РАДЯНСЬКО-ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ ДОГОВІР ПРО ЗАКАРПАТТЯ ВІД 29 ЧЕРВНЯ 1945 р. ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІСТОРИЧНУ ДОЛЮ КРАЮ

Автор(и)

  • Vasyl Mischanyn кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ»., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(36).2017.32-38

Ключові слова:

СРСР, Чехословаччина, договір, Закарпаття, Закарпатська Україна, возз'єднання, радянізація.

Анотація

У статті на основі нових документів із Центрального державного архіву громадських організацій зроблено спробу по-новому поглянути на договір між СРСР і ЧСР про Закарпаття від 29 червня 1945 р., який кардинально змінив долю краю. Вказується на спробу чехословацької адміністрації відновити свої органи управління в Закарпатській Україні восени 1944 р., перипетії радянсько-чехословацьких переговорів, підписання та сучасні оцінки радянсько-чехословацького договору про Закарпаття.

Посилання

Барановська Н. Карпато-українське питання в радянсько-чехословацьких відносинах періоду Другої світової війни (1939-1945 рр.) / Н. Барановська, О. Макарчук // Вісник Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». – 2009. – № 652. – С. 156-160.

Безега Т. Закарпатська Україна: історіографія питання / Т. Безега // Грані. – 2012. – № 12. – С. 8-13.

Болдижар М. Закарпатська Україна: державно-правовий статус і діяльність (кінець 1944 - початок 1946 рр.) / М. Болдижар, О. Грін. – Ужгород, 1999. – 104 с.

Болдижар С. М. Правове становище Закарпатської України (1944-1946 роки): автореф. дис. …канд. юрид. наук / С. М. Болдижар. – Київ, 2009. – 20 с.

Возз'єднання: Збірник архівних документів та матеріалів (травень 1944 - січень 1946 рр.) / Упор., передмова та покажчики О. Д. Довганича, А. М. Шекети, М. В. Делегана; ред. колегія В. І. Балога, І. В. Іванчо, М. В. Делеган, О. Д. Довганич та ін. – 2-е вид. – Ужгород: Закарпаття, 2000. – 344 с.

Гранчак І. Закарпатська Україна в радянсько-чехословацьких відносинах кінця 1944 - червень 1945 рр. /

І. Гранчак, В. Приходько // Нариси історії Закарпаття. – Т. ІІ. – Ужгород, 1995. – С. 606-611.

Гранчак І. Закарпаття в чехословацько-радянських відносинах періоду Другої світової війни / І. Гранчак, І. Поп // Carpatica-Карпатика. – Вип. 2. – Ужгород, 1993. – С. 223-236.

Данилюк Д. Возз'єднання Закарпаття з Українською РСР в оцінці вітчизняної історіографії (1945-2013) / Д. Данилюк, В. Міщанин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2013. –

Вип. 2. – С. 167-176.

Довганич О. Вступ закарпатських добровольців до Червоної Армії та Чехословацького корпусу / О. Довганич // Нариси історії Закарпаття. – Т. ІІ. – Ужгород, 1995. – С. 611-612.

Докладная записка о пребывании делегации Закарпатской Украины в Киеве (23.05.1945 - 06.12.1945) // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр.1611. – На 26 арк.

Информации, спецсообщения о реагировании населения Украины на подписание договора СССР с Чехо словацкой республикой о Закарпатской Украине (10.03.1945 - 14.08.1945) // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1626. – На 12 арк.

Лист членів НРЗУ президенту Чехословацької Республіки Едварду Бенешу в м. Лондон з пропозицією відкликати із Закарпатської України Чехословацьку урядову делегацію у зв'язку з прийняттям делегатами І з'їзду Народних комітетів Маніфесту про возз'єднання Закарпатської України з Радянською Україною і виходом Закарпатської України зі складу Чехословацької Республіки (05.12.1944) // ДАЗО. – Ф. Р-14. – Оп. 1. – Спр. 13. – На 2 арк.

Макара М. Договір про нас, хоч і без нас / М. Макара // Возз'єднання Закарпатської України з Україною: [Матеріали наукової конференції, присвяченої 60-ти річчю возз'єднання Закарпаття з Україною, Ужгород, 29 червня 2005 р.]. – Ужгород, 2006. – С. 106-112.

Макара М. П. Радянсько-чехословацький договір про Закарпаття / М. П. Макара // Нариси історії Закарпаття (1918-1945 рр.). – Ужгород, 1995. – Т. 2. – Розділ ІХ. – С. 614-619.

Маркусь В. Приєднання Закарпатської України до Радянської України 1944-1945 / Пер. з франц. / В. Маркусь. – К.: Інтел, 1993. – 111 c.

Марьина В. Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь) в политике Бенеша и Сталина. 1939-1945 гг. / В. Марьина. – Москва: Новый хронограф, 2003. – 304 с.

Мищак І. Возз'єднання Закарпаття з Радянською Україною: сучасна історіографія / І. Мищак // Історіографічні дослідження в Україні. – 2010. – Вип. 20. – С. 455-474.

Міщанин В. В. Військово-політична ситуація на Закарпатті восени 1944 р. / В. В. Міщанин // Науковий вісник Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. Сухомлинського. Історичні науки: [Збірник наукових праць]. – За ред. М. М. Шитюка. – 2016. – № 1 (41), червень. – Миколаїв: МНУ ім. В. Сухомлинського, 2016. – С. 34-40.

Міщанин В. В. Перший з'їзд народних комітетів Закарпатської України: нові підходи / В. В. Міщанин // Науковий вісник Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. Сухомлинського. Історичні науки: [Збірник наукових праць]. – За ред. М. М. Шитюка. – 2016. – № 2 (42), листопад. – Миколаїв: МНУ ім. В. Сухомлинського, 2016. – С. 54-60.

Оголошення урядового делегата Чехословацької Республіки Немец Франтішека в м. Хусті про тимчасове керування на визволеній території Чехословацької Республіки (28.10.1944 - 16.11.1944) // ДАЗО. – Ф. Р-14. – Оп. 1. – Спр. 4. – На 2 арк.

Пеца Д. Д. Встановлення радянського державного режиму в Закарпатті в 1944-1950 рр.: історико-правове дослідження: автореф. дис ... канд. юрид. наук / Д. Д. Пеца. – Львів: Б. в., 2011. – 20 с.

Письмо Э. Бенешу 23 января 1945 года // Сталин И. Полное собрание сочинений. – Т. 18. – С. 183. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumei.ru/lastlib/otherbooks/801.

Розпорядження Чехословацького урядового делегата Немец Франтішека, Рахівського чехословацького військового коменданта і Рахівського ОНК про проведення мобілізації у чехословацьку армію, про забезпечення чехословацьких військових частин продуктами та про створення комісії при сільських Народних комітетах по перевірці благонадійності службовців і громадян під час угорської окупації (29.10.1944 - 26.12.1944) // ДАЗО. – Ф. Р-14. – Оп. 1. – Спр. 5. – На 10 арк.

Советский фактор в Восточной Европе. 1944-1953 гг. Документы / Отв. ред. Т. В. Волокитина. – В 2-х тт. – Т. 1: 1944-1948 гг. – М.: Российская политическая энциклопедия, 1999. – 687 с.

Спецсообщение о реагировании населения Закарпатской Украины в связи с ратификацией Временным Национальным Собранием Чехословакии советско-чехословацкого договора о Закарпатской Украине (30.11.1945) // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1627. – На 5 арк.

Спецсообщения, информации о реагировании населения Закарпатской Украины в связи с воссоединением

с Советской Украиной (30.06.1945 - 20.07.1945) // ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1625. – На 14 арк.

Троян М. В. Того дня зійшло сонце возз'єднання / М. В. Троян. – Ужгород: Карпати, 1979. – 135 с.

Федака С. Радянсько-чехословацький договір 1945 р. про Закарпатську Україну. [Електронний ресурс] /

С. Федака. – Режим доступу: novezakarpattya.com/uk/post/8752.

Худіш П. М. Таємна радіостанція та війна розвідок на Закарпатті у 1944 році. [Електронний ресурс] / П. М. Худіш. – 2016. – Режим доступу: http://prozak.info/IIstoriya/Taemna-radiostanciya-ta-vijna-rozvidok-na-Zakarpatti-u-1944-roci.

Шляхом Жовтня. Визволення Радянською Армією Закарпатської України і возз'єднання її з Радянською Україною: [Збірник документів]. – Т. VІ-VІІІ: 1944 р. - І-1946 р. – Ужгород: Карпати, 1965. – 445 с.

Chust, vládnídelegat. Zprávakonsist. rady. Hályod 19.1.1945.– Národní archiv České republiky, Praha. – F. 1419. – Archiv Huberta Ripky. – ka. 194. – sign. 1-52-1-3. – Podkarpatská Rus. Vnitřnísituace, 1945.

14. listopad (Depeše č.1 – pro pana předsedu vlády Jana Šrámka) // Marek J. Radiostanice VLADISLAV v marném boji o Podkarpatskou Rus // Historie a vojenství. Časopis vojenského historického ústavu. – 4/2011. – Ročnik LX. – S. 55-70.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія України