DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(36).2017.49-52

УТВЕРДЖЕННЯ ДИНАСТІЇ ЛЮКСЕМБУРГІВ НА ЧЕСЬКОМУ ТРОНІ (ПОЧАТОК XIV ст.)

Yulia Senych

Анотація


У статті висвітлено боротьбу Рудольфа I Габсбурга й Генріха Каринтійського за корону чеського королівства, що розпочалася після смерті останнього представника чоловічої гілки династії Пршемисловичів
короля Вацлава ІІІ та завершилася з утвердженням на чеському троні Іоанна Люксембурга, який підписав із чеськими панами грамоту, що надала чеській знаті значні привілеї, тим самим юридично обмеживши
королівську владу. Показано також політичну роль, яку відігравали чеські можновладці у цій боротьбі.


Ключові слова


Вацлав ІІІ Пршемислович; Рудольф І Габсбург; Генріх Каринтійський; Генріх з Ліпи; Генріх VII; Іоанн (Ян) Люксембурзький; Елішка Пршемислівна; «Золота булла сицилійська».

Повний текст:

PDF

Посилання


Ванечек В. История государства и права Чехословакии / В. Ванечек. – М.: Юридическая литература, 1981. – 502 с.

Грамота короля Яна Люксембурзького про станові привілеї світської знаті в Моравії (1311) // Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян: Давня доба, Середньовіччя / Упоряд. В. І. Яровий, С. М. Мотрук, В. П. Шумило та ін.; За ред. В. І. Ярового. – К.: Либідь, 2011. – С. 290-291.

История Центрально-Восточной Европы / Пер. с фр. М. Ю. Некрасова, А. Ю. Карачинский, И. А. Эгипти. – СПб.: Санкт-Петербург, 2009. – 1120 с.

Казель Р. Иоанн Слепой. Граф Люксембурга, король Чехии / Раймон Казель. – Пер. с фр. М. Ю. Некрасова. – СПб.: Евразия.2004. – 384 с.

Лаптева Л. П. История Чехии периода феодализма (V - середина XVII вв.): [Учебное пособие] / Л. П. Лаптева. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 159 с.

Ліхтей І. М. «Золота булла сицилійська» як дискусійне питання чеської історіографії / І. М. Ліхтей // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Вип. 29. – Ужгород, 2012. – С. 145-153.

Петрович І. В. Шляхи зміцнення феодальної держави в Чехії. [Електронний ресурс] / І. В. Петрович // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: [Збірник наукових праць]: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 21. – Рівне, 2011. – С. 395-404. – Режим доступу: http://isf.rv.ua/naukovi-vidannia-isf/aktualni-problemi-vitchiznianoyi-ta-vsesvitnoyi-istoriyi.

Пичета В. И. Господство феодальной знати // История Чехии / Под ред. В. И. Пичета. – М.: Госполитиздат,1947. – С. 51-57.

Санчук Г. Э. Борьба за создание централизованного Чешского государства (ХІІІ-ХІV вв.) / Г. Э. Санчук // История Чехословакии. – Т. І. / Под. ред. Г. Э. Санчука, П. Н. Третьякова. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – С. 103-112.

Томек В. История Чешского королевства / В. Томек. – Пер. с чешского под ред. В. Яковлева. – Спб.: Издание книгопродавца С. В. Звонарёва, 1868. – С. 156-296.

Шимов Я. Австро-Венгерская империя / Я. Шимов. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 608 с.

Яровий В. І. Становлення та розвиток чеського королівства (ІX-XIV ст.) / В. І. Яровий // Історія західних і південних слов'ян: з давніх часів до ХХ ст.: курс лекцій: [Навч. посібник для студ. історичних спец. ВНЗ] / [В. І. Яровий, І. І. Ілюшин, С. І. Лиман та ін.; за ред. В. І. Ярового. – К.: Либідь, 2001. – С. 131-147.

Kronika Zbraslavská / Překlad Jana V. Nováka úvodem a poznámkami provází Václav Novotný. – Praha: Nákladem Nadání Františka Palackého, 1905. – 615 s.

Robert Antonin. Der Weg nach Osten Heinrich VII. und der Erwerb Bohmens fur die Luxemburger // Rom 1312. Die Kaiserkrönung Heinrichs VII und die Folgen. Die Luxemburger als Herrscherdynastie von gesamteuropäischer Bedeutung / Herausgegeben von Sabine Penthund Peter Thorau. – Böhlau Verlag Köln; Weimar; Wiena,

– S. 9-21.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія» зареєстрований Міністерством освіти і науки України як фахове видання зі спеціальності «Історичні науки» (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, російська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498