ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ ВЕРСТВИ ДВОРЯНСТВА У ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ УГОРЩИНІ В XVI-XVII СТОЛІТТЯХ

Автор(и)

  • Laslo Zubanych старший викладач кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції Українсько-угорського навчально-наукового інституту УжНУ.,

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(36).2017.64-70

Ключові слова:

дворянство, комітати, Іштван Вербовці, родина, садиба, грамота.

Анотація

У статті окреслено та проаналізовано етапи формування й розвитку суспільної верстви дворянства в північно-східній частині Угорського королівства (територія сучасного Закарпаття – комітатів Унґ, Берег,
Уґоча, Мароморош) у XVI-XVII століттях.

Посилання

Державний архів Закарпатської області (далі ДАЗО). – Ф. 4. Наджупан Ужанської жупи. – оп. 17. – Спр. 1. Частина рукопису роботи невідомого автора «Історія Ужанської жупи за протоколами 1500 по 1700 рр.», 1871-1886 рр. – 25 арк.

ДАЗО. – Ф. 4. Наджупан Ужанської жупи. – оп. 17. – Спр. 23. Дворянська грамота Луке Кубовіч, видана королем Угорщини Фердинандом II, 23.03.1627 р. – 1 арк.

ДАЗО. – Ф. 4. Наджупан Ужанської жупи. – оп. 17. – Спр. 28. Список проведених жупних засідань за 1639- 1741 рр. – 3 арк.

ДАЗО. – Ф. 10. Наджупан Березької жупи. – оп. 1. – Спр. 28. Книга протоколів засідань жупного відомства та суду (1602-1653 рр.). – 303 арк.

ДАЗО. – Ф. 60. Сімейний фонд баронів Перені. – оп. 1. – Спр. 7. Копія декрету короля Угорщини Максиміліана про дарування почесного звання і титулу барона королівському наміснику Емеріху Перені і його спадкоємцям. – 1 арк.

Волощук М. М. «Русь» в Угорському королівстві (XI - друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції / М. М. Волощук / Відп. ред. Л. В. Войтович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ,2014. – 469 с.

Зубанич Л. Л. Роль дворянства Закарпаття у суспільно-політичному житті в XVI-XVII століттях. / Л. Л. Зубанич. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2014. – Вип. 32. – С. 3-9.

«Az ország nemesei ugyanazt az egy szabadságot élvezik». 1351. évi XI. törvénycikk. / CompLex Kiadó Kft. 1000 év törvényei internetes adatbázis, 2003 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=547.

«Miképen kell eljárni olyan királyi adományok tárgyában, melyeket valakinek megszakadása czimén kértek föl?»1492. évi LXIII. törvénycikk. / CompLex Kiadó Kft. 1000 év törvényei internetes adatbázis, 2003 –

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=1018.

A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. III. Kötet. – Budapest: Franklin Társulat Nyomdája, 1885. – 633 p.

A Perényi család oklevéltára. Közzéteszi Tringli István. – Budapest: Magyar Országos Levéltár – MTA Történettudományi Intézet, 2008. – 509 p.

Acsády Ignác. Régi magyar birtokviszonyok 1494-1598. / I. Acsády. // Értekezések a Történelemtudományok Köréből XVI. kötet. – Budapest: MTA, 1897. – P. 81-148.

Bélay Vilmos. Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. A megye betelepülésétől a XVIII. század elejéig. / V. Bélay // Budapest: Sylvester Nyomda, 1943. – 224 p.

Corpus Juris Hungarici. Magyar törvénytár, 1000-1895. 1608-1657. évi törvények. Kiad. Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen – Budapest, 1900. – 655 p.

Dávid Zoltán. Az 1598. évi házösszeírás / Z. Dávid.– Budapest: Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, 2001. – 756 p.

Doby Antal. Ugocsa vármegye alispánjai (1337-1870.) /A. Doby. // Magyar Történelmi Tár. – 1878. – P. 695-698.

Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez I. Bevezető tanulmánnyal és jegyzékkel regesztákban közzéteszi Jákó Zsigmond. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 1997. – 461 p.

Hangay Zoltán. Erdély választott fejedelme Rákóczi Zsigmond / Z. Hangay. – Budapest: Zrínyi Kiadó, 1987. – 230 p.

Liber Regius: Királyi könyv. Illésy János és Pettkó Béla. A királyi könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség, czím-, czímer-, előnév- és honosság-adományozásoknak. 1527-1867. III kötet. – Budapest, 1895. – 143 p.

Magyar törvénytár. 1526-1608. évi törvényczikkek. (szerk. Nagy Gyula, Dr. Márkus Dezső, Dr. Óvári Kelemen, Dr. Csiky Kálmán Dr. Kolosvári Sándor, Tóth Lőrincz.). – Budapest: Franklin Társulat-Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda-Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 1899. – 995 p.

Magyar törvénytár. 1540-1848. évi erdélyi törvények. (szerk. Nagy Gyula, Dr. Márkus Dezső, Dr. Óvári Kelemen, Dr. Csiky Kálmán Dr. Kolosvári Sándor, Tóth Lőrincz.). – Budapest: Franklin Társulat-Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda-Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 1900. – 655 p.

Magyar törvénytár. 1608–1657. évi törvényczikkek. (szerk. Nagy Gyula, Dr. Márkus Dezső, Dr. Óvári Kelemen, Dr. Csiky Kálmán Dr. Kolosvári Sándor, Tóth Lőrincz.). – Budapest: Franklin Társulat-Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda-Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 1900. – 655 p.

Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. Szerk. Maksay Ferenc. I. kötet – Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. – 571 p.

Márki Sándor. Dósa György / S. Márki. – Budapest: Atheaneum Kiadó, 1913. – 535 p.

Mihályi János. Máramarosi diplomák a XIV-XV. századból. /J. Mihályi. – Máramarossziget, 1900. – 674 p.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I. kötet (A-B) / I. Nagy. – Pest: kiadja Friebeisz István, 1857. – 311 p.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. II. kötet (B) / I . Nagy. – Pest: kiadja Friebeisz István, 1858. – 282 p.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. III. kötet (С–D) / I. Nagy. – Pest: kiadja Ráth Mór, 1858. – 420 p.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. IV. kötet (E-Gy) / I. Nagy. – Pest: kiadja Ráth Mór, 1858. – 504 p.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. V. kötet (H–J) / I. Nagy. – Pest: kiadja Ráth Mór, 1859. – 375 p.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. VI. kötet (K) / I. Nagy. – Pest: kiadja Ráth Mór, 1860. – 568 p.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. VII. kötet (L–M) / I. Nagy. – Pest: kiadja Ráth Mór, 1860. – 610 p.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. VIII. kötet (N–Ő) / I. Nagy. – Pest: kiadja Ráth Mór, 1861. – 340 p.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. IX. kötet (P–R) / I. Nagy. – Pest: kiadja Ráth Mór, 1862. – 852 p.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. X. kötet (S–Sz) / I. Nagy. – Pest: kiadja Ráth Mór, 1863. – 943 p.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. XI. kötet (T–Ü) / I. Nagy. – Pest: kiadja Ráth Mór, 1865. – 441 p.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. XII. kötet (V–W) / I. Nagy. – Pest: kiadja Ráth Mór, 1865. – 518 p.

Nagy Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pótkötet / I. Nagy. – Pest: kiadja Ráth Mór, 1868. – 379 p.

Neumann Tibor. Bereg megye hatóságának oklevelei (1299-1526) / T. Neumann // Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle Füzetei, 3. – yíregyháza: Móricz Zsigmond Könyvtár, 2006. – 147 p.

Neumann Tibor. Bereg megye hatóságának oklevelei a Jagelló-korban / T. Neumann // Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle – 2006. – № 41. – P. 17-30.

Pálffy Géza. Utak a magyar politikai elit élére. Karrierlehetőségek a magyar arisztokráciában a 16-17. század fordulóján / G. Pálffy // Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos–Izsák Lajos. – Bp., 2011. – P. 397-404.

Pálffy Géza. Utak az arisztokráciába – bárói címszerzők a 16. századi Magyar Királyságban / G. Pálffy // Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Szerk.: Papp Klára – Püski Levente. – Debrecen, 2009. – P. 9-23.

Petrovay György. A máramarosi oláhok. Betelepedésük, vajdáik és kenézeik / Gy. Petrovay // Századok – 1911. – P. 607-626.

Szabó István. Ugocsa megye / I. Szabó. – Budapest-Beregszász: Hatodik Síp Alapítvány-Új Mandátum Kiadó, 1994. – 271 p.

Tringli István. A kora újkori kodifikáció és a Hármaskönyv / I. Tringli // Máthé Gábor (szerk.). A magyar jog fejlődésének fél évezrede, Werbőczy és a Hármaskönyv 500 év múltán. – Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2014. – P. 59-89.

Tringli István. Nagyságosok és vitézlők. / I. Tringli. // História. – 1998. – 7. sz. – Old 29-30.

Tringli István. Nagyságosok és vitézlők. Címzések és megszólítások a kései középkorban. – História – 1998. – № 7. – P. 29-30.

Ur és paraszt a magyar élet egységében (Szerk.: Eckhardt Sándor). – Budapest: Budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyete, Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete, 1941. – 222 p.

Werbőczy István. Tripartitum. Nemes Magyarország Szokásjogának Hármaskönyve. / Werbőczy István [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/analecta/trip_hung.htm.

Zsoldos Attila. A nemesség határán. /A. Zsoldos // Turul. – 1999. – Nr. 72 (3-4). – P. 118-122.

Zsoldos Attila. Nemes és nemzetség. / A. Zsoldos // Gecsényi L., Izsák L. (szerk.) Magyar történettudomány az ezredfordulón: Glatz Ferenc 70. születésnapjára. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó-MTA Társadalomkutató Központ, 2011. – 936 p. – P. 421-425.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-10

Номер

Розділ

Всесвітня історія