ЗАКАРПАТТЯ В НАУКОВИХ РОЗВІДКАХ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА (КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305627

Ключові слова:

наукове товариство, співпраця, особисті контакти, українська народність, взаємини

Анотація

У даній статті досліджується проблема місця і ролі Закарпаття в наукових дослідженнях Наукового товариства ім. Т. Шевченка, першої наукової інституції, що мала всеукраїнське значення. Метою статті є аналіз вивчення процесу становлення закарпатських студій в науковій роботі товариства, організації видавничої діяльності, налагодження книготоргівлі. Також простежується основна мета товариства при залученні карпато-україніки до наукової роботи. Зокрема, обґрунтовується думка про те, що в основі зародження дослідження Закарпаття членами НТШ лежало бажання перенесення на територію краю українофільських ідей. Наукове товариство ім. Т. Шевченка як інституція з виразною суспільно-політичною позицією дбала про збереження української народності в час, коли було не можливим її політичне оформлення. У статті аналізується яким чином ця настанова НТШ переносилася на закарпатський ґрунт. У статті з’ясовано особливості співпраці НТШ з закарпатськими вченими. Наголошується, що зміст цієї співпраці базувався на налагодженні в першу чергу особистих контактів між членами НТШ і крайової інтелігенції. В основі вивчення лежать культурні й наукові взаємини між найбільш активними дослідниками Закарпаття, В. Гнатюком, І. Франком, С. Томашівським та їх місцевими респондентами – Ю. Жатковичем, Ю. Ставровським, Г. Стрипським. На основі вивчення архівного матеріалу та приватного листування, встановленні основні засади взаємин та головні перешкоди на шляху залучення Закарпаття до спільної української ідентичності. У статті також викладаються погляди на важливість і можливості такої співпраці. Стаття також підводить деякі підсумки у проблемі місця Закарпаття у наукових розвідках НТШ та його громадсько-культурної роботи кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Біографія автора

Неля Світлик

кандидат історичних наук, доцент кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Алексієвець, М., Савенко, В., 1999. Роль Наукового товариства ім. Т. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Тернопіль, 188 с.

Барвінський, О., 1892. Про заснування і дотеперішній розвиток товариства ім. Шевченка у Львові, Записки НТШ, т. 1, с. 209–212.

Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки НАН України ім. В. Стефаника, ф. 34, оп. 41, спр. 2641 (Гнатюк В. М. Одинь изь деятелей Угорской Руси: Юлій Ставровскій), на 30 арк.

Верхратський, І. 1899. Знадоби для пізнання угорсько-руських поговорів, ЗНТШ, т. 27, кн. 1, с. 1–276.

Відділ рукописів Львівської бібліотеки НАН України ім. В. Стефаника, ф. 34, (Гнатюк), спр. 539, (Стрипський Г. Листи до Гнатюка В. М. (1897 – 1918), на 37 арк.

Винар, Л., 1970. Михайло Грушевський і Наукове товариство імені Тараса Шевченка: 1892 – 1930, Мюнхен: Дніпрова хвиля, 111 с.

Возняк, М., 1913. До характеристики Петра Лодія, ЗНТШ, т. 113, с. 150–175.

Герич, Ю., 1973. Статути Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, Український історик, № 1–2, с. 43–64.

Гийдел, Е., 2001. Записки Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка, Карпатика, вип. 1, с. 323–333.

Гнатюк, В., 1981. В справі літературної мови підкарпатських русинів. Передрук, ЗНТШ, т. 201: Вибрані статті про народну творчість, Нью-Йорк, с. 241–247.

Гнатюк, В., 1923. Наукове товариство імени Шевченка. З нагоди 50-ліття його засновання (1873 – 1923), Львів: Наукове товариство імени Шевченка, 15 с.

Гнатюк, В. Один из деятелей Угорской Руси: Юлій Ставровскій (как я занялся Угорской Русью. Моя переписка с Ю. Ставровским. Його характеристика), Рукопис, рукописний відділ бібліотеки ім. В. Стефаника, ф. 2641, на 28 арк.

Гнатюк, В., 1901. Рецензія на: Врабель М. Угро-русские народные спеванки, ЗНТШ, т. 45, кн. 1, бібліографія, с. 35–39.

Гнатюк, В., 1902. Рецензія на: Францев В. Обзор важнейших изученій Угорской Руси, ЗНТШ, т. 45, кн. 1, бібліографія, с. 39–46.

