АНАЛІЗ АРХІВНО-КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ВАСИЛЯ ФЕДАКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305686

Ключові слова:

criminal case, People's Secretariat (Ministry) of State Security, investigator, interrogation, prosecutor's office, Ukrainian SSR, Vasyl Fedak, sports, rehabilitation

Анотація

У статті аналізується архівно-кримінальна справа Василя Федака. Василь Федак проживаючи на Закарпатті за свій вік відчув на собі політику і порядки багатьох держав і режимів. Народився він 1911 р. в Австро-Угорщині. Освіту, від початкової до вищої, здобував у Чехословаччині. Тут же проходив військову службу, отримавши військове звання лейтенанта. У цей час сферою його інтересів стає спорт і спортивна журналістика. В період Карпатської України (1938 – 1939 рр.) В. Федак переїжджає до Хуста, де веде спортивну рубрику в урядовій газеті «Нова Свобода». У часи угорської окупації працює вчителем у селі Сокирниця. Згодом його як офіцера мобілізують до угорської армії. З приходом радянських військ Василя Федака обирають секретарем народного комітету у с. Сокирниця, делегатом Першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України. У травні 1945 р. призначають головою Комітету у справах фізкультури та спорту при Народній Раді Закарпатської України. Тут він активно долучається до розбудови спорту у краї. Не цілий рік відпрацював керівником фізкультури та спорту в умовах Закарпатської області (створена у січні 1946 р.). У грудні 1946 р. його звільнили із керівної посади, а у жовтні 1948 р. заарештовували органи МДБ. У таборах пробув 7 років, 1 місяць і 7 днів. Важко складалася кар’єра після повернення. Ледве вдалося влаштуватися на роботу тренером, згодом інструктором з фізкультури. Помер В. Федак в незалежній Україні – 25 жовтня 1991 р. По собі залишив працю свого життя – монографію «Закарпаття у спортивному вимірі», яка вийшла по смерті, у 1994 р. Досліджуючи кримінальну справу ми спробували розібратися у її організації, проведенні, роботі слідчого (слідчих), допитів свідків, проведенні очних ставок тощо. Все це має значення, адже слідство тривало всього трохи більше ніж два місяці (з 12 жовтня до 9 грудня 1948 р.). Документи слідчого відділу у справі нараховують 205 аркушів. Ще 32 аркуші – матеріали прокурорської та судової частини, 40 аркушів про перегляд справи у 1951 – 1955 рр. та 8 аркушів документів з матеріалами, які стосуються реабілітації В. Федака 1991 – 1992 рр. В. Федака було засуджено на 25 років ув’язнення. Його оголосили резидентом угорської контррозвідки, «вихованні молоді в фашистському дусі», участь у боях проти Червоної армії та виступах проти возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною. У 1954 р. термін скоротили до 10 років. Наприкінці листопада 1955 р. звільнено з-під варти. Реабілітовано 20 лютого 1992 р. з сухим формулюванням, що на Федака Василя Васильовича поширюється ст. І Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17 квітня 1991 р.

Біографії авторів

Василь Міщанин

доктор історичних наук, професор, професор кафедри модерної історії України та зарубіжних країн, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Ростислав Балашов

аспірант факультету історії та міжнародних відносин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Архівно-кримінальна справа № 5959-С (Федак Василь Васильович). 1948, Архів Управління Служби безпеки України в Закарпатській області АУ СБУ ЗО, ф. 7, оп. 1, спр. 5959-С, на 285 арк.

Бабидорич, М., 1991. «Моя совість чиста». Долі закарпатців: ще не реабілітований Василь Федак, відомий спортивний діяч, Закарпатська правда, 31 серпня, с. 1, 2, 3.

Вегеш, М., Гиря, В., 2021. Документознавство Карпатської України (до питання щодо оцінки архівних джерел, опублікованих документів та матеріалів періодики часів) існування Карпато-Української держави, Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав національних меншин та пандемії Covid–19», Ужгород: ТОВ «РІК-У», с. 358–372.

Гавацко, С., 1993. Подвижник: [Про репресованого спортивного дiяча В. В. Федака], Календар «Просвiти» на 1993 рiк. Ужгород, с. 79–82.

Горват, В., 2022. Спортсмен, інтелектуал, «диверсант»... URL: http://silskivisti.kiev.ua/19955/print.php?n=51076 (візит 24.02.2024).

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. Р-1211, оп. 2. спр. 4: Распоряжения и постановления Народной Рады Закарпатской Украины о создании комитета по делам физкультуры и спорта. 25.05.1945-16.01.1946, на 34 арк.

Джахман, М., 2021. Навіки зі спортом. Пам’яті Василя Федака (Фото). URL: https://prozahid.com/naviky-zi-sportom-pam-iati-vasylia-fedaky-foto/ (візит 24.02.2024).

Довганич, О., 1995. Без вини зробили злочинцем. В. Федак – літописець закарпатського спорту, Новини Закарпаття, 31 січня, с. 6.

Довганич, О., 1995а. Роки лихолiття: невiдомi сторiнки i трагiчнi долi: Iсторико-краєзнавчi статті i нариси: [Про репресованих О. Бiлак, I. Мондока, Д. Климпуша, А. Патруса-Карпатського, В. Федака, Ю. Гаджегу, I. Гарайду], Ужгород: Патент, 259 с.

Довганич, О., 2001. Лiтописець закарпатського спорту: [Про репресованого В. Федака], Ужгород. 15 вересня, с. 14.

Довганич, О., 2001а. Лiтописець закарпатського спорту: [Про репресованого В. В. Федака], Календар українців Угорщини на 2001 рік, Ужгород: Мистецька лiнiя, с. 77–79.

Довганич, О., Ребрик, І., 2007. Федак Василь Васильович, Екзиль, №2 (7), с. 30.

Кримінальний кодекс УРСР, 1945. Офіційний текст із змінами і доповненнями на 1 січня 1945 року з додатками і постатейними матеріалами. Київ-Харків: Українське державне видавництво, 294 с.

Кушнiрук, В., 1992. З когорти одержимих: [Про спортивного дiяча Василя Федака], Новини Закарпаття, 18 червня, с. 6.

Міщанин, В., 2022. Реабілітовані в ХХІ столітті… З підсумків роботи регіональної комісії з реабілітації в Закарпатській області, Радянські репресії у західних областях України (1939 – 1953): історія, особистості, пам’ять : колективна монографія / відп. ред. В. Ільницький, Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, с. 82–105.

На Голгофу й назад. Справа Василя Федака, 2021 / [уклад.: Баняс В., Павловець В.], Київ: Арт Економі, 103 с.

Наказ Міністерства культури України 25.10.2018 № 926 «Про затвердження Положення про Національну комісію з реабілітації та Типового положення про регіональну комісію з реабілітації». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1281-18#Text (візит 09.04.2024).

Подкур, Р., 2012. Pеабілітовані історією. URL: http://www.history.org.ua/?termin=reabilitovani_istoriieju (візит 09.04.2024).

Реабiлiтованi історією, 2003. У двадцяти семи томах. Закарпатська область. У двох книгах. Книга перша, Ужгород: ВАТ «Видавництво “Закарпаття”», 788 с.

Реабiлiтованi історією, 2004. У двадцяти семи томах. Реабiлiтованi iсторiєю. Закарпатська область. У двох книгах. Книга друга, Ужгород: ВАТ «Видавництво “Закарпаття”», 2004, 800 с.

Ребрик, А., 2013. Василь Федак: з історії спорту на Закарпатті. URL: https://zakarpattya.net.ua/Blogs/115634-Vasyl-Fedak-z-istorii-sportu-na-Zakarpatti (візит 24.02.2024).

Сенько, I., 2003. Василь Федак – перший літописець закарпатського спорту: [Про репресованого громадського i спортивного діяча Закарпаття], Вечiрнiй Ужгород, 1 травня, с. 4.

Токар, М., 2001. Видатний спортивний діяч Закарпаття: [Про репресованого В. Федака], Календар «Просвiти» на 2001 рік, Ужгород, с. 176–177.

Федак, Василь, 1936. Организація футбола, Ужгород: Изданіе Подкарпаторуськой Жупы Футболовой, 72 с.

Федакъ, Василь, 1936а. 17 лѣтъ спортивной жизни на Подк. Руси, Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936, Ужгородъ, с. 165–171.

Федак, В., 1994. Закарпаття у спортивному вимірі, Ужгород: Видавництво «Карпати», 148 с.

References

Arkhivno-kryminalʹna sprava № 5959-S (Fedak Vasylʹ Vasylʹovych) [Archive-criminal case No. 5959-С (Vasyl Fedak)], Arkhiv Upravlinnya Sluzhby bezpeky Ukrayiny v Zakarpat·sʹkiy oblasti, f. 7, op. 1, spr. 5959-S, na 285 ark. (in Russian).

Babydorych, M., 1991. «Moya sovistʹ chysta». Doli zakarpattsiv: shche ne reabilitovanyy Vasylʹ Fedak, vidomyy sportyvnyy diyach [«My conscience is clear». Fates of Transcarpathians: not yet rehabilitated Vasyl Fedak, a famous sports figure], Zakarpat·sʹka pravda, 31 serpnya, s. 1, 2, 3 (in Ukrainian).

