ПІДГОТОВКА ТА УХВАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНУ ПРО ЧЕХОСЛОВАЦЬКУ ФЕДЕРАЦІЮ 1968 Р.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305422

Ключові слова:

Чехословацька соціалістична республіка, словацьке питання, політика «нормалізації», Г. Гусак, федерація, Конституційний закон про чехословацьку федерацію

Анотація

У статті висвітлено процес підготовки та ухвалення Конституційного закону про чехословацьку федерацію від 27 жовтня 1968 р., подано аналіз його змісту. Даний Закон став підсумком процесу федералізації Чехословаччини, який розпочався під час «Празької весни» 1968 р. й мав за мету перебудувати чесько-словацькі відносини згідно з принципом «рівний з рівним» та у такий спосіб вирішити словацьке питання в державі. Нижня хронологічна межа статті (вересень 1968 р.) продиктована початком політики «нормалізації», яка, за винятком процесу федералізації, характеризувалася поступовим згортанням демократичних перетворень в Чехословаччині першої половини 1968 р. Верхня хронологічна межа зумовлена прийняттям Національними зборами 27 жовтня 1968 р. Конституційного закону про чехословацьку федерацію. Методологічною основою пропонованої статті є принципи історизму та об’єктивності. Наукова новизна статті полягає в аналізі Конституційного закону 1968 р. через призму словацького питання в Чехословаччині. Конституційний закон 1968 р. став результатом компромісу, досягнутого представниками чеського і словацького народів. Згідно із Законом в основі федерації був добровільний союз рівноправних національних держав чехів і словаків, заснованих на праві народів на самовизначення. На ухвалення та розбудову чехословацької федерації вплинули внутрішні та зовнішні фактори. До внутрішніх факторів впливу автор відносить усунення від влади в Чехословаччині демократично налаштованих комуністів, відсутність реформ в КПЧ та поступове відновлення тоталітарних методів контролю й управління суспільством. Зовнішній фактор полягав у збереженні впливу СРСР на внутрішньополітичні процеси в Чехословаччині. Як наслідок, федералізація без істинної демократизації залишилася в Чехословаччині фактично порожньою формою без будь-якого змісту. Окремі положення Конституційного закону 1968 р. так і не були реалізовані до перемоги «оксамитової революції» 1989 р. Це дає підстави стверджувати, що Чехословацька Соціалістична Республіка не набула ознак федерації, а Словацька Республіка – атрибутів суб’єкта соціалістичної федерації. На думку автора, Конституційний закон про федерацію 1968 р. не вирішив словацького питання в Чехословаччині, а лишень на деякий час зняв його гостроту. Словаки згідно з природним правом на самовизначення зберігали за собою право на створення власної національної держави.

Біографія автора

Ігор Шніцер

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Jičínský, Z., 1984. Vznik České národní rady v době Pražského jara 1968 a její působení do podzimu 1969, Köln: Index, 143 s.

Macháček, M., 2017. Gustáv Husák, Praha: Vyšehrad, 631 s.

Návrch zásad federativniho uspořádáni ČSSR. Předkládá: G. Husak. 8. Srpna 1968. Počet listu: 26. URL: https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2021/11/labyrint-60-leta_Navrh-zasad-federativnih-usporadani-CSSR.pdf. (дата візиту: 1.05.2024).

Rok 1968 na Slovensku a v Československu. / V. Bystrický a kol., Bratislava, 2008, 308 s.

Rudé právo, 1968, 31. řijna, s. 1.

Rychlík, J., 2015. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992, Praha: Vyšehrad, 688 s.

Sikora, S. 2008. Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku, Bratislava: Historický ústav SAV, 229 s.

Ústavný zákon z 27. októbra 1968 o československej federácii. URL: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1968/143/ (дата візиту: 1.05.2024).

Vaculik, L., 1990. Nase slovenská otazka, Lidovė noviny, ročnik 1, čislo 5, s. 1.

Žatkuliak, J., 1993. Zápas o podobu česko-slovenskej federácie v rokoch 1968 – 1970, Slovenská otázka v dejinách Česko-Slovenska (1945 – 1992). Zborník príspevkov z vedeckého kolokvia, ktoré sa konalo 20. októbra 1993, Bratislava: Historický ústav SAV, s. 57–65.

Žatkuliak, J., 2011. Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968 – december 1970). Dokumenty, Praha: Ústav pro soudobė dějiny AV ČR, v. v. i., 556 s.

Вовканич, І., Шніцер, І., 2018. Словацькe національнe питання в ЧССР напередодні «Празької весни» 1968 року, Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки, вип. 27, с. 55–69.

Копча, В., 2015. Становлення конституційного розвитку Словаччини в складі ЧССР в ХХ ст., Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, вип. 32 (1), с. 112–116.

Лемак, В., 2001. Конституційні основи «федералізації» ЧССР (до проблеми взаємовпливу політичного режиму і територіального устрою), Регіональні студії, вип. 1, c. 39 – 46.

Лемак, В., Копча, В., 2010. Конституційний розвиток Словаччини у складі ЧССР в 60–80 роки XX ст.: політичні і правові аспекти, Держава і право, № 48, с. 62–68.

Пугач, Є. П., 2013. Чехо-Словацька федерація як можливість встановлення рівних прав словаків і чехів в єдиній державі (спроба реалізації та її доля), Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія, № 1087, вип. 47, с. 212–234.

Шніцер, І., 2021. Судовий процес над словацькими “буржуазними націоналістами" в 1954 р., Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, вип. 1 (44), c. 135–141. DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(44).2021.232663

Шніцер, І., 2023a. Проблеми федералізації Чехословаччини в січні – серпні 1968 р., Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, вип. 1 (48), с. 99–105. DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(48).2023.280307

Шніцер, І., 2023b. Вплив словацького фактора на серпневі події 1968 р. в Чехословаччині, Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, вип. 2 (49), с. 88–94. DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(49).2023.290510

References

Jičínský, Z., 1984. Vznik České národní rady v době Pražského jara 1968 a její působení do podzimu 1969, Köln: Index, 143 s. (in Czech).

Macháček, M., 2017. Gustáv Husák, Praha: Vyšehrad, 631 s. (in Czech).

Návrch zásad federativniho uspořádáni ČSSR. Předkládá: G. Husak. 8. Srpna 1968. Počet listu: 26. URL: https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2021/11/labyrint-60-leta_Navrh-zasad-federativnih-usporadani-CSSR.pdf (vizyt 1.05.2024) (in Czech).

Rok 1968 na Slovensku a v Československu. / V. Bystrický a kol., Bratislava, 2008, 308 s. (in Slovak).

Rudé právo, 1968, 31. řijna, s. 1. (in Czech).

Rychlík, J., 2015. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992, Praha: Vyšehrad, 688 s. (in Czech).

Ústavný zákon z 27. októbra 1968 o československej federácii. URL: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1968/143/ (vizyt 1.05.2024) (in Czech).

Vaculik, L., 1990. Nase slovenská otazka, Lidovė noviny, ročnik 1, čislo 5, s. 1. (in Czech).

Žatkuliak, J., 1993. Zápas o podobu česko-slovenskej federácie v rokoch 1968 – 1970, Slovenská otázka v dejinách Česko-Slovenska (1945 – 1992). Zborník príspevkov z vedeckého kolokvia, ktoré sa konalo 20. októbra 1993, Bratislava: Historický ústav SAV, s. 57–65. (in Slovak).

Žatkuliak, J., 2011. Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968 – december 1970). Dokumenty, Praha: Ústav pro soudobė dějiny AV ČR, v. v. i., 556 s. (in Czech).

Vovkanych, I., Shnitser, I., 2018. Slovatske natsionalne pytannia v ChSSR naperedodni «Prazkoi vesny» 1968 roku [The Slovak national issue in ČSSR on the eve of the «Prague Spring» of 1968], Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky, vyp. 27, s. 55–69. (in Ukrainian).

Kopcha, V., 2015. Stanovlennia konstytutsiinoho rozvytku Slovachchyny v skladi ChSSR v XX st. [The formation of the constitutional development of Slovakia as part of the CSSR in the 20th century], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo, vyp. 32(1), s. 112–116. (in Ukrainian).

Lemak, V., 2001. Konstytutsiini osnovy «federalizatsii» ChSSR (do problemy vzaiemovplyvu politychnoho rezhymu i terytorialnoho ustroiu) [Constitutional foundations of the «federalization» of the CSSR (to the problem of mutual influence of the political regime and the territorial system)], Rehionalni studii, vyp. 1, s. 39–46. (in Ukrainian).

Lemak, V., Kopcha, V., 2010. Konstytutsiinyi rozvytok Slovachchyny u skladi ChSSR v 60-80 roky XX st.: politychni i pravovi aspekty [Constitutional development of Slovakia as part of the CSSR in the 1960s and 1980s: political and legal aspects], Derzhava i pravo, № 48, s. 62–68. (in Ukrainian).

Puhach, Ye. P., 2013. Chekho-Slovatska federatsiia yak mozhlyvist vstanovlennia rivnykh prav slovakiv i chekhiv v yedynii derzhavi (sproba realizatsii ta yii dolia) [Czechoslovak Federation as an Opportunity to Establish Equal Rights for Slovaks and Czechs in a Single State (attempt to implement and its fate)], Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Istoriia, № 1087, vyp. 47, s. 212–234. (in Ukrainian).

Shnitser, I., 2021. Sudovyi protses nad slovatskymy «burzhuaznymy natsionalistamy» v 1954 r. [The Trial of Slovak «bourgeois nationalists»in 1954], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, vyp. 1 (44), s. 135–141. (in Ukrainian).

Shnitser, I., 2023a. Problemy federalizatsii Chekhoslovachchyny v sichni – serpni 1968 r. [Problems of the federalization of Czechoslovakia in January –August 1968], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, vyp. 1 (48), s. 99–105. (in Ukrainian).

Shnitser, I., 2023b. Vplyv slovatskoho faktora na serpnevi podii 1968 r. v Chekhoslovachchyni [Influence of the Slovak factor on the events of August 1968 in Czechoslovakia], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, vyp. 2 (49), s. 88–94. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Шніцер, І. . (2024). ПІДГОТОВКА ТА УХВАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНУ ПРО ЧЕХОСЛОВАЦЬКУ ФЕДЕРАЦІЮ 1968 Р. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (50), 103–110. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305422

Номер

Розділ

Всесвітня історія