Гнатюк, В., 1897. Світлий дух на Угорській Русі, Буковина, № 87, с. 87–88.

Гнатюк, В., 1897. Угроруська мізерія, Житє і слово, т. 6, кн. 1, с. 46–62.

Грицак, Я., 1991 – 1992. Конфлікт 1913 року в НТШ: причини і причинки, Український історик, № 110–115, с. 319–332.

Грушевський, М., 1900. Хроніка наукового товариства імені Шевченка, Львів, 116 с.

Дорошенко, В., 1951. Огнище української науки – Наукове Товариство ім. Шевченка, Нью-Йорк, 116 с.

Зайцева, З. І., 2004. Записки Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка: започаткування та шлях до академічного стандарту (1892 – 1914 pp.), Український історичний журнал, № 2, с. 104–112.

Колесса, О., 1900. Причинки до історії угорсько-руської мови й літератури, ЗНТШ, т. 35–36, кн. 3–4, с. 6–98.

Кубійович, В., 1991. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 53 с.

Купчинський, О., 2013. Наукове товариство ім. Шевченка: дослідження, матеріали, ред. кол.: С. Гелей, І. Гирич, У. Єдлінська та ін, Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 492 с.

Мазурок, О., 1992. Роль Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка у вивченні історії Закарпаття, Карпатика. Актуальні проблеми історії і культури Закарпаття, вип. 1, с. 106–134.

Мазурок, О. С., Мандрик, І. О., 2014. Угорський історик про М. Грушевського та НТШ у Львові, Науковий вісник Ужгородського університету, серія: історія, вип. 2 (33), с. 127–138.

Петрушевич, І., 1899. Вражіння з Угорської Руси, Літературно-науковий вісник, т. 5, кн. 1, с. 52–61.

Романів, О., Грицак, Я., 1990. НТШ: Етапи діяльності, Вісник Академії наук УРСР, № 3, с. 69–76.

Світлик, Н., 2008. Записки Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка як джерело вивчення наукових контактів Закарпаття і Галичини, Науковий вісник Ужгородського університету, серія: історія, вип. 21, с. 172–179.

Стрипський, Г., 1916. З старшої письменності Угорської Русі. Привіт Іванови Франкови в сорокалітє його письменської праці, 1874 – 1914, Літературно-науковий збірник, Львів, с. 179–195.

Студинський, К., 1928. Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові (1873 – 1928), ЗНТШ, т. 150, Львів, с. 9–18.

Тиводар, М., 1995. Видатний народознавець, Закарпаття: народознавчі роздуми, Ужгород: «Карпати», 205 с.

Томашівський, С., 1903. Угорські Русини в світлі мадярської урядової статистики, ЗНТШ, т. 56, с. 1–116.

Франко, І. Я., 2008. Зібрання творів у 51 т, ред. кол.: Є. П. Кирилюк (голова) та інші, т. 50, К.: Наукова думка, 323 с.

Центральний державний історичний архів у Львові (далі ЦДІА), ф. 309, НШТ, оп. 1, спр. 20, арк. 3; оп. 1, спр. 28, на 15 арк.; оп.1, спр. 42, на 55 арк.

ЦДІА України у Львові, ф. 663, оп. 1, спр. 157, арк. 43–48.

References

Aleksiievets, M., Savenko, V., 1999. Rol Naukovoho tovarystva im. T. Shevchenka v ukrainskomu natsionalnomu vidrodzhenni (druha polovyna ХIХ – pochatok ХХ st.) [The role of the Scientific Society named after T. Shevchenko in the Ukrainian national revival (second half of the 19th – beginning of the 20th century)], Ternopil, 188 s. (in Ukrainian).

Barvinskyi, O., 1892. Pro zasnuvannia i doteperishnii rozvytok tovarystva im. Shevchenka u Lvovi [About the foundation and development of the company named after Shevchenko in Lviv], Zapysky NTSh, t. 1, s. 209–212 (in Ukrainian).

Viddil rukopysiv Lvivskoi naukovoi biblioteky NAN Ukrainy im. V. Stefanyka, f. 34, op. 41, spr. 2641 (Hnatiuk V. M. Odyn yz deiatelei Uhorskoi Rusy: Yulii Stavrovskii), na 30 ark. (in Ukrainian).

Verkhratskyi, I. 1899. Znadoby dlia piznannia uhorsko-ruskykh pohovoriv [Tools for learning Hungarian-Russian colloquialisms], ZNTSh, t. 27, kn. 1, s. 1–276 (in Ukrainian).

Viddil rukopysiv Lvivskoi biblioteky NAN Ukrainy im. V. Stefanyka, f. 34. (Hnatiuk), spr. 539. (Strypskyi H. Lysty do Hnatiuka V. M. (1897 – 1918), na 37 ark. (in Ukrainian).

Vynar, L., 1970. Mykhailo Hrushevskyi i Naukove tovarystvo imeni Tarasa Shevchenka: 1892 – 1930 [Mykhailo Hrushevskyi and the Taras Shevchenko Scientific Society: 1892 – 1930], Miunkhen: Dniprova khvylia. 111 s. (in Ukrainian).

Vozniak, M., 1913. Do kharakterystyky Petra Lodiia [To the characteristics of Peter Lodiy], ZNTSh, t. 113, s. 150–175 (in Ukrainian).

Herych, Yu., 1973. Statuty Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka u Lvovi [Statutes of the Scientific Society named after Shevchenko in Lviv], Ukrainskyi istoryk, № 1–2, s. 43–64 (in Ukrainian).

Hyidel, E., 2001. Zapysky Naukovoho tovarystva im. T. H. Shevchenka [Notes of the Scientific Society named after T. G. Shevchenko], Karpatyka, vyp. 1, s. 323–333 (in Ukrainian).

Hnatiuk, V., 1981. V spravi literaturnoi movy pidkarpatskykh rusyniv. Peredruk [In the case of the literary language of the Subcarpathian Ruthenians], ZNTSh, t. 201: Vybrani statti pro narodnu tvorchist, Niu-York, s. 241–247 (in Ukrainian).

Hnatiuk, V., 1923. Naukove tovarystvo imeny Shevchenka. Z nahody 50-littia yoho zasnovannia (1873 – 1923) [Shevchenko Scientific Society. On the occasion of the 50th anniversary of its foundation], Lviv: Naukove tovarystvo imeny Shevchenka, 15 s. (in Ukrainian).

Hnatiuk, V. Odyn yz deiatelei Uhorskoi Rusy: Yulii Stavrovskii (kak ya zanialsia Uhorskoi Rusiu. Moia perepyska s Yu. Stavrovskym. Yoho kharakterystyka) [One of the figures of Ugric Rus: Yuliy Stavrovsky (how I got involved in Ugric Rus. My correspondence with Yu. Stavrovsky. His characteristics)]. Rukopys. Rukopysnyi viddil biblioteky im. V. Stefanyka, f. 2641, na 28 ark. (in Ukrainian).

Hnatiuk, V., 1901. Retsenziia na: Vrabel M. Uhro-russkye narodnыe spevanky [Review of: Vrabel M. Ugric-Russian folk songs], ZNTSh, t. 45, kn. 1, Bibliohrafiia, s. 35–39 (in Ukrainian).

Hnatiuk, V., 1902. Retsenziia na: Frantsev V. Obzor vazhneishykh yzuchenii Uhorskoi Rusy[Review of: Frantsev V. Review of the most important studies of Ugric Rus], ZNTSh, t. 45, kn. 1, Bibliohrafiia, s. 39–46 (in Ukrainian).

Hnatiuk, V., 1897. Svitlyi dukh na Uhorskii Rusi [A bright spirit in Hungarian Rus], Bukovyna, № 87, s. 87–88 (in Ukrainian).

Hnatiuk, V., 1897. Uhroruska mizeriia.[Ugra-Russian misery], Zhytie i slovo, t. 6, kn. 1, s. 46–62 (in Ukrainian).

Hrytsak, Ya., 1991 – 1992. Konflikt 1913 roku v NTSh: prychyny i prychynky [The conflict of 1913 in the NTSh: causes and reasons], Ukrainskyi istoryk, № 110–115, s. 319–332 (in Ukrainian).

Hrushevskyi, M., 1900. Khronika naukovoho tovarystva imeni Shevchenka [Chronicle of the Shevchenko Scientific Society], Lviv, 116 s. (in Ukrainian).

Doroshenko, V., 1951. Ohnyshche ukrainskoi nauky - Naukove Tovarystvo im. Shevchenka [The focus of Ukrainian science is the Scientific Society named after Shevchenko], Niu-York, 116 s. (in Ukrainian).

Zaitseva, Z. I., 2004. Zapysky Naukovoho tovarystva im. T. H. Shevchenka: zapochatkuvannia ta shliakh do akademichnoho standartu (1892 – 1914 pp.) [Notes of the Scientific Society named after T. G. Shevchenko: the beginning and the way to the academic standard (1892 – 1914 pp.)], Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, № 2, s. 104–112 (in Ukrainian).

Kolessa, O., 1900. Prychynky do istorii uhorsko-ruskoi movy y literatury [Reasons for the history of the Hungarian-Russian language and literature], ZNTSh, t. 35–36, kn. 3–4, s. 6–98 (in Ukrainian).

Kubiiovych, V., 1991. Narys istorii Naukovoho tovarystva im. Shevchenka [Essay on the history of the Scientific Society named after Shevchenko], Lviv: Naukove tovarystvo imeni Shevchenka, 53 s. (in Ukrainian).

Kupchynskyi, O., 2013. Naukove tovarystvo im. Shevchenka: doslidzhennia, materialy [Scientific Society named after Shevchenko: research, materials], Red. kol.: S. Helei, I. Hyrych, U. Yedlinska ta in., Lviv: Naukove tovarystvo im. Shevchenka, 492 s. (in Ukrainian).

Mazurok, O., 1992. Rol Naukovoho tovarystva im. T. H. Shevchenka u vyvchenni istorii Zakarpattia [The role of the Scientific Society named after T. G. Shevchenko in the study of the history of Transcarpathia], Karpatyka, Aktualni problemy istorii i kultury Zakarpattia, vyp. 1, s. 106–134 (in Ukrainian).

Mazurok, O., Mandryk, I., 2014. Uhorskyi istoryk pro M. Hrushevskoho ta NTSh u Lvovi [Hungarian historian about M. Hrushevskyi and the National Academy of Sciences in Lviv], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, vyp. 2 (33), s. 127–138 (in Ukrainian).

Petrushevych, I., 1899. Vrazhinnia z Uhorskoi Rusy [Impressions from Hungarian Rus], Literaturno-naukovyi visnyk, t. 5, kn. 1, s. 52–61 (in Ukrainian).

Romaniv, O., Hrytsak, Ya., 1990. NTSh: Etapy diialnosti [NTSH: Stages of activity], Visnyk Akademii nauk URSR, № 3, s. 69–76 (in Ukrainian).

Svitlyk, N., 2008. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni T. H. Shevchenka yak dzherelo vyvchennia naukovykh kontaktiv Zakarpattia i Halychyny [Notes of the Scientific Society named after T. G. Shevchenko as a source for the study of scientific contacts between Transcarpathia and Galicia], Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, vyp. 21, s. 172–179 (in Ukrainian).

Strypskyi, H., 1916. Z starshoi pysmennosti Uhorskoi Rusi. Pryvit Ivanovy Frankovy v sorokalitie yoho pysmenskoi pratsi. 1874 – 1914 [From the older literature of Hungarian Rus. Greetings to Ivanova Frankova on the fortieth anniversary of his writing], Literaturno-naukovyi zbirnyk, Lviv, s. 179–195 (in Ukrainian).

Studynskyi, K., 1928. Naukove Tovarystvo im. Shevchenka u Lvovi (1873 – 1928) [Scientific Society named after Shevchenko in Lviv (1873 – 1928)], Zapysky NTSh, т. 150, Lviv, s. 9–18 (in Ukrainian).

Tyvodar, M., 1995. Vydatnyi narodoznavets. Zakarpattia: narodoznavchi rozdumy [An outstanding ethnologist. Transcarpathia: ethnographic reflections], Uzhhorod: «Karpaty», 205 s. (in Ukrainian).

Tomashivskyi, S., 1903. Uhorski Rusyny v svitli madiarskoi uriadovoi statystyky [Hungarian Ruthenians in the light of Hungarian government statistics], ZNTSh, t. 56, s. 1–116 (in Ukrainian).

Franko, I., 2008. Zibrannia tvoriv u 51 t. [Collection of works in 51 volumes]. Red. Kol,: Ye. P. Kyryliuk (holova) ta inshi. т. 50, K.: Naukova dumka, 323 s. (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv u Lvovi (dali TsDIA), f. 309, NShT. op. 1, spr. 20, ark. 3; op. 1, spr. 28, ark. 15; op.1, spr. 42, na 55 ark. (in Ukrainian).

TsDIA Ukrainy u Lvovi, f. 663, op. 1, spr. 157, ark. 43–48 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Світлик, Н. . (2024). ЗАКАРПАТТЯ В НАУКОВИХ РОЗВІДКАХ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА (КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (50), 126–135. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305627

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни