ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ КАРПАТОУКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ У ПРАЗІ (1921-1930) (ДО ПИТАННЯ ПРО ЇХ ПАРТІЙНУ САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ)

Автор(и)

  • Kostiantyn Kutsov магістр політології, аспірант кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ»., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(36).2017.23-28

Ключові слова:

студенти, партії, політична діяльність, Підкарпатська Русь, Чехословаччина, Прага.

Анотація

У статті на основі архівних та опублікованих джерел висвітлено участь карпатоукраїнських студентів у діяльності чехословацьких політичних партій 1921-1930 рр. Автором проаналізовано процес становлення та діяльність припартійних груп, які у той час існували в карпатоукраїнському студентському середовищі, та їх вплив на діяльність фахових товариств карпатоукраїнських студентів.

Посилання

Алфа. Слово къ своимъ // Подкарпатскій Студентъ [Прага]. – 1922. – 5. IV. – № 1. – С. 1.

Архів УСБУ в Закарпатській області. – Ф. 7: Кримінальні справи на осіб, знятих з оперативного обліку. – Спр. С-1487: По обвинению Данкулинец Владимира Михайловича по ст. 58-3 УК РСФСР (6 августа 1944 г. – 6 января 1945 г.). – 122 арк.

Выступленіе изъ аграрной партіи // Свободное Слово [Мукачево]. – 1928. – 4 іюля. – С. 4.

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). – Ф. 2: Президія Крайового управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород. 1928-1938 рр. – Оп. 1. – Спр. 154: Листування з Міністерством внутрішніх справ, поліційними і окружними урядами про діяльність підозрілих осіб, поширення брошури «Ластівка», військові дезертири, в'їзд вчених з-за кордону. – Т. 1. (5 квітня 1929 р. – 16 лютого 1933 р.). – 186 арк.

ДАЗО. – Ф. 29: Президія Цивільної Управи Підкарпатської Русі, м. Ужгород. 1919-1928 рр. – Оп. 3. – Спр. 804: Листування з Міністерством внутрішніх справ і поліційними урядами про діяльність культосвітніх товариств на Підкарпатській Русі («Просвіта», «Духнович» і інші) (28 грудня 1923 р. – 6 червня 1928 р.). – 104 арк.

ДАЗО. – Ф. 29. – Оп. 3. – Спр. 598: Листування Міністерства внутрішніх справ з поліційними урядами з питання комуністичної агітації студентів вищих учбових закладів, інформації про їхню діяльність, списки студентів (10 серпня 1926 р. – 29 лютого 1927 р.). – 345 арк.

Д-ръ К. П. Мачикъ почетнымъ членомъ о-ва «Возрожденіе» / За ОКС «Возрожденіе»: В. В. Анталовскій, предсѣдатель, И. В. Андрашко, секретарь // Народная Газета [Пряшевъ]. – 1930. – 20 декабря. – С. 1.

З протоколу допиту заарештованого контролера партії Українське Національне Об'єднання Бандусяка М. М. // Карпатська Україна: Документи і матеріали. Хроніка подій. Персоналії. – Т. І / Упоряд.:О. Д. Довганич, О. М. Корсун, О. М. Пагіря. – Ужгород: Закарпаття, 2009. – С. 396-400.

Карпаторусская аграрная молодежь в работѣ за Подк. Русь // Карпаторусскій Вѣстникъ [Ужгородъ]. – 1925. – 2 іюня. – С. 4.

Ліхтей І. Українське питання в діяльності політичних партій Підкарпатської Русі (1919-1939) / І. Ліхтей // Закарпатська Україна у складі Чехословаччини (1919-1939): [Збірник матеріалів 6-ої наукової карпатознавчої конференції]. – Пряшів, 2000. – С. 81-90.

Призывъ карпаторусскаго студенчества въ Прагѣ къ русскому народу Пряшевщины / І. Пьещакъ, И. Левканичъ и др. // Народная Газета [Пряшевъ]. – 1928. – 24 ноября. – С. 3.

Протестъ карпаторусскихъ студентовъ / Къ резолюціи приключились въ имени: Соціального Союза Подкаратскихъ Русскихъ Студентовъ – [Ю.] Бокшай, Союза Соц. дем. академиковъ – М. Калиновъ, Союза Карпаторусскихъ аграрныхъ академиковъ – Э. Гойдичъ, КРСК «Возрожденіе» – Г. Чопей // Народная Газета [Пряшевъ]. – 1926. – 1 апрѣля. – С. 3.

Протестъ противъ газеты «Novoje Vremja»: Письмо Союза Карп.-русс. Аграрныхъ Студентовъ въ Прагѣ / Э. Гойдичъ, предсѣдатель, Г. Баторій, за секретаря. Прага, 27. VI. 1925 // Русская Земля [Ужгородъ]. – 1925. – 9 іюля. – С. 2.

Студенческій обзоръ // Карпаторусскій Вѣстникъ [Ужгородъ]. – 1924. – 1 февраля. – С. 12

Токар М. Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919-1939) / М. Токар. – Ужгород, 2006. – 380 с.

Центральний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО). – Ф. 4392: Союз підкарпатських руських студентів в Празі. – Оп. 1. – Спр. 2: Книга протоколів засідань виділу і загальних зборів Союзу (7 жовтня 1922 р. – 22 січня 1939 р.). – 94 арк.

ЦДАВО. – Ф. 4392. – Оп. 1. – Спр. 3: Резолюції загальних зборів членів Союзу з протестом проти національного пригноблення українського населення Закарпаття з боку чеської влади. Копії (10 лютого 1929 р.). – 6 арк.

ЦДАВО. – Ф. 4392. – Оп. 1. – Спр. 6: Журнал реєстрації вхідних і вихідних документів Союзу (1926-1927). – 88 арк.

Центральний архів громадських об'єднань України. – Ф. 269: Колекція документів «Український музей в Празі». – Оп. 1.: Документи і матеріали українських організацій, союзів, спілок, товариств і громад на еміграції 1905-1948 рр. – Спр. 896: Статут Массарикового фонду для Підкарпатських студентів при міністерстві шкіл і народної освіти ЧСР. Протоколи загальних зборів і засідань Виділу Союзу підкарпатських руських студентів в Празі (4 травня 1928 р. – 4 червня 1930 р.). – 62 арк.

Яких патронів і опікунів шукає собі фашистське студентство // Голос Життя [Ужгород]. – 1930. – 15 липня. – С. 4.

Ilář. Podkarpatoruské studentstvo je národní // Národní Listy [Praha]. – 1928. – 19 listopadu. – S. 2.

Misto študovani – politika // Podkarpatské Hlasy [Užhorod]. – 1926. – 18 břez. – S. 2

Plachý J. K činnosti některých negativistických stran na Podkarpatské Rusi v roce 1938 // Slovanský přehled [Praha]. – 2012. – № 1-2. – S. 117-136.

Ročenka Československé republiky. Ročnik VI. 1927. – Praha, 1927. – 402 s.

Valná hromada Studentského odboru Mladé generace čsl. Národní demokracie // Národ [Praha]. – 1928. – 26 listopadu. – S. 4.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія України