Mór Könyvkereskedés, 114 old. (in Hungarian).

MNL OL – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, E152 Regestrata, Collegium Ungvariense, fasc. 14. (in Latin).

Mohl, Antal, 1898. A Mária-Kongregáció története különös tekintettel hazánkra, Győr, 1898, 310 old. (in Hungarian).

Molnár, Antal, 2009. Lehetettlen küldetés? Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyarországon a 16–17. században, 286 old. (in Hungarian).

Ratio Studiorum: Uklad studii Tovarystva Isusovoho. Systema yezuitskoi osvity, 2008. [Ratio Studiorum: Layout of the studio of the Society of Jesus. The Jesuit education system] / per z lat. R.Paranko; per. z anhl. A. Masliukh, Lviv: Svichado, 252 s. (in Ukrainian).

Shevchenko, Tetiana, 2005. Yezuitske shkilnytstvo na ukrainskykh zemliakh ostannoi chverti XVI – seredyny XVII st. [Jesuit schooling in the Ukrainian lands of the last quarter of the 16th century – the middle of the 18th century], Lviv: Svichado, 340 s. (in Ukrainian).

Shevchenko, Tetiana, 2000. Vykladachi Lutskoho yezuitskoho kolehiumu. 1608 – 1648 [Teachers of the Lutsk Jesuit Collegium. 1608–1648], Kyivska starovyna, 6, s. 42–57 (in Ukrainian).

Sieriakov, Serhii, 2012. Povsiakdenne zhyttia yezuitskykh shkil Ukrainy. Povsiakdennia rannomodernoi Ukrainy. Istorychni studii v 2-kh tomakh. [Everyday life of Jesuit schools in Ukraine. Povsiakdennia early modern Ukraine. Historical studies in 2 volumes], t. 1: Praktyky, kazusy ta deviatsii povsiakdennia / Hol. red. V. Smolii, K.: Instytut istorii Ukrainy, s. 99–140 (in Ukrainian).

Sieriakov, Serhii, 2016. Sacrum i profanum u zhytti yezuitskykh shkil na skhodi Polskoi provintsii Tovarystva Isusa u druhii polovyni XVII st. [Sacrum and profanum in the life of Jesuit schools in the east of the Polish province of the Society of Jesus in the second half of the 18th century]. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1786-serhii-sieriakov-sacrum-i-profanum-u-zhytti-iezuitskykh-shkil-na-skhodi-polskoi-provintsii-tovarystva-isusa-u-druhii-polovyni-xvii-st (ostannii perehliad 15.04.2024) (in Ukrainian).

Szarka, Anna, 1994. Az unvgári jezsuita kollégium és a munkácsi püspökség könyvgyűjteménye, Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 31 old. (in Hungarian).

Thaly, Kálmán, 1873. II. Rákóczi Ferenc kora a gr. Csákyak Szepes vármegye és a b. Palocsay-család levéltárában, Századok, 100–120. old. (in Hungarian).

Tsymbal, O., 2015. Etos Tovarystva Isusa: moralni i fizychni yakosti istynnoho khrystyianyna. [Ethos of the Society of Jesus: moral and physical qualities of a true Christian], Praktychna filosofiia, №1 (№55), s. 143–150 (in Ukrainian).

Uzhhorodska himnaziia. Istoriia, materialy, spohady, 2001. [Uzhgorod Gymnasium. History, materials, memories) / Ker. red. kol. P. Chuchka, Uzhhorod: «Poliprant», 2001, 269 s. (in Ukrainian).

Velics, L., S. J., 1913. Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából (1610 – 1690), Budapest, 162 old. (in Hungarian).

Veress, E. A kolozsvári Báthory-egyetem története lerombolásáig, Erdélyi múzeum, 23. 169–193, 249–263, 319–320, 342–386 (in Hungarian).

Weiser, Fridericus, 1882. Litterae autenticae exhibentes originem scholarum Hungariae, I. Coloczae, 450 old. (in Latin).

Zubanych, Laslov, 2021. Suspilno-politychnyi rozvytok dvorianskykh rodyn Pivnichno-Skhidnoi Uhorshchyny u 1526 – 1657 rr. [Socio-political development of noble families of North-Eastern Hungary in 1526 – 1657], Uzhhorod, 296 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Ферков, О. . (2024). ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ШКІЛЬНИЦТВА НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ГУМЕНЯНСЬКО-УЖГОРОДСЬКОГО ЄЗУЇТСЬКОГО КОЛЕГІУМУ (1613 – 1773 РР.). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (50), 67–75. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305206

Номер

Розділ

Всесвітня історія