ОЛОМОУЦЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1479 РОКУ ТА ВПЛИВ ЙОГО УМОВ НА ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬ ЧЕСЬКОЇ КОРОНИ

Автор(и)

  • Yaroslav Andrusyak кандидат історичних наук, викладач кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків ДВНЗ «УжНУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(36).2017.53-57

Ключові слова:

Оломоуцький мирний договір, Матяш Корвін, Владислав ІІ Ягеллон, Моравія, Сілезія, Лужиці, станова монархія, чеська шляхта.

Анотація

У статті висвітлюється вплив Оломоуцького мирного договору (1479 р.) на політичний розвиток чеських земель. Підписання Оломоуцького договору між королями Матяшем Корвіном та Владиславом ІІ
Ягеллоном завершило «Богемську війну» 1466-1478 рр., закріпивши розподіл земель Чеської корони між двома правителями. Чимала роль у підписанні договору належала чеській шляхті, яка відстоювала насамперед власні інтереси. Оломоуцький договір посилив позиції чеської знаті й став передумовою до встановлення на землях
Чеської корони станово-представницької моделі державного управління.

Посилання

Андрусяк Я. Я. Роль чеського дворянства у військово-політичному протистоянні між Владиславом ІІ Ягеллоном та Матяшем Корвіном у 1471-1475 рр. / Я. Я. Андрусяк // Ужгородські чеські наукові читання:

Міжнародна науково-практична конференція УжНУ. – Ужгород, 2013. – С. 62-67.

Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення / П. Вандич. – К.: Критика, 2004. – 462 с.

Дворнік Ф. Слов'яни в європейській історії та цивілізації / Ф. Дворнік. – К.: Дух і літера, 2005. – 494 с.

Історія Центрально-Східної Європи: [Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів] / За ред. Л. Зашкільняка. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 660 с.

История Чехословакии. – В 3 т. / Под ред. Г. Э. Санчука, П. Н. Третьякова. – М.: Наука, 1956. – Т. І. – 415 с.

Лаптева Л. П. История Чехии периода феодализма (X – середина XVII ст.): [Учеб. пособие] / Л. П. Лаптева. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 159 с.

Поп И. Ягеллонское интермеццо / И. Поп // Краткая история Чехословакии. С древнейших времён до наших дней. – М.: Наука, 1988. – С. 90-96.

Томек В. Исторія Чешскаго королевства / В. Яковлев. – СПб.: Издание книгопродавца С. В. Звонарева, 1868. – 843 с.

Az Osztrák-Magyar monarchia irásban és képben / Rudolf trónörökös főherczeg. – Budapest: A madyar királyi államnyomda kiadása, 1888. – 526 old.

Čechura J. České země v letech 1437-1526. Jagellonci na českém trůně 1471-1526 / J. Čechura. – Praha: «Libri», 2012. – Díl II. – 423 s.

Čelakovský J. Soud komorní za krále Vladislava II / J. Čelakovský. – Praha: Nákl. vlastním, 1895. – 60 s.

Československá vlastivěda. Dějiny / J. Macek. – Praha: Orbis, 1963. – Díl II. – 647 s.

Československé dějiny v datech / M. Buchvaldek. – Praha: Svoboda, 1986. – 714 s.

Čornej P., Bartlová М. Velké dějiny zemí Koruny České (1437-1526) / P. Čornej, M. Bartlová. – Praha-Litomyšl : Paseka, 2007. – Svazek VI. – 839 s.

Čornej P. Kdy, kde, proč a jak se to stalo v českých dějinách. Sto událostí, které dramaticky změnily naši historii / P. Čornej. – Praha: Reader's Digest Výběr, 2001. – 480 s.

Denis A. Konec samostatnosti České / A. Denis. – Praha: Šolc a Šimáček, 1932. – Díl I. – 301 s.

Dolensky J., Rezek А. Obrázkové dějiny národu českého / J. Dolensky, А. Rezek. – Praha: Jos. R. Vilímek, 1910. – 468 s.

Haas A. Katalog listin z let 1438-1526 // Archiv koruny české 6 (далі AKČ). – Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1958. – S. 120-122.

Kavka F. Přehled československych dejin od nástupu Habsburků do Bilé Hory / F. Kavka. – Praha: Rudé právo, 1955. – 41 s.

Kavka F. Přehled dejin Československa v epoše feudalismu II. (Od poloviny 14 st. do r. 1526) / F. Kavka. – Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. – 280 s.

Knížata horní Slezie prižnáwají se ke smlauwě, kteráž mezi králi učiněna jest, a wykládají, pokud a kterák pod korunu Českou i Uherskou slušeti mají. W Olomouci, 12. Aug. 1479 (orig. C.K. taja. Arch. We Widni) / F. Palacký (ed.) Akta weřejná i sněmowní w králowství Českém od roku 1466 do 1500 // Archiv český 5 (далі AČ). – Praha, 1862. – S. 387-389.

Konečná smlouwa o pokoji mezi králi Wladislawem a Matiášem a králowstwími Českými Uherským. W Olomouci, 7. Dec. 1478. (Ze starého rkp.) / F. Palacký (ed.) Akta weřejná i sněmowní w králowství Českém

od roku 1466 do 1500 // AČ 5. – Praha, 1862. – S. 377-378.

Král Vladislav II. dává oznamovati stavům moravským po smrti krále Matyáše, že Marava má ihned připojiti se ke koruně české (z roku 1490) / F. Kameníček (ed.) Sněmy Moravské z let 1477–1480 // AČ 10. – Praha, 1890. – S. 303-304.

Kvirenc J., Kunstová E. České dějiny do roku 1914. Historie v dokumentech / J.Kvirenc, E.Kunstová. – Liberec: Dialog, 2006. – 208 s.

Macek J. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) / J. Macek. – Praha: Academia, 2001. – Díl 1/2. – 561 s.

Macek J. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) / J. Macek. – Praha: Academia, 2002. – Díl 3/4. – 599 s.

Palacký F. Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě / F. Palacký. – Praha: L. Mazáč, 1930. – Dil V. – 578 s.

Pošvář J. Politický vývoj ve Slezsku v letech 1471-1526 / J. Pošvář. – Opava: Slez. ústav ČSAV, 1960. – 28 s.

Smlouwa prwni mezi králi, králem Matiášem Uherském, a králem Wladislawem českým účiněná, kterážto jest potom w některých artikulech změněna. W Brně, 1478, 28. Mart. / F. Palacký (ed.) Akta weřejná i snémowní

w králowstwí Českém, r. 1479 // AČ 4. – Praha, 1846. – S. 481-495.

Tomek V. Děje království českého / V. Tomek. – Praha: Fr. Řivnáč, 1885. – 370 s.

Tomek V. Dĕjepis mĕsta Prahy VII / V. Tomek. – Praha: Fr. Řivnáč, 1886. – 422 s.

Veselý Z. Dějiny českého státu v dokumentech / Z. Veselý. – Praha: Viktoria publishing, 1994. – 543 s.

Zápis sjezdu Svatotomášského r. 1479. W Praze 1479, 22. Dec. (z rkp. Děčinského) / F. Palacký (ed.) Akta weřejná i snémowní w králowstwí Českém, r. 1479 // AČ 4. – Praha, 1846. – S. 503-504.

Ze sněmu obecního v Brně okolo 1. září 1480, Stavové moravští přistupují ke smlouvě uzavřené v Olomouci mezi králem Vladislavem Českým a Matiášem Uherským, pokud se týkala Moravy / F. Kameníček (ed.) Sněmy Moravské z let 1477-1480 // AČ 10. – Praha, 1890. – S. 281-282.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-10

Номер

Розділ

Всесвітня історія