Vehesh, M., Hyrya, V., 2021. Dokumentoznavstvo Karpat·sʹkoyi Ukrayiny (do pytannya shchodo otsinky arkhivnykh dzherel, opublikovanykh dokumentiv ta materialiv periodyky chasiv) isnuvannya Karpato-Ukrayinsʹkoyi derzhavy [Documentary studies of Carpathian Ukraine (on the issue of evaluating archival sources, published documents and periodical materials) of the existence of the Carpathian-Ukrainian state], Ukrayina i Tsentralʹna Yevropa: istoriya, polityka, kulʹtura : materialy VI mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Format rozvytku vidnosyn Ukrayiny ta krayin Tsentralʹnoyi Yevropy u konteksti vplyvu hibrydnoyi viyny, vyborchykh protsesiv, prav natsionalʹnykh menshyn ta pandemiyi Covid–19», Uzhhorod: TOV «RIK-U», s. 358–372 (in Ukrainian).

Havatsko, S., 1993. Podvyzhnyk: [Pro represovanoho sportyvnoho diyacha V. V. Fedaka] [The wanderer: [About the repressed sportsman V. V. Fedaka]], Kalendar «Prosvity» na 1993 rik, Uzhhorod, s. 79–82 (in Ukrainian).

Horvat, V., 2022. Sport·smen, intelektual, «dyversant»... [Sportsman, intellectual, «saboteur»...]. URL: http://silskivisti.kiev.ua/19955/print.php?n=51076 (in Ukrainian).

Derzhavnyy arkhiv Zakarpat·sʹkoyi oblasti (DAZO) [The State Archive of the Transcarpathian Region], f. R-1211, op. 2, spr. 4: Rasporyazheniya i postanovleniya Narodnoy Rady Zakarpatskoy Ukrainy o sozdanii komiteta po delam fizkul'tury i sporta. 25.05.1945-16.01.1946. Na 34 ark. (in Ukrainian, in Russian).

Dzhakhman, M., 2021. Naviky zi sportom. Pamʺyati Vasylya Fedaky (Foto) [Forever with sports. In memory of Vasyl Fedak (Photo)]. URL: https://prozahid.com/naviky-zi-sportom-pam-iati-vasylia-fedaky-foto/ (in Ukrainian).

Dovhanych, O., 1995. Bez vyny zrobyly zlochyntsem. V. Fedak – litopysetsʹ zakarpat·sʹkoho sportu [Made a criminal without fault. V. Fedak is a chronicler of Transcarpathian sports], Novyny Zakarpattya, 31 sichnya, s. 6 (in Ukrainian).

Dovhanych, O., 1995 a. Roky lykholittya: nevidomi storinky i trahichni doli: Istoryko-krayeznavchi statti i narysy: [Pro represovanykh O. Bilak, I. Mondoka, D. Klympusha, A. Patrusa-Karpat·sʹkoho, V. Fedaka, Yu. Hadzhehu, I. Haraydu] [Years of disaster: unknown pages and tragic destinies: Historical and local history articles and essays: [About the repressed O. Bilak, I. Mondok, D. Klimpus, A. Patrus-Karpatskyi, V. Fedak, Y. Gadzhegu, I. Garaidu], Uzhhorod: Patent, 259 s. (in Ukrainian).

Dovhanych, O., 2001. Litopysetsʹ zakarpat·sʹkoho sportu: [Pro represovanoho V. Fedaka] [Chronicler of Transcarpathian sport: [About the repressed V. Fedak], Uzhhorod, 15 veresnya, s. 14 (in Ukrainian).

Dovhanych, O., 2001a. Litopysetsʹ zakarpat·sʹkoho sportu: [Pro represovanoho V. V. Fedaka] [Chronicler of Transcarpathian sports: [About the repressed V. V. Fedaka], Kalendar ukrayintsiv Uhorshchyny na 2001 rik. Uzhhorod: Mystetsʹka liniya, s. 77–79 (in Ukrainian).

Dovhanych, O., Rebryk, I., 2007. Fedak Vasylʹ Vasylʹovych, Ekzylʹ [Fedak Vasyl Vasyliovych], №2 (7), s. 30 (in Ukrainian).

Kryminalʹnyy kodeks URSR [Criminal Code of the Ukrainian SSR], 1945. Ofitsiynyy tekst iz zminamy i dopovnennyamy na 1 sichnya 1945 roku z dodatkamy i postateynymy materialamy, Kyyiv-Kharkiv: Ukrayinsʹke derzhavne vydavnytstvo, 294 s. (in Ukrainian).

Kushniruk, V., 1992. Z kohorty oderzhymykh: [Pro sportyvnoho diyacha Vasylya Fedaka] [From the cohort of the obsessed: [About sports figure Vasyl Fedak], Novyny Zakarpattya, 18 chervnya, s. 6 (in Ukrainian).

Mishchanyn, V., 2022. Reabilitovani v ХХI stolitti… Z pidsumkiv roboty rehionalʹnoyi komisiyi z reabilitatsiyi v Zakarpat·sʹkiy oblasti [Rehabilitated in the 21st century... From the results of the work of the regional commission on rehabilitation in Zakarpattia region], Radyansʹki represiyi u zakhidnykh oblastyakh Ukrayiny (1939 – 1953): istoriya, osobystosti, pamʺyatʹ : kolektyvna monohrafiya / vidp. red. V. Ilʹnytsʹkyy, Riga, Latvia: «Baltija Publishing», s. 82–105 (in Ukrainian).

Na Holhofu y nazad. Sprava Vasylya Fedaka, 2021 / [uklad.: Banyas V., Pavlovetsʹ V.] [To Golgotha and back. The case of Vasyl Fedak], Kyiv: Art Ekonomi, 103 s. (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva kulʹtury Ukrayiny 25.10.2018 № 926 «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Natsionalʹnu komisiyu z reabilitatsiyi ta Typovoho polozhennya pro rehionalʹnu komisiyu z reabilitatsiyi» [Order of the Ministry of Culture of Ukraine dated 25.10.2018 No. 926 «On approval of the Regulation on the National Rehabilitation Commission and the Model Regulation on the Regional Rehabilitation Commission»]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1281-18#Text. (in Ukrainian).

Podkur, R., 2012. Peabilitovani istoriyeyu [Rehabilitated by history]. URL: http://www.history.org.ua/?termin=reabilitovani_istoriieju (vizyt 09.04.2024)]. (in Ukrainian).

Reabilitovani istoriyeyu, 2003 [Rehabilitated by history]. U dvadtsyaty semy tomakh. Zakarpat·sʹka oblastʹ. U dvokh knyhakh. Knyha persha, Uzhhorod: VAT «Vydavnytstvo «Zakarpattya», 788 s. (in Ukrainian).

Reabilitovani istoriyeyu, 2004 [Rehabilitated by history]. U dvadtsyaty semy tomakh. Reabilitovani istoriyeyu. Zakarpat·sʹka oblastʹ. U dvokh knyhakh. Knyha druha, Uzhhorod: VAT «Vydavnytstvo «Zakarpattya», 2004, 800 s. (in Ukrainian).

Rebryk, A., 2013. Vasylʹ Fedak: z istoriyi sportu na Zakarpatti [Vasyl Fedak: from the history of sports in Transcarpathia]. URL: https://zakarpattya.net.ua/Blogs/115634-Vasyl-Fedak-z-istorii-sportu-na-Zakarpatti (24.02.2024). (in Ukrainian).

Senʹko, I., 2003. Vasylʹ Fedak – pershyy litopysetsʹ zakarpat·sʹkoho sportu: [Pro represovanoho hromadsʹkoho i sportyvnoho diyacha Zakarpattya] [Vasyl Fedak – the first chronicler of Transcarpathian sports: [About the repressed social and sports figure of Transcarpathia], Vechirniy Uzhhorod, 1 travnya, s. 4 (in Ukrainian).

Tokar, M., 2001. Vydatnyy sportyvnyy diyach Zakarpattya: [Pro represovanoho V. Fedaka] [Prominent sports figure of Transcarpathia: [About the repressed V. Fedak], Kalendar «Prosvity» na 2001 rik, Uzhhorod, s. 176–177 (in Ukrainian).

Fedak, V., 1936. Organizatsíya futbola, Uzhgorod: Izdaníe Podkarpatorus'koy Zhupy Futbolovoy, 72 s. (in Russian).

Fedak, V. 1936 а. 17 lеt sportivnoy zhizni na Podk. Rusi, Podkarpatskaya Rus' za gody 1919 – 1936, Uzhhorod, s. 165–171. (in Russian).

Fedak, V., 1994. Zakarpattya u sportyvnomu vymiri [Transcarpathia in the sports dimension], Uzhhorod: Vydavnytstvo «Karpaty», 148 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Міщанин , В. ., & Балашов , Р. . (2024). АНАЛІЗ АРХІВНО-КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ВАСИЛЯ ФЕДАКА. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (50), 136–146. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(50).2024.305686

